ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

pályázati felhívás

2014. július 16. 06:16

Egy pályázó maximum két programot jelölhet meg.Cím: Esély a tanulásra 4.0 / E-TÁM66/2014
Kiíró: Szent Gergely Népfőiskola
Határidő: 2014. 08. 10.
Pályázhat: - 18. életkorukat betöltött, természetes személyek;
- az egyes programoknak megfelelő szakmai bemeneti követelményeknek való
megfelelés;
- a pályázó a felvételi eljárás időszakában nem lehet több 60 évesnél;
- a pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját motivációs
levéllel és szakmai felvételi vizsgával igazolnia kell
-------------------------
Esély a tanulásra 4.0
pályázat továbbképzéseken való részvételre
E-TÁM66/2014. sz. Pályázat

A Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet támogatott tanulmányi
státuszok betöltésére, általános célú, iskolarendszeren kívüli, andragógiai
programban való részvételre.

1. A pályázók köre:
- 18. életkorukat betöltött, természetes személyek;
- az egyes programoknak megfelelő szakmai bemeneti követelményeknek való
megfelelés;
- a pályázó a felvételi eljárás időszakában nem lehet több 60 évesnél;
- a pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját motivációs
levéllel és szakmai felvételi vizsgával igazolnia kell.

2. Meghirdetett programok és program megvalósítási helyszínek:
Megvalósítandó programok:
Esélyegyenlőségi referens
Intézményvezető
Marketing és PR menedzser
Minősített pályázatíró- figyelő,
Pályázati bíráló, monitoring szakértő
Projektmenedzser
Kommunikációs menedzser
Turisztikai menedzser
Rendezvényszervező
Sportszervező
Civil vezető
Közbeszerzési menedzser
Ügyviteli titkár
Munka és balesetvédelmi referens
Pedagógiai munkát segítő szakasszisztens
Tréner - intézményi oktató
Az egyes programok részletes tájékoztatója a http://www.szentgergely.hu
honlapon található a "Képzések? menüpontra kattintva. (vagy kattintson ide:
http://szentgergely.hu/index_elemei/Page1438.htm ) Figyelem! Pályázás előtt
mindenképpen tanulmányozza át a programok tájékoztatóit! Köszönjük.
Meghirdetett képzési helyszín:
Központi Konzultációs Központ - 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
- A programok általános célú képzési programok, céljuk a személyi
kompetenciafejlesztés. Az egyes kompetencia területek kizárólag más
végzettség birtokában sajátíthatók el, hasznosíthatók. Ezek bemeneti
feltételként jelentkeznek az andragógiai programok megvalósításában. Az
általános célú programok alapvégzettségre épülnek, amelyek kizárólag ezen
végzettségek birtokában hasznosíthatók.
- A programok konzultációs rendszer (csoportos konzultáció) alkalmazásával
valósulnak meg; a konzultációk közötti időszakban távoktatás biztosítja az
anyagfeldolgozást.

3. A program általános jellemzői
- A program típusa:
Konzultációs rendszer - távoktatási keretprogramban.
A program megvalósítás több személyes konzultációra kerül sor, amely
konzultáció jellemzően pénteki vagy szombati vagy vasárnapi napra esik. A
szakmai konzultációk időpontját a program kezdetekor bocsátjuk
rendelkezésre. (a tankörök szerveződését követően). A konzultációk közötti
időszakban elektronikus távoktatási rendszer felhasználásával ismeretanyag
elsajátítás és forráselemzés történik tudor irányítása mellett. A
távoktatás minden olyan ismeret átadására alkalmas, mely nem igényel
közvetlen és hosszú időtartamú kapcsolatot a tanárral. A hallgató akár
egyéni munkarend szerint, a nap bármely szakában tanulhat, és ha
problémája, kérdése van, akkor konzultálhat a tanárral. A tanár szerepe is
egy kicsit megváltozik: nem csak oktat, hanem inkább rávezet a megoldásra,
egyéni felfedezésekre ösztönöz, próbálkozásra biztat, de persze javítja az
esetleges hibákat, tévedéseket, orientál. Ez az oktatási forma feltételezi
a hallgató nagyobb önállóságát, de folyamatos visszajelzést is tud adni a
haladásról, ami a tanulás folyamatosságának fenntartását is segíti. A
rendszer további előnye, hogy a különböző képzési helyek képzési minőségét
kevésbé befolyásolják a tanárok esetleges eltérő oktatási rutinja, eltűnik
a különbség a lehetőségek terén a földrajzi adottságok területén,
felértékelődnek a tanulók egyéni sajátosságai, lehetőségei és korlátai,
amit könnyebb felismerni és a hiányosságokat egyénileg pótolni, a szükséges
kompetenciákat fejleszteni. Az elsajátítók ugyanazt a képzést kaphatják
ugyanabban az időben, egyenletes és magas színvonalon, függetlenül a
tényleges haladásuktól, lakhelyüktől.
- Program megvalósítás:
A program megvalósítás konzultációs helyszíneken történik. Programindítás
feltétele, hogy az adott konzultációs helyszín vonatkozásában min. 14 fő
pályázó legyen adott program tekintetében. A program 2014. szeptember
havában indul. Amennyiben egy adott helyszínről (település és környezete)
legalább 14 fő érvényes pályázata érkezik, úgy az adott programot
kihelyezzük - így a programmegvalósítás az adott településen történik.
- Vizsgák rendje:
Záróvizsgára bocsátás feltétele: megengedett hiányzások betartása (maximum
három igazolt hiányzás), sikeres részvizsgák teljesítése.

4. A pályázók kiválasztása
A pályázók kiválasztása két fordulóban történik. Az első fordulóban az
egyes kompetencia területeket pontozza egy ad-hoc bíráló bizottság. A
pontozási rendszer az alábbiak szerint működik:
- Formai követelmények: (maximum 5 pont)
- Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap: 5 pont.
- Hiányosan benyújtott pályázati adatlap: 2 pont.
Felhívjuk figyelmüket, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
- Motivációs levél (maximum 5 pont)
- Felvételi beszélgetés (maximum 15 pont)
- Szociális pont (két értéket vehet fel, "igen, tehát szociálisan
rászorul?: 5 pont, ha nem, akkor nulla pontot kap a pályázó)
A fentiek alapján összesen 30 pont szerezhető. A pályázókat sorrendbe
állítjuk a megszerzett pontszámok alapján. A sorrend alapján kerülnek
kiválasztásra az egyes pályázók.
A pályázók a végső kiválasztást megelőzően felvételi beszélgetésen vesznek
részt. A felvételi beszélgetésen a szakmai, személyes kompetenciáikat
mutathatják be a választott programnak megfelelően. Azon pályázó, aki nem
jelenik meg a felvételi beszélgetésen automatikusan nulla pontot kap a
tízből. A felvételi beszélgetés egyszeri, azt pótolni nem lehet!
Egy pályázó maximum két programot jelölhet meg.
A felvételi (motivációs) beszélgetésre 2014. augusztus hónapban kerül sor,
Budapesten - kiértesítés szerint.

5. A pályázók jogai, kötelezettségei
5.1. A felvételt nyert hallgatóval a pályázatkezelője szerződést köt, amely
részletesen tartalmazza a hallgató jogait, kötelezettségeit.
Ezek a következők:
A) A képző szervezet oktatási rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó
előírásait, utasításait végrehajtja. A képzőintézmény jó hírnevét
megtartja; viselkedésével, magatartásával a támogatást nyújtó intézmény
szakmai, morális érdekeit védi.
B) Az elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítja, a programon
lelkiismeretesen részt vesz, az órákra, a foglalkozásokra és a vizsgára az
elvárásoknak megfelelően felkészül.
C) A képzést eredményesen elvégzi.
D) Az oktatásról önhibájából nem hiányzik, de hiányzása esetén a lemaradást
köteles pótolni.
E) Tudomásul veszi, hogy a megengedett mértéket meghaladó hiányzás a
képzésből való kizárást vonja maga után.
F) A biztonsági, egészségügyi, munkavédelmi előírásokat megtartja.
G) Tudomásul veszi, hogy a vizsgákra köteles jelentkezni, azokat a legjobb
tudása szerint teljesíteni.
H) Amennyiben a képzésben való részvételével kapcsolatban bármilyen
körülményeiben változás áll be, arról köteles azonnal a képzőt
tájékoztatni.
I) A tanfolyam díj önrészének aránya a hallgatót a hiányzási napokra is
terheli. A szerződés elállási időszak (szerződés aláírását követő 8, azaz
nyolc nap) letelte után történő szerződésbontás esetén a képzési díj nem
téríthető vissza.
J) A szerződésben foglalt kötelezettségek kizárólag a képzés idejére
vonatkoznak, azok a képzés befejezése napján megszűnnek.
K) A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak, és a
követelések bírósági jogérvényesítésének van helye.
5.2. A pályázati program önrésze, a képzési programhoz kapcsolódó költségek
A program támogatott formában valósul meg. A programon való részvételhez
önerőre van szükség az alábbiak szerint.
5.2.1. Képzési díj: (Támogatás mértéke: 95%) Hallgatót terhelő költség:
7250 Ft.
5.2.2. Vizsgadíj:Hallgatót terhelő költség: 11 900 Ft.
5.2.3. Adminisztrációs díj (Nyomtatvány, eljárási díj): 1900 Ft.
5.2.4. Pályázati önrész: (A hallgatót terhelő összes kiadás) 21 050
Ft./program
A program biztosítja valamennyi segédletet, jegyzetet, viszont nem
tartalmazza az utazási, az étkezési és egyéb, járulékos költségeket.
A programot megvalósító intézmény számára a fentieken kívül más
teljesítendő kiadás nem értelmezett. A pályázati önrész teljesítése
kizárólag sikeres felvétel esetén, a szerződést kötést követően, egy
összegben esedékes.

6. A pályázat benyújtásának módja:
A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat elektronikus formában, e-mailben
kérjük megküldeni a szentgergely.palyazat@gmail.com címre.
Pályázat benyújtásának határideje:
2014. augusztus 10. 24:00
Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: "Esély a tanulásra 4.0"
A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor
automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.
Egyéb információ: (Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk
következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel.
Köszönjük!)
http://www.szentgergely.hu
Pályázatkezelő: Szent Gergely Népfőiskola
Bejegyezve: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által, Cg.12-09-007938
számon.
Adószám: 23887910-1-12. Statisztikai számjel: 23887910-8542-113-12
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00264-2012.

doboz alja
oldal alja