ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Hírek

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2019. évi segédeszköz pályázata


PÁLYÁZATI útmutatÓ

 

Pályázati útmutató a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2019. évi segédeszköz pályázatához

 

Kérjük, kitöltés előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjék figyelmesen elolvasni.

A pályázati adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő.

 

A pályázat beadásának időtartama: 2019. február 01. és 2019. november 27. (szerda 15. 00 óra) között folyamatosan.

 

Kik pályázhatnak:

Pályázhat minden olyan látássérült személy, aki a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2019.évi tagdíját 2018.
december 31-ig kiegyenlítette.

 

Nem pályázhat:

A. Nem rendelkezik tagsági viszonnyal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületénél.

B. Pályázatát nem a 2019-as pályázati adatlapon nyújtotta be.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot személyesen, az egyesület irodájában, ügyfélfogadási időben, vagy postán lehet benyújtani.

Amennyiben a pályázat postán kerül feladásra, a beadási határidő a beérkezési határidőt jelenti!

 

A pályázati anyagot az egyesület honlapjáról:

http://www.bacsvakok.hu/dokumentumok is le lehet tölteni.

 

Támogatott segédeszközök:

A pályázaton az alábbi segédeszközökre igényelhető támogatás:

- beszélő (órák, mérlegek, stb.), tapintható (órák, háztartási eszközök, stb.),

- látást segítő (nagyítók, szemüvegek),

- közlekedést segítő (fehérbotok) eszközök,

- vakvezető kutya igénylés,

- Vakvezető kutya etetéséhez szükséges táp

- speciális szoftverek (jaws for Windows, Magic for windows, talks).

- iPhone, beszéd program futtatására alkalmas mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek, táblagépek,

Minden egyéb eszköz vásárlása esetén kérjük, hogy érdeklődjön, hogy az beletartozik-e a támogatott eszközök listájába!

 

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

1. Tagsági igazolvány fényképes és bélyegzővel ellátott oldalának fénymásolata,

 

2. A vásárolt segédeszközről saját névre kiállított eredeti számla.

3. Vakvezető kutyával közlekedő látássérült igazolvány másolata, amennyiben kutyaeledel támogatására kérte a segédeszköz támogatást.

A számla kötelező adattartalma a következő:

 

1) a számla kibocsátásának kelte;

2) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

3) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

4) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

5) az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott VTSZ., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

6) a teljesítés dátuma, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

7) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

8) az alkalmazott adó mértéke;

9) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

10) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása

10 a) mentes az adó alól; vagy

10 b) azután a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

Kizáró okok:

- a pályázati adatlap hiányos kitöltése,

- a kötelező mellékletek hiánya,

- a mellékletként becsatolt eredeti számla hiányos kitöltése,

- ha a segédeszköz vásárlásáról szóló számla kiállítása a pályázati kiírás keltét, 2019. 02. 01. napját megelőzően történt meg,

- ha a beadott igénylésben szereplő eszköz nem minősül segédeszköznek,

- ha a pályázathoz számla helyett nyugtát vagy blokkot csatolnak.

 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlát kiállító szervezet a számlán minden adatot kitöltött-e, mert a hiányosan kiállított számlát nem áll módunkban elfogadni!

 

A pályázaton elnyerhető támogatás:

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, azzal a megkötéssel, hogy a hiánypótlásnak is legkésőbb 2019. november 27. napján 15.00 óráig be kell érkeznie az egyesület irodájába.

A beérkezett pályázatoknál az alábbi szempontok érvényesülnek:

 

Egy személy több pályázatot is benyújthat a támogatási időszak során, de a támogatás összértéke nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot. Tehát, egy pályázó a 2019. évben 20.000,- Ft támogatásnál többet nem kaphat.

Az elnökség saját hatáskörben egyénileg bírálja el a pályázatokat az alábbi szempontok alapján:

- Támogatásra benyújtott segédeszköz értéke

- Igénylő aktivitása az egyesület életében

- Korábban elnyert támogatások mértéke

 

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázható keretösszeg: 200.000,- Ft.

Az elnökség fenntartja a jogot, hogy:

- amennyiben a keretösszeg 2019. november 27. előtt kimerülne, újabb forrásokat vonjon be, és a legkésőbb 2019. november 27. napján 15.00 óráig beérkezett pályázatok javára részben vagy egészben azt a pályázók támogatására fordítsa!

- amennyiben forrást nem tud bevonni, akkor a pályázatot 2019. november 27. napja előtt felfüggessze és a felfüggesztés tényéről az általa működtetett weboldalon, illetve elektronikus hírlevelében értesítse az egyesület tagságát.

 

Elbírálásra alkalmas pályázat az a pályázat, amely hiánytalanul az elnökség rendelkezésére áll. Az elbírálás csak az esetleges hiánypótlást követően történik meg. A pályázat nyerteseit telefonon vagy e-mailben értesítjük.

Az egyesület elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek minősítse és elutasítsa. Az elnökség döntése ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

A pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át, és megléte ez alatt az idő alatt ellenőrizhető.

 

A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehet érdeklődni:

Az egyesület elnökénél:

elnok@bacsvakok.hu

 

Apró Mariann irodavezetőnél:

info@bacsvakok.hu

+36/76/320708

 


 

 

Pályázati adatlap

 

1. Személyes adatok

Minden adat kitöltése kötelező! Kérjük nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan töltse ki!

 

Név: .........................................................................

Születési hely, idő:.........................................................

Lakcím:..........................................................................................................................................................................................................

 

 

2. Elérhetőség

Legalább egy elérhetőség megadása kötelező!

 

Telefon:.................................................

E-mail:...................................................

 

 

3. Támogatási információk

Minden adat kitöltése kötelező!

 

A vásárolt segédeszköz pontos megnevezése:

...........................................................................................................

A pályázó indoklása a kért támogatás elnyerésére:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

A 2019. évi tagdíj befizetésének dátuma:..........................................................

 

4. A pályázó nyilatkozata:

Alulírott nyilatkozom, hogy nyertes pályázatom esetén hozzájárulok, hogy nevem, lakhelyem (csak település) és a támogatott segédeszköz megnevezése felkerüljön az egyesület honlapjára.

 

Pályázó aláírásával vállalja, hogy a pályázati kiírást elolvasta, tudomásul vette, rendelkezéseit magára vonatkozóban elfogadja.

 

 

Kelt:.......................... Pályázó aláírása:...........................

 

Pályázó képviselőjének aláírása, ha a pályázó kiskorú vagy nem jogosult aláírásra:

.............................................

doboz alja
oldal alja