ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Kedvezmények autósoknak

2019. április 13. 05:12

Ha már az autósokat megillető kedvezményekről beszélünk, érdemes röviden említést tenni a parkolási igazolványról is.

Kedvezmények autósoknak

Több gépjárműre vonatkozó kedvezmény, támogatás létezik, melyeket súlyosan mozgáskorlátozott,
illetve egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek vehetnek igénybe. Ezek némelyikével többen
találkoztak már, éltek is vele, sokan kérdeznek róla, ezért arra gondoltunk, hogy hasznos lehet egy
átfogóbb, részletesebb ismertetés a témában.

Témák: gépjármű adómentesség, személygépkocsi
szerzési támogatás, parkolási igazolvány.

Több gépjárműre vonatkozó kedvezmény, támogatás létezik, melyeket súlyosan mozgáskorlátozott,
illetve egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek vehetnek igénybe. Ezek némelyikével bizonyára
többen találkoztak már, esetleg éltek is vele, mégis sokan kérdeznek róla, ezért arra gondoltunk,
hogy hasznos lehet egy átfogóbb, részletesebb ismertetés a témában.
A kedvezmények mindegyikére igaz, hogy azt a súlyosan mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő személy nemcsak akkor veheti igénybe, ha ő maga tulajdonosa, üzembentartója
a gépjárműnek, vagy azt ő használja, hanem akkor is, ha az valamelyik közeli hozzátartozójáé
(házastárs, szülő, testvér, gyermek stb.), aki vállalja az ő szállítását. A parkolási igazolvány esetében
nem feltétel a közeli rokoni kapcsolat sem.

Egyéb fogyatékos embernek az minősül, aki nem a mozgáskorlátozottsága alapján jogosult
fogyatékossági támogatásra vagy aki vakok személyi járadékában részesül. Továbbá azok a kiskorúak,
akik után valamilyen súlyos fogyatékosság (pl. halláskárosodás, értelmi sérültség, stb.) alapján
magasabb összegű családi pótlék jár.

Gépjármű adómentesség

Itt valójában csak részleges adómentességről van szó. A gépjárműadóról rendelkező 1991. évi LXXXII.
törvény alapján az éves gépjárműadóból 13.000 forint megfizetése alól mentesül a fogyatékossággal
élő adóalany, vagy az a közeli hozzátartozó,
aki a fogyatékos személyt rendszeresen szállítja és vele
közös háztartásban él. A kedvezményre jogosult adóalany ebből a szempontból az, aki tulajdonosa
vagy üzembentartója a gépjárműnek. A kedvezmény további feltétele, hogy a gépjármű teljesítménye
nem haladhatja meg a 100 kw-t.
Ha szeretné érvényesíteni ezt az adókedvezményt, akkor a lakóhelye szerinti illetékes települési (a
fővárosban kerületi) önkormányzat adóhatóságához kell fordulni. A hatóság az adómentességről - ha
azt elismeri - határozatot külön
nem hoz, hanem nyilvántartásba veszi a mentesség tényét, és az
adót ennek figyelembevételével szabja ki.

Személygépkocsi szerzési támogatás

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről rendelkező 102/2011. (VI. 29.)
kormányrendelet által szabályozott közlekedési kedvezmények közül ezúttal a szerzési támogatással
foglalkozunk részletesebben, hiszen a kedvezmények közül ez az, amelyet súlyos
mozgáskorlátozottakon kívül egyéb fogyatékos személyek is igénybe vehetnek.
2018. január 1-jétől
ugyan némileg módosultak a támogatásra vonatkozó, korábban rendkívül
korlátozó rendelkezések: megszűnt az a szabály, hogy kötelező a hitelfelvétel a gépjármű
vásárlásához. A szerzési támogatás új autó vásárlása esetén továbbra is csak a Suzuki típusú
gépkocsikra érvényes, vagy öt évnél nem régebben forgalomba helyezett, bármilyen típusú használt
személygépkocsi vásárlása során igényelhető.
Mértéke új személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000 forint, használt autó esetén pedig a vételár
60%-a, legfeljebb 600.000 forint.
A szerzési támogatást a fogyatékos személy 7 évente igényelheti, vagy mint önálló személygépkocsi
használó, vagy akkor, ha szállítását egy arra jogosult személy vállalja. Ha maga a fogyatékos személy
nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, akkor a támogatás akkor vehető igénybe, ha szülei
(vér szerinti/örökbefogadó/nevelő), házastársa vagy nyilvántartásba bejegyzett élettársa rendelkezik
jogosítvánnyal, és írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja a fogyatékos személy szállítását. Egyéb
közeli hozzátartozók, így a fogyatékos személy gyermeke, unokája, nagyszülője, testvére esetében a fenti
feltételek mellett az is szükséges a támogatás igénybevételéhez, hogy legalább egy éve közös
háztartásban éljen a fogyatékos személlyel. Szerzési támogatás oly módon is igényelhető, ha a
fogyatékos személy szállítását a vele kötött szerződéssel közérdekű önkéntes jogviszonyban vállalják.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a
fogyatékos személy érdekében használható, továbbá a gépjármű tulajdonosa ilyenkor mindig a
fogyatékos személy, családtagja, hozzátartozója legfeljebb üzembentartó lehet.
A támogatás odaítélése során előnyben részesítik azt a fogyatékos igénylőt, aki pénzkereső
tevékenységet folytat, tanulói, képzési jogviszonyban áll, 14 évnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel,
illetve azt, aki honvédelmi kötelezettség teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált
fogyatékossá.
A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített űrlap kitöltésével évente két alkalommal, március
31-ig, illetve szeptember 30-ig igényelhető a fogyatékos személy lakó - illetve tartózkodási helye
szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, Pest megyében a
Pest megyei kormányhivatal érdi járási hivatalánál, a fővárosban pedig a fővárosi kormányhivatal III.
kerületi járási hivatalánál (szociális hatóságok). Az igénylés során természetesen mindazon fent
említett körülmények fennállását igazolni kell, melyek a támogatás elbírálása szempontjából
relevánsak.
A támogatás odaítéléséről a hivatal határozatot hoz, ez alapján kötheti meg a fogyatékos személy az
autó adás-vételi szerződését.

Parkolási igazolvány

Ha már az autósokat megillető kedvezményekről beszélünk, érdemes röviden említést
tenni a parkolási igazolványról is. Ez az igazolvány egy közokirat, melynek birtokában igénybe vehetők a
jogszabály által a fogyatékos személyek számára biztosított kedvezmények (ingyenes parkolás
közterületen, mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolóhely használata stb.).
A parkolási igazolványt tehát kizárólag a mozgásában korlátozott személy részére adják ki, és azt csak
ő használhatja, vagy az ő érdekében használható fel. Az igazolványra való jogosultság szempontjából
mozgásában korlátozottnak kell tekinteni - egyebek mellett - a látássérültnek minősülő személyeket
és azokat is, akik e fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.
A parkolási igazolvány által biztosított kedvezményeket a mozgásukban korlátozott személyek, illetve
az őket szállító jármű vezetője akkor veheti igénybe, ha az igazolvány a járműben, annak szélvédőjén
szabályszerűen van elhelyezve. Az igazolvány mindig csak a fogyatékos személy érdekében
használható. Jogosulatlan használatnak számít például
az, ha a fogyatékos személy nélkül megy vásárolni a családtagja, de az igazolványt a szélvédőn jól látható helyre

elhelyezi.
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 218/2003. (XII. 11.)
kormányrendelet alapján az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, kicserélése, illetve pótlása több
helyen kezdeményezhető, így például az igénylő lakóhelye szerint illetékes járási (Budapesten
kerületi) hivatalnál vagy a kormányablaknál is.
A kérelem benyújtása az erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével történhet, melyhez csatolni kell a
jogosultság fennállását (mozgáskorlátozottságot megalapozó állapot) igazoló iratokat (határozat,
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás stb.), továbbá az igénylőről készült fotót, amit személyes
ügyintézés esetén a hivatalban is elkészítenek.
Az igazolvány pótlása, cseréje már akár elektronikus
úton is kérhető.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

doboz alja
oldal alja