ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2008. április


 

Vakok Világa

LXIX. évf. 4. szám

2008. április

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Az MVGYOSZ Elnökségének ülései

A mentők napja

A látássérülteket is érdekelheti

A munkabíró dolgozzon a pénzért!

Gombnyomásra beszélnek a lámpák

Még egyszer a makula-degenerációról

A lelki kapcsolat ünnepei

Segítsen Ön is az anyaggyűjtésben!

A LÁRKE állásbörzéje a sérült emberekért

Tonnákat is elbírna a hajunk

Látássérültek alkotásainak kiállítása

Körkép a prostitúcióról

Tisztelet és hála a kísérőinknek

Tájékozódás az új vásárcsarnokban

Gyermekszemész az iskolában

Alapítvány a rák ellen

Egységes európai segélyhívószám: 112

Segítőkben sincs már hiány

Küldöttközgyűlés Zala megyében

Tapintható kiállítás

Vezetőségválasztó taggyűlés

"Anyám, fekete rózsa"

Nőnapi ajándékok a Nyírségben

A szerelmesnek rózsaszínű a világ

Bukdácsoltak a jogszabályok között

Tanulmányi ösztöndíj

Egy kedves, jó társat szeretne magának

Olvasva nyerhet!

Pályázat díjtámogatáshoz

CD-nyeremény

Olvasóink figyelmébe!

Visszaadják az olvasás örömét

Mindannyian sikert arattak

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

A diszkrimináció hat formájáról

Egy sokáig szoptató édesanya meséli

Tekézőink így döntötték a fákat

Apróhirdetés

Impresszum

 

 

 

Az MVGYOSZ Elnökségének ülései

Február 20-án és március 13-án

 

Jóváhagyta az idei munkatervet és megerősítette a korábbi elektronikus szavazást a 2006. évi személyi jövedelemadó 1 százalékának a taglétszám szerinti tagegyesületi leosztásáról a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége a február 20-i ülésén. Dr. Szőke László elnök mellett jelen voltak: Szabó Tiborné, Sztakó Krisztina, dr. Tóka László, dr. Földi János és dr. Nagy Sándor elnökségi tagok, dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője, Németh Orsolya elnökségi póttag, Kroll Zsuzsanna, az érdekvédelmi csoport vezetője és Lipóczki Zoltán, e csoport munkatársa, a Hírlevél szerkesztője. A jegyzőkönyvet ezúttal is Simon Enikő elnökségi titkárnő vezette.

Az egyesületek időben elküldték a pénzügyi beszámolóikat, amelyek rendben voltak - tudtuk meg dr. Micserics József hivatalvezetőtől. Ugyancsak jól sikerültek a szakmai beszámolók is, még jobban, mint a korábbi években. Látni lehetett a fejlődést, az igyekezetet. Ugyanakkor gondot okozott az egyesületek számára előírt január 15-i határidő, eddig kellett ugyanis beszámolniuk az előző éves költségvetési támogatás felhasználásáról. Az Országos Elnökség felkérte a Szövetség elnökét és a hivatalvezetőt, hogy folytasson tárgyalást a könyvelőiroda vezetőjével a határidő pontos betartásának érdekében, továbbá arra, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötendő támogatási szerződés kapcsán tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a Szövetség elszámolási határidejét az eddiginél későbbi időpontban határozzák meg.

Az Országos Elnökség a tagegyesületek 2007. évi munkájáról előterjesztett beszámolókat elfogadta és elismerését fejezte ki az elmúlt esztendőben végzett tevékenységükért.

Az Elnökség meghatározta az idei működési támogatás feltételeit is. Dr. Tóka László jónak találta azt a gyakorlatot, hogy eltérő összegű működési támogatást kapjanak a tagegyesületek, mert eltérő mértékben is működnek.

- Az államtól hiába várjuk, hogy több pénzt kapjunk - hangsúlyozta dr. Micserics József hivatalvezető. - Ha erős a központ, erősek a tagegyesületek is - tette hozzá. A központnak az idén még 68 millió forintra van szüksége, hogy működhessen, ugyanis a költségvetési terv szerint ennyivel kevesebb pénz áll a rendelkezésére. Ebből 38 milliót elő tudnak teremteni, a többit pályázatok útján próbálják megszerezni.

A meglévő támogatási összegből az egyesületek alapvető működését tudja finanszírozni a Szövetség. Ezért úgy határozott, hogy 2008-ban a működési támogatást pályázat nélkül, valamennyi tagegyesületnek biztosítja az elmúlt két esztendőben kapott pénz átlaga alapján és ezt az összeget 100-100 ezer forinttal felemeli. Ez a pluszjuttatás a központ költségvetésének a terhére valósul meg.

A tagegyesületek kötelesek e határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül költségvetési tervet készíteni és azt megküldeni az Országos Elnökségnek, valamint a működési támogatással a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolni.

Az Elnökség már korábban döntött arról, hogy a Louis Braille Emlékérem adományozási szabályzatát felülvizsgálja. Dr. Szőke László elnök módosította a szabályzat elavult részeit aszerint, ahogyan azt a lezajlott szervezeti átalakulás megkövetelte. Így kikerült a szabályzatból a pénzjutalomról szóló rendelkezés is. Az Országos Elnökség a Louis Braille Emlékérem fokozatait megszünteti és ettől az évtől kezdve egységes kitüntetést ad ki az alapszabályhoz igazodva, ezzel is hangsúlyozva az elismerés erkölcsi jelentőségét. Ezentúl évente legfeljebb 5 Braille érem adományozására nyílik lehetőség, s ezek átnyújtására a fehérbot napi rendezvények keretében kerül sor. A kitüntetettek névsora pedig, feltéve, ha ehhez hozzájárulnak, megjelenik majd a Szövetség honlapján és a Vakok Világában is.

Az Elnökség felkérte a hivatalvezetőt, hogy a jelenlegi érmek figyelembevételével szerezzen be árajánlatokat az új kitüntetés elkészíttetése érdekében és az árajánlatot terjessze a májusi elnökségi ülés elé. A már meglévő Braille érmeket a Szövetség fennállásának 90. évfordulója alkalmából, megkülönböztető jelzéssel ellátva, adományszerzési célokra használja fel.

Petíciót intézett februárban az egyesületekhez Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének (VGYKE-nek) az elnöke, amiben követelte, hogy dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke, mondjon le posztjáról, "mert nem látja el sorstársainak érdekképviseletét a gyógyszeripar képviselőivel szemben". Egyben etikai vizsgálatot is kezdeményezett az Elnökségnél az Országos Szövetség elnöke ellen. A VGYKE elnöke azzal vádolta meg a Szövetség elnökét, hogy nem képviseli megfelelően a sorstársak érdekeit.

Fodor Ágnes az etikai vizsgálatot kérő levelében ezt írta: "az MVGYOSZ elnöke jogaival visszaél, és etikai felelősséggel tartozik, mert gátolja, illetve lehetetlenné teszi a VGYKE céljainak megvalósítását, és megsérti a VGYKE jó hírnevét.", valamint: "a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) külön jogi személy, autonóm szervezet, az MVGYOSZ és a VGYKE között nincs hierarchikus viszony, így a VGYKE tevékenységébe, döntéseibe egy másik civil szervezetnek, így az MVGYOSZ-nek semmi beleszólása nincs és nem is lehet."

"Mivel az együttműködési megállapodással sem sikerült korrekt munkakapcsolatot kialakítanunk egymással, így intézkedtem az együttműködési megállapodás felbontásáról.

Az viszont nem jogosítja fel dr. Szőke Lászlót, aki szintén hibás az együttműködési megállapodásban foglaltak elmaradásában, hogy immár másodszorra is lejárassa saját tagszervezetét, jelen esetben a VGYKE-t, a külvilág előtt."

A Szövetség elnökének "bűne" az volt, hogy reagált a sajtóban azokra a kezdeményezésekre, amelyek mögött, mint utóbb világossá vált, az Országos Szövetséget megkerülve és az akkori együttműködési megállapodást semmibe véve a VGYKE állt. Például a drávapiski ügyről is csak utólag, a sajtóból szerzett tudomást a Szövetség elnöke. A gyógyszerforgalmazó cégek magyarázatkérő leveleire is kénytelen volt válaszolni. Mert, mint kiderült, a VGYKE elnöke levélben szólította fel a gyógyszerforgalmazókat, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően Braille-ben is biztosítaniuk kell a betegtájékoztatókat. E cégek pedig azt kérdezték a Szövetség elnökétől, hogy a Fodor Ágnes levelében foglaltak azonosak-e a Szövetség hivatalos álláspontjával. Dr. Szőke László nem tehetett mást, mint hogy kiküldte nekik a Szövetség idevonatkozó, 2006-os határozatát. Az elnök, véleménye szerint, akkor követett volna el etikai vétséget, ha ezt nem teszi meg.

- El kell dönteni - emelte ki dr. Szőke László elnök -, hogy a VGYKE az MVGYOSZ tagegyesülete vagy sem. Ha tagja, akkor rá nézve is kötelezőek a Szövetség döntései, ha pedig nem, akkor új helyzet áll elő.

Az Országos Elnökség úgy döntött, hogy nem kezdeményez eljárást az MVGYOSZ elnöke ellen, mivel a hatályos Etikai Szabályzat 8.§ (2.) bekezdése ezt nem teszi lehetővé. Az elnök ugyanis a szó szoros értelmében nem tagja a Szövetségnek (egy egyesületen keresztül viszont igen), és a felsorolt intézkedések az MVGYOSZ elnökével szemben nem hajthatók végre. Az Elnökség atekintetben már nem is foglalt állást, hogy elkövetett-e dr. Szőke László elnök etikai vétséget vagy sem.

Egyetértett az Elnökség Fodor Ágnes azon indítványával, amely az Etikai Szabályzat felülvizsgálatára irányult. A felülvizsgálatot végző csoportba a VGYKE dr. Nagy Mariannt delegálta, az Elnökség pedig dr. Tóka Lászlót és dr. Földi Jánost.

A gyógyszerek betegtájékoztatóval kapcsolatos korábbi, 140/2006-os döntését az Országos Elnökség kiegészíti azzal, hogy a betegtájékoztatókhoz elektronikusan és telefonon már hozzá lehet jutni. A Szövetség, illetve a tagegyesületek vállalják, hogy igény szerint ezeket pontírású és nagybetűs formában is rendelkezésre bocsátják.

A vak hadirokkantak térítésmentes helyiséghasználati kérelmének az Elnökség helyt adott.

Dr. Földi János elnökségi tagnak a Szövetséggel fennálló, jogsegélyszolgálat ellátására vonatkozó megbízási szerződése február 29-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnik.

Az Országos Elnökség szorgalmazza a személyes kapcsolatok kialakítását, a tapasztalatcserét szolgáló korábbi titkári-adminisztrátori értekezlet meghonosítását és felkéri a hivatalvezetőt, vegye fel a kapcsolatot az egyesületek vezetőivel a megfelelő helyszín kiválasztása érdekében.

A Hermina Egyesület ingyenes teremhasználatot kért a rendezvényeihez. Az Elnökség úgy határozott, hogy a Juhász Gyula országos versmondó versenyre, április 12-re, ingyenesen igénybe vehetik a termet. A Braille írás-olvasás verseny időpontját az egyesületnek azonban célszerű lenne előrehoznia, hogy még a fűtési idény előtt megtarthassák azt, mert akkor térítésmentesen használhatják a termet. Egyéb ingyenes teremhasználati kérelmüket az Elnökség nem tudja támogatni.

*

Különböző méretű és mintájú plaketteket hozott magával Kósa István, a Magyar Pénzverő Zrt. vésnöke március 13-án a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Elnökségének ülésére. A bemutató célja az volt, hogy az Elnökség tagjai eldönthessék, milyen legyen az új Louis Braille Emlékérem. Az értekezletet ezúttal is dr. Szőke László országos elnök vezette. Jelen voltak: Szabó Tiborné, Sztakó Krisztina, dr. Nagy Sándor, dr. Tóka László és dr. Földi János elnökségi tagok mellett: dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője, Kutor Sándorné, a Felügyelő Bizottság távozó elnöke, Karola Dezső, e bizottság ugyancsak leköszönő tagja, Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető, Lipóczki Zoltán érdekvédelmi munkatárs, Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke, Mészárosné Virágh Eleonóra, ezen egyesület irodavezetője és Nagy György, a nyírségiek nonprofit menedzsere.

Az Országos Elnökség úgy döntött, hogy a Louis Braille Emlékérem 65 milliméter átmérőjű, ezüstből készült kitüntetés legyen. Egyik oldalán Louis Braille profilból ábrázolt portréjával, s alatta a felirat: Emlékérem. A másik oldalán olvasható lesz: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, valamint: A vakokért végzett munkáért. Középen gravírozva a kitüntetett neve és az adományozás éve. Amennyiben mód van rá, kérték, hogy az MVGYOSZ betűszó is kerüljön fel az érem hátoldalára pontírásban. Az Elnökség felkérte az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy a meghatározottak szerint kösse meg a vállalkozási szerződést Kósa István vésnökkel a Louis Braille Emlékérem megtervezésére és teljes körű kivitelezésére.

Ezen az értekezleten köszönt el az Elnökségtől Kutor Sándorné, a Felügyelő Bizottság elnöke, aki nyugdíjba vonulása miatt nem tud ezentúl részt venni az FB munkájában, valamint Karola Dezső, aki megnövekedett munkahelyi elfoglaltsága miatt távozik a bizottságból.

Dr. Szőke László elnök megköszönte mindkettőjük munkáját és elismerését fejezte ki nekik, mert olyan időszakban látták el közmegelégedésre a feladataikat, ami rendkívül nehéz volt a Szövetség életében.

Bejelentette dr. Szőke László elnök azt is, hogy az előző ülésen elhatározottak szerint tárgyaltak a könyvelőiroda képviselőjével, aki ígéretet tett a határidők betartására az eredményes együttműködés folytatása érdekében.

Feljelentette egy ismeretlen a Szövetség vezetőit a XIV. kerületi Ügyészségnél a Szövetség által megörökölt ingatlanok tekintetében. A feljelentést az Ügyészség a becsatolt iratok alapján alaptalannak ítélte és megállapította, hogy az üggyel kapcsolatban ügyészi intézkedés nem szükséges.

Fenntartja a betegtájékoztatókkal kapcsolatos korábbi határozatait és az ezzel kapcsolatos problémát megoldottnak tekinti az Országos Elnökség. A vezető testület nem ért egyet Fodor Ágnesnek, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Egyesülete vezetőjének a kezdeményezésével, miszerint eljárást kíván indítani az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 18 gyógyszerforgalmazó cég ellen a Braille-betegtájékoztatók ügyében.

Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke azért jött el az Országos Elnökség ülésére, hogy kilátástalan helyzetükről beszámoljon. Mert, mint elmondta, a 2008-ra számukra megállapított működési támogatás még a minimális működést sem teszi lehetővé. 300 ezer forintot szerettek volna még kapni, de ezt az Országos Elnökség három igen szavazat és három tartózkodás mellett nem tudta elfogadni.

Az MVGYOSZ idei költségvetéséről dr. Micserics József hivatalvezető adott tájékoztatást. Kiemelte: a várható tervezett összbevétel 297 millió 764 ezer forint, amely 8 hónapra teszi lehetővé a Szövetség működését. A tervezett összkiadás 328 millió 850 ezer forint, így a hiány 31 millió 86 ezer forintra tehető. Pályázatok útján a hiány mérsékelhető lesz, de teljesen nem szüntethető meg. Az Elnökség az ismertetett főszámokkal a Szövetség 2008. évi költségvetéséről szóló beszámolót elfogadta.

Ugyancsak megvitatta az Elnökség az MVGYOSZ 2007. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, amit a küldöttközgyűlés elé terjeszt és elfogadásra ajánl.

Az Országos Elnökség a választási szabályzat-, valamint az etikai szabályzat-tervezetét is a küldöttközgyűlés elé terjeszti, de ezeket előzetesen megküldi a jogi és ügyrendi bizottság tagjainak. E bizottságot felkéri, hogy a szabályzat-tervezetek alapszabállyal való összhangja tekintetében alakítsa ki állásfoglalását és terjessze ezt is a küldöttközgyűlés elé.

Garamvölgyi Annamári

 

 

 

A mentők napja

 

Magyarországon minden évben május 10-én ünneplik a mentők napját. Ugyanis 1887. május 10-én alakult meg az első szervezett mentést végző csoport, a Budai Önkéntes Mentőegylet dr. Kresz Géza orvos kezdeményezésére. 1948-ban ugyancsak május 10-én jött létre a jelenlegi szervezet, az Országos Mentőszolgálat, amely azóta állami feladatot lát el.

(kerékgyártó)

 

 

 

A látássérülteket is érdekelheti

Adócsökkentési program

 

Meghívót kaptunk az Új Magyarország kormányzati konferenciára, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermébe. A február 26-i programon Gyurcsány Ferenc miniszterelnök előadást tartott a Kormány adó- és járulékcsökkentésre, valamint a szociális és munkaügyi rendszer egyes elemeinek módosítására vonatkozó elképzeléseiről. Mint megtudtuk, a konferencia egyben nyitánya annak a több hónapos folyamatnak, amelyben társadalmi partnerekkel, szakmai, érdekképviseleti és civil szervezetekkel kívánják megvitatni a különböző javaslatokat, így készítve elő a szükséges döntéseket, intézkedéseket.

- Egy ország versenyképességét alapvetően a társadalmi kultúra határozza meg - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, aki elmondta azt is, hogy a vállalati szintű termelékenység Magyarországon az utóbbi években csökkent, márpedig ez nem kormányzati kategória.

- Az adócsökkentés önmagában nem csodafegyver, a foglalkoztatás növeléséhez, a gazdaság élénkítéséhez nagyon sok eszköz párhuzamos, összehangolt alkalmazására van szükség, például vállalkozásbarát fejlesztési politikára, a fekete-szürke gazdaság kifehérítésére, fejlett infrastruktúrára, felelős költségvetési politikára - folytatta a miniszterelnök. - A 38,5 százalékos magyar adócentralizáció nem kiugróan magas, közel van az Európai Unió átlagához, ugyanakkor a munkaadó és a munkavállaló által együttesen fizetett 49 százalékos járulékteherrel a legrosszabb pozíciót foglaljuk el, tehát ezen kellene változtatni - tette hozzá.

Három lehetséges, 2009-ben megvalósítható adóváltoztatási koncepciót vázolt fel a miniszterelnök. Ezek közül kiemelte a járulékokra koncentráló változatot, amely szerint az adóterhelés szintje 200-250 milliárd forinttal, a GDP 0,8 százalékával csökkenthető.

A látássérülteket is érdekelhetik az elhangzottak, ezért röviden ismertetjük a tervet.

A szuperbruttósítás az úgynevezett bérbruttósításra épül és 250-300 milliárd forint adómegtakarítással jár, miközben a foglalkoztatást csökkenti, a növekedést gyorsítja, de inflációs hatása van - hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.

A személyi jövedelemadó csökkentésére összpontosító adóváltoztatás 420 milliárd forint adómegtakarítást hoz, jelentős adóátrendezés mellett, a foglalkoztatásra semleges hatású.

A járulékközpontú adóváltoztatás nettó hatása 200-250 milliárd forinttal csökkenti az adóterheket, az adóátrendezési hatása viszonylag csekély, növeli a foglalkoztatást, gyorsítja a növekedést - jellemezte a Pénzügyminisztérium javaslatát, amelyet a leginkább támogathatónak vélt Gyurcsány Ferenc.

A konferenciát követően elkészültek a társadalmi vitát megalapozó hatástanulmányok az adóterhek csökkentésére vonatkozó szakértői javaslatokról.

A parlamenti frakcióvezetőknek küldött levelében Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: a kiigazítás után - a tartós egyensúly megteremtésével egyidejűleg - fontos szerepet kap a polgárosodás támogatása. E cél elérése érdekében javítani kell a munkavállalók, a vállalkozás, a versenyképes tudás megszerzésének feltételein. E törekvéseket foglalja magába a Munka és vállalkozás adócsökkentési program, amelynek szakértői javaslatait a kormány társadalmi párbeszédre ajánlja.

Garamvölgyi A.

 

 

 

A munkabíró dolgozzon a pénzért!

Hajdú-bihari polgármesterek kezdeményezése

 

Tehetetlenek az önkormányzatok, mert a jelenlegi szociális segélyezési rendszer nem ösztönöz munkavállalásra - derült ki azon a konzultáción, amelyre március 11-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök polgármestereket és szakembereket hívott meg a Best Western Hotel Hungariába. A konzultációra a Vakok Világának főszerkesztőjét is meghívták.

A tanácskozásra azért került sor, mert Hajdúdorog és Hajdúnánás polgármestere levélben kezdeményezte a miniszterelnöknél a segélyezési rendszer felülvizsgálatát.

Mint a miniszterelnök elmondta, a kormány nem tervezi a segélyezési rendszerre fordítható források szűkítését, de támogatja, hogy csak azok éljenek segélyből, akiknek valóban muszáj, és akiket lehet, vezessenek vissza a munkaerőpiacra.

Csige Tamás, Hajdúdorog és Éles András, Hajdúnánás polgármestere a kormányfőnek írt közös levelükben egyebek mellett azt javasolták, hogy kötelező legyen valamennyit dolgozni azoknak is, akik rendszeres szociális segélyen élnek. Aki ezt nem teszi meg, nem kapna pénzt. Kérték a közcélú és közhasznú munkára fordítható források növelését is. A kezdeményezést eddig 40 polgármester támogatta.

A polgármesterek szerint a rendszeres munka segítene az állástalanoknak, hogy később könnyebben visszatérhessenek a munka világába, illetve több figyelmet lehetne fordítani például a házi segítségnyújtásra, a magukat nehezen ellátók gondozására is. A polgármesterek javaslatai között szerepel továbbá az is, hogy bevezetnék a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot a segélyben részesülőknél, így minimálisra lehetne szorítani azoknak a számát, akik hamis egészségügyi okokra hivatkozva akarnak kibújni a munkavégzés alól. A két hajdú-bihari polgármester szerint azért indokolt a segélyezéssel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, mert bár a törvény előírja, hogy a segélyezett köteles a számára felajánlott közmunkát elfogadni, előfordul, hogy nincs elég munkalehetőség a településen vagy az érintett megpróbál kibújni a kötelezettség alól, mert illegálisan dolgozik a segély mellett.

Érdemes megfontolni, hogy míg a látássérültek többsége egészségi állapota miatt nem tud dolgozni és gyakran kevés pénzből kénytelen megélni, akadnak olyan családok, amelyek akár 130 ezer forintot is felvesznek havonta a különböző címeken kapott segélyekből.

(G. A.)

 

 

 

Gombnyomásra beszélnek a lámpák

Együtt a biztonságos és nyugodt lakókörnyezetért Nyíregyházán

 

Beszélnek a közlekedési lámpák Nyíregyháza forgalmasabb útkereszteződéseiben. Ezzel segítik a vak és gyengénlátó emberek átkelését egyik oldalról a másikra.

Az automatikusan, éjjel-nappal megszólaló gépi hang viszont gyakran zavarja a környéken élő lakók nyugalmát. Egy speciális eszközzel azonban megoldható, hogy csak akkor adjon hangot a berendezés, amikor a látássérült ember odaér az útkereszteződéshez és működésbe hozza azt.

Az ügyes kis készülék amely nem más, mint egy nyomógombos jeladó, leginkább egy kulcstartóra hasonlít. De jóval többet "tud" annál! Segítségével a vak és gyengénlátó ember bekapcsolhatja a csomópontban elhelyezett berendezést, ami aztán pontos útbaigazítást ad neki.

Minderről személyesen győződhettünk meg március 4-én Nyíregyházán, a Kelet-Áruház közelében lévő útkereszteződésben, az Együtt a biztonságos és nyugodt lakókörnyezetért című, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának sajtótájékoztatóján.

- Ezzel a készülékkel a látássérültek biztonságosan átkelhetnek a jelzőlámpás csomópontokban Nyíregyházán - hangsúlyozta Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke. Majd hozzátette: támogatót keresnek ennek a rendszernek az elterjesztéséhez. Hiszen a városban például csak egy helyen 800 ezer forintba kerülne a felszerelése. De nonprofit szervezetként, saját erőből nem tudnák kifizetni még a távirányítók néhány ezer forintos darabonkénti árát sem, pedig a rászorulók nagy hasznát vennék.

Az egyesületi elnök beszélt a munkájukról is. 2004. december 17-én alakultak meg, s ma már öt látássérült klubjuk van. Elsődleges feladatuk a kapcsolattartás a térségben élő tagtársakkal, s különböző szabadidős programok szervezése. Az egyesületben a kezdettől két énekkar és egy irodalmi csoport működik. A tagok közül 137-en dolgoznak rehabilitációs munkahelyen, s természetesen szeretnének még több sorstársat is munkához juttatni.

Jó kapcsolataiknak köszönhető, hogy a városban a forgalmasabb helyeken lévő jelzőlámpák beszéd- és hangjelzéssel segítik az átkelést, az autóbusz-közlekedésben a nagy számok és betűk a könnyebb eligazodást, s a buszvezetők a megállókat is mindig bemondják, hogy a látássérült ember tudja, hol jár.

Az egyesület irodájában folyamatos az ügyfélfogadás. Hárman dolgoznak itt, az elnökön kívül: Mészárosné Virágh Eleonóra irodavezető, Nagy György nonprofit menedzser és Tarczali Gyula informatikus, rendszergazda.

Nagy György projektmenedzserként is bemutatkozott a sajtótájékoztatón, szakszerűen elmagyarázta, miért is szorgalmazzák a szabályozható jelzőlámpák bevezetését. S ugyancsak alapos tájékoztatást tartott Száva Zoltán, a kivitelező, a VILATI Kft. munkatársa, aki be is mutatta a kis készülék működését.

Bartók László rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt fővizsgálója elmondta: számadatok nem támasztották alá, hogy a vak és gyengénlátó emberek több közlekedési balesetet okoznának, mint az egészségesek. Sőt, a látássérültek sokkal óvatosabban és körültekintőbben közlekednek, mint látó társaik. Ahhoz viszont, hogy bátrabban útra kelhessenek, szükség lenne arra, hogy ezek a berendezések sok helyen megtalálhatóak legyenek.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Még egyszer a makula-degenerációról

 

A Vakok Világának februári számában a 18. oldalon lévő, makula-degenerációról szóló cikkhez annyit szeretnék hozzáfűzni - mivel nekem is ez a betegségem és a gyakorlatból tudom -, hogy A-, C- és E-vitamint, Rutascorbin-tablettát, valamint Phototrop étrendkiegészítőt kellene szedni. Ezekhez mi, látásfogyatékosok sem kapunk támogatást és sokba kerülnek. Nagyon hasznos még reszelve és ízesítve nyersen a cékla, a feketeretek, s a sárgarépa és a lila, illetve piros káposzta. Ezzel némileg lehet a látásromlást lassítani, de gyógyítani még sajnos nem.

Rácz Istvánné

 

 

 

A lelki kapcsolat ünnepei

 

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Ezen a tavaszi napon virággal köszönik meg a gyermekek mindazt a szeretetet, amit édesanyjuktól kaptak és kapnak.

Hazánkban 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt rendezte meg az első anyák napját. Ezt követően minisztériumi rendelet sorolta be a hivatalos iskolai ünnepek közé.

Május 8-án van a Vöröskereszt világnapja. Ilyenkor megemlékeznek a háborúk áldozatairól. Az első világháborúban az áldozatok tizenöt százaléka polgári lakos volt. A második világháborúban ez az arány hatvanöt százalékra növekedett. Az azóta lezajlott fegyveres konfliktusok folyamán az áldozatok közel kilencven százaléka a civil lakosság köréből került.

Ezen a napon méltatják a Vöröskereszt jelentőségét és köszöntik a mozgalomban kiemelkedő munkát végző aktivistákat, véradókat.

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége 1997-ben nyilvánította május második hétvégéjét a lelki elsősegély-szolgálatok napjává. Napjainkban is sokan igénybe veszik ezt az anonim ingyenes szolgáltatást: magányban élők, életuntak, idősek, szerelmi csalódottak és mindazok, akik megértő, segítő beszélgetésre vágynak.

A két világháború között született egy olyan jogszabály, amely arról döntött, hogy 1924-től minden május utolsó vasárnapja a Hősök napja legyen. Mint ismeretes, ez az ünnep 1945 után felejtésre ítéltetett. A Hősök napja 1993-ban éledt újjá a bajtársi szövetségek kezdeményezésére. Egy nemzet ugyanis soha nem felejtheti el a hazáért küzdő katonáinak emlékét.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Segítsen Ön is az anyaggyűjtésben!

Készülünk az MVGYOSZ centenáriumára

 

Az MVGYOSZ fennállásának 100. évfordulójára szeretnénk egy múzeumot megnyitni. A múzeumban olyan tárlatokat, anyagokat állítunk össze, amelyek bemutatják a XX. században élt vakok szervezeteinek, intézményeinek, életének történetét, segédeszközeit, írott, hangzó, kép- és videó-dokumentumait. Az anyaggyűjtést a fennmaradt hanganyag beszerzésével kezdjük. Kérünk tehát mindenkit, hogy ha van a birtokában olyan hangszalag, kazetta, bakelit lemez, vagy akár CD-re átírt változat, mely bármilyen értéket képviselhet ebben a gyűjteményben, és azt a Szövetség stúdiójának szívesen rendelkezésére bocsátaná egy másolás erejéig, jelentkezzen Rózsa Dezsőnél e-mailben:

rozsadezso@t-online.hu vagy telefonon: 06-30-416-0933 vagy: 06-52-511-400

 

 

 

A LÁRKE állásbörzéje a sérült emberekért

Hogy munkáltató és munkavállaló egymásra találjon

 

A rehabilitációs járadék szabályairól is hallhattunk előadást március 1-én Székesfehérváron, a Viktória Rehabilitációs Központban. A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) állásbörzét rendezett ezen a napon, amelyre meghívta a térségben élő sorstársakat, a civil és egyéb segítő szervezeteket, valamint olyan cégeket, amelyeknél a sérült emberek is találhatnak maguknak munkát.

Dr. Varga Szabolcs jogász, a LÁRKE alelnöke, a rehabilitációs változások előadója, utalt arra, hogy a január 1-jétől bevezetett új társadalombiztosítási ellátás fő célja az érintett személy munkavégző képességének helyreállítása, foglalkoztatásának elősegítése, komplex rehabilitációs eljárás keretében.

A rehabilitációs járadékról bár külön törvény rendelkezik, saját jogú nyugellátásnak minősül. Az új, komplex minősítési rendszer célja, hogy a betegségek, sérülések, rendellenességek következtében kialakuló egészségkárosodások, fogyatékosságok, megváltozott munka- és egyéb képességek szakértői véleményezése egységes szakmai elvek és módszertan alapján történjen, emellett ne az elveszett, hanem a megmaradt, a fejleszthető képességekre, a szakmai munkaképesség változására, a rehabilitációs esélyekre koncentráljon.

Csapó Gábor, a Motiváció Alapítvány munkaerőpiaci szolgálatának a vezetője, Tréning és foglalkoztatás címmel arról beszélt, mennyire fontos a megváltozott munkaképességű emberek felkészítése arra, hogy megfeleljenek a piaci szereplők kívánalmainak. Abban, hogy meg tudják szerezni maguknak az áhított állást, segítenek a tréningek, amelyek önismeretet, önérvényesítést is tanítanak, s azt, miként tudja valaki a pozitív készségeit előtérbe helyezni a munkaerőpiacon. Évente mintegy ezer ember fordul meg a Motiváció Alapítványnál. Számukra nemcsak az a fontos, hogy valakit munkába helyezzenek, hanem az is, hogy az illető meg tudjon maradni az állásában. Ezt nevezik ők igazi sikerélménynek!

Máthé Ferenc, a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Székesfehérvári Kirendeltségének és Szolgáltató Központjának az igazgatója, visszatekintett a kezdeti időkre, amikor a munkaügyi szervezet még tapasztalatok hiányában kereste a foglalkoztatási lehetőséget a megváltozott munkaképességűek számára. Azóta a munkáltatókat már könnyebb meggyőzni arról, ők is jól járnak, ha a sérült embert felveszik. Az államtól is kapnak támogatást és a megváltozott munkaképességű emberek a társadalmi hasznosság érzésével lesznek gazdagabbak.

Az igazgató beszámolt az akadálymentesítési programról, a munkaügyi központ szolgáltatásairól, a Társadalmi Megújulás Operatív Program nyújtotta lehetőségekről is. Mint elmondta, a térségben 5 ezer álláskeresőt tartanak nyilván.

Lapunk kérdése arra irányult, vajon hány látássérült foglalkoztatottról tudnak és milyen munkakörökben alkalmazzák őket? Választ sajnos nem kaptunk, mert az igazgatónak erről nem voltak adatai.

Nagy Jánosné székesfehérvári sorstárs rögtön fel is szólalt és elmondta, ő már régen regisztráltatta magát, mert szeretne dolgozni, ám a munkaügyi központ csak ide-oda küldözgeti, s ez számára cseppet sem bíztató.

Szokó Zsolt, a LÁRKE elnöke, aki kitűnően vezette és irányította a programot, ismertette, hogy akkreditált egyesületük több súlyosan fogyatékos személyt is foglalkoztat és igyekszik a többi sorstársért is a megfelelő módon és helyen fellépni.

Babics Zsuzsanna budapesti látássérült a fogyatékosok munkaerőpiaci integrációjára volt kíváncsi.

Molnár Lajos sárszentágotai gyengénlátó sorstárs pedig arról tudakozódott, hogy azok az emberek, akik egyszerű munkát szeretnének végezni, vajon miként tudnának elhelyezkedni.

Többen is utaltak arra, mint ahogyan Molnár István is, a G-A Bt. képviseletében, hogy a folyamatos tanulás ma már elengedhetetlen, s ez alól nem mentetheti fel magát az sem, aki már régen elhagyta az iskolapadot. Az ő Bt-jük egyébként azonnal tudna munkát adni a fogyatékkal élőknek. Keresnek előszervezői tevékenységre és képzések elősegítésére kollégákat. Egyébként nyelvi, számítástechnikai, marketing és sok más szakmai képzéssel foglalkoznak. Cégfilozófiájuk: kapcsolat a jó minőségű tudásért.

Az állásbörzén, amelyre nagyon sokan voltak kíváncsiak, volt mód kötetlenül is beszélgetni a meghívott munkáltatók képviselőivel. Jó ötlet volt a megszervezése, mert ez a találkozó is közelebb hozta egymáshoz a foglalkoztatót és a leendő foglalkoztatottat.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Tonnákat is elbírna a hajunk

Erősebb az alumíniumnál

 

Viszonylag gyors tempóban növekszik a hajunk. Naponta átlagosan 0,35 millimétert. A csontvelő után a haj a leggyorsabban növekvő emberi szövet. A haj felépítésében nem különbözik a testünkön található többi szőrszáltól. A bőr szerves részét képezi, belőle nő és táplálkozik. Minden hajszálnak saját életciklusa van, ami három fázisból áll. Ha nem így lenne, minden hajszálunk egyszerre hullana ki. Az egészséges haj különösen erős. Erősebb, mint például az alumínium. Egy hajszál 100-150 grammot is elbír. Egy ember összes hajából font kötél így elméletileg 10 tonnát is elbírna.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Látássérültek alkotásainak kiállítása

A győri kézműves csoport csodálatra késztet

 

Három napon át gyönyörködhettek Győrben a rehabilitációs központ kézműves csoportjának munkáiban az érdeklődők. A reprezentatív kiállítást a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete azért rendezte meg, hogy ezzel is felhívja a figyelmet arra, hogy a látássérültek is csodálatos alkotásokra képesek, hiszen egyenértékűek látó társaikkal.

A tárlatot Laczi Tamásné egyesületi elnök nyitotta meg február 20-án. A vendégek között voltak: Dr. Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, Zilahi György, a vakok és gyengénlátók megyei egyesületének tavaly leköszönt elnöke, az országos elnökség képviseletében, Harcsás Judit újságíró, Komondi Magdolna és Beöthy Élő Hajnalka képzőművészek, valamint a városban működő fogyatékosügyi szervezetek képviselői.

A kiállításon megcsodálhattuk Reiderné Horváth Izabella kötött pulóvereit, Szeiber Lászlóné horgolt mellényét, Szabó Jánosné Márti, Takács Tibor Csaba, valamint az elmúlt évben elhunyt Fettik Mária szövött textíliáit, Laczi Tamásné gobelinképét, Orsós András szobrát, Szalai László gyertyáit, Krepcsik Géza kerámiáit, Berényi József papírmasé munkáját és a szakkör tagjainak kerámiáit, gyertyáit, gyöngydíszeit. S természetesen itt voltak Beöthy Élő Hajnalka és Komondi Magdolna képzőművészeti, vakok számára tapintható alkotásai is.

Míg a 200 négyzetméteres alapterületű rehabilitációs központ szakmai helyiségeit bejárjuk, Laczi Tamásné Melinda egyesületi elnöktől megtudom, hogy jól szervezett, gazdaságilag is kifogástalanul működő egyesületet vett át tavaly szeptemberben, a megválasztásakor. Akkor is azt mondta, amit ma is vall, nem ígér semmit, de bátran forduljanak hozzá a sorstársak, mindig igyekszik segíteni.

Hogy személyével jól járt az egyesület, azt sokoldalúsága is bizonyítja. Melinda volt telefonközpontos, kitanulta az akupresszúrát, s szociálpedagógusi, valamint gyógypedagógiai asszisztensi képzettséggel is rendelkezik. Művészeti tehetségét is jól kamatoztatja a szakkörökben, amiket vezet. Tud gyöngyöt fűzni, kerámiázni, szőni, varrni, kötni, horgolni.

Van egy ötventagú csoport, amely folyamatosan igényli a különböző programokat. A rehabilitációs központban hétfő délutánonként klubfoglalkozás, csütörtök délutánonként kézműves szakkör várja az érdeklődőket. De be lehet jönni azért is, hogy a számítógépekkel ismerkedjenek, a kezelésüket megtanulják. Ebben sokat segít Tószegi László, az egyesület informatikusa. Van Braille-szobájuk, hangoskönyvtáruk, tankonyhájuk, de még sportszobájuk is, ahol különböző fittneszgépek szolgálják a kondíció megtartását. Dr. Kéry Klára szemorvos is felkeresi őket időnként, s akit a rehabilitációs központból hozzá küldenek, azt térítésmentesen megvizsgálja a rendelőjében.

Az egyesület irodája Győrben, a Bartók Béla úton található. Riezné Cser Mariann irodavezető is mindent megtesz a látássérültekért. Segít nekik a hivatalos ügyek intézésében, gondjaik-bajaik megoldásában.

Az egyesületi elnök legnagyobb aggodalma, hogy tőketartalék hiányában nem tud tervezni. A működési költségek előteremtése szinte mindennapos erőfeszítést igényel. S az is kedvszegő, ha a közeli lakótelepen élők kikapcsoltatják a közlekedési lámpa hangjelző funkcióját, mert az zavarja őket. Pedig el kellene fogadniuk, hogy a vak és gyengénlátó emberek biztonságosan csak ilyen jelzéssel tudnak közlekedni.

Az elnökasszony minden apróságnak tud örülni, így annak is, ha kapnak egy hangos CD-t vagy ha ki tudja fizetni a közüzemi számlákat. Sikerélményt jelentett számára az is, hogy két embernek tudott állást szerezni, ketten még várományosak erre. Az apró örömök pedig új erőt adnak a korántsem könynyű vezetői munkához.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Körkép a prostitúcióról

"Ezer arc, ezer talentum"

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vakok Állami Intézete és az ötlet- és házigazda Reményik László "Ezer arc, ezer talentum" című közös programjára. Célunk, hogy minden hónap második keddjén olyan személyek legyenek a vendégeink, akik tevékenységük, tudásuk, gondolataik, élettapasztalatuk révén szellemi munícióval tudnak szolgálni. Szeretnénk, ha mindez a párbeszéd jegyében válna valóra.

Vendégeink: Földi Ágnes, a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Szövetségének elnöke: körkép a honi prostitúcióról. Egy-egy nő és férfi prostituált.

Helyszín: Vakok Állami Intézete (a portával szemben lévő terem)

Időpont: 2008. május 13. (kedd) 17-20 óra. Házigazda: Reményik László

Az Ezer arc, ezer talentum hanganyaga letölthető: www.remlac.extra.hu

 

 

 

Tisztelet és hála a kísérőinknek

Segítségükkel ismerjük meg a mindig változó világot

 

Negyvenöt munkásév után nyugdíjba vonultam és otthon baleset ért. Elesés következtében levált a retinám. Orvos, mentő, Budapesten a Tömő utcai szemklinika. Napi vizsgálatok, műtét és az orvosok közlik velem, hogy bár elkövettek mindent, mégis megvakulok. Valahogy nem tudtam e szavakat felfogni, megérteni. Tulajdonképpen gyengénlátónak születtem, de szemüveggel korrigálva aktív munkás éveket éltem. Bizakodtam tehát, hogy segít a műtét, és idővel minden jóra fordul. Sajnos azonban az orvosok szavai igazolódtak. Mindig tevékeny ember voltam és nehezen viseltem el azt is, hogy mindenféle fizikai munkát abba kellett hagynom, nehogy újabb leválás, vagy szakadás történjen. Ülni naphosszat egy fotelben, és bámulni sötéten a semmibe, az nem az én világom. Ekkor fordultam az irodalom felé. Emlékezve a gyermekkori, iskolai szavalásokra, tanulni kezdtem magnó segítségével. A baj azzal folytatódott, hogy a férjem nem akart elkísérni sehová, hogy elmondhassam a tanultakat. Azt mondta: nem fog egy vakot vezetgetni. Sőt el is vált tőlem. Magamra maradva előbb kétségbe estem, de sikerült egy jóravaló asszonyt találnom, aki nemcsak a háztartási munkát végezte el, hanem a kíséretemet is.

Bizony-bizony nem voltak könnyűek az első lépések mellette. Mindkettőnknek meg kellett tanulni az igazodást, felvenni a test ritmusát, hogy egyszerre koppanjon a cipőnk sarka. Kézen vagy karonfogva, eleinte csendben, beszéd nélkül haladtunk. Még így is megesett, hogy valamelyikünk előbb lépett. Szerencsére ebből sohasem lett nagyobb baj. Összeszoktunk minden tekintetben. Hét évig szolgált engem ez a jólelkű asszony, s akkor átköltözött az égi hazába. Mindig hálával gondolok rá.

Megint magamra maradtam. A szemeim állapota is egyre rosszabbodott. Egyre erősebb dioptriára volt szükségem. Volt barátaim, barátnőim már rég eltávolodtak tőlem. Előbb valamilyen ürüggyel a házaspárok, aztán a többiek. Mintha féltek volna tőlem. Hiába bizonygattam, hogy a vakság nem ragályos. Ugyanakkor senki sincs bebiztosítva ellene. Töprengéseimről versek születtek. S már nem csak a tanulás, hanem az írás is foglalkoztatott.

 

Keresek valakit

 

Keresek valakit

Ki fogná a kezem

Göröngyös utamon

Jó szívvel átvezet.

 

Fénytelen szemeim

Felé fordítanám

Jóságos tettéért

Imámba foglalnám.

 

Az irodalmon keresztül ismerkedtem meg az újabb kísérővel, aki 14 éven át kísért el távoli útjaimra is. Bejártuk az ország nagy részét, nagy városait is. Mert ekkor már országos, és nemzetközi szavalóversenyeken vettem részt. Feleségével is jó barátságba kerültem. Csak így telhetett el ez a hosszú idő nagy egyetértésben. Addigra már én tudtam irányítani a lépéseket. Kísérőnek és kísértnek fontos az egyetértés ilyenkor. Az együtt, egymásért. Sajnos mára már őfelette is eljárt az idő. A hetven évével nem tud velem jönni. Jó volt, hogy értette, szerette a nagy írók műveit. De fogta a kezem, és én biztonságban éreztem magam mellette.

Voltak közben alkalmi kísérőim is, ha a sors úgy hozta. Közülük említeném Várvölgyi Misi bácsit. Ő szintén már a csillagok közül tekint le ránk. Nemes szívű, jóságos, ember volt. Több évtizeddel ezelőtt ismertem meg egy, a vakok szervezete által rendezett kiránduláson. Karonfogta, vezette és útközben is kiszolgálta két vak fiát. Mert a sors néha kegyetlen. Misi bácsi nem zúgolódott, nem szomorkodott, hanem segített. Mindenkihez volt jó szava, minden rászoruló látássérült sorstárs felé kinyújtotta a kezét. Így segített nekem is. Elmondtam sokszor, hogy ilyen jólelkű embernek még életében szobrot kellene emelni.

Közel egy év óta új kísérőm van. Elfogadott, tisztel, de a lépéseink még nem igazodtak teljesen egymáshoz. Talán majd később, az évek folyamán. Hiszen azt ígérte, hogy életem végéig a segítségemre lesz. Igyekvő, kedves ember. Neki tanulnia, nekem, mint a legtöbb sorstársamnak, alkalmazkodnom kell. A mi helyzetünkben nagy úr a türelem! Ami nálam is elfogy időnként. Mert fő célom a tenni akarás, a bizonyítás. Hogy érek, érünk annyit, mint a látó emberek. Bizonyítani, hogy nem az eszünket vesztettük el, hanem a látásunkat részben vagy teljes egészében. De emberek maradtunk! Legszívesebben kikiáltanám sokszor, hogy: Itt vagyok, vagyunk! Köztetek élek, élünk, látók! Ne vessetek meg bennünket a kutyánk és a fehérbotunk láttán. Magam is kaptam megjegyzéseket, ha kerítést fogva, falat tapogatva mentem az utcán: "A mama felöntött a garatra!", "A mama is többet ivott a kelleténél!"

A fehérbotot sem veszik figyelembe sokan. Főleg a fiatalok, és az iskolások. Pedig tanítani kellene, hogy mire is szolgál. A boltban tolvajnak néznek, ha téblábolok, mert az árut megint átrendezték. Ahelyett, hogy segítséget nyújtanának.

De ha kísérő van, aki fogja a kezünket, és viszi a batyunkat, fizikai és lelki értelemben egyaránt, sokkal könnyebb és örömtelibb az életünk. Főleg akinek, mint nekem is, hogy már senkim sincsen. Becsüljük és tiszteljük a kísérőnket, aki felvállalta, hogy vigyáz a testi épségünkre! És ami a legfőbb: akkor ő a mi szemünk, és rajta keresztül kell ismerkednünk ezzel a folyton megújuló világgal.

Engem gazdag érzelemvilággal ruházott fel a sorsom. Talán kárpótlásul, hogy úgy születtem, hogy soha nem láthattam, és nem látom igaz valóságukban a dolgokat. A homály eltakarja előlem és kifakítja a színeket, úszásuk pedig imbolygóvá teszi a tárgyakat. Gátak voltak, vannak előttem, amiket eddig mindig sikerült áthágnom. És hogy nem estem szakadékba, azt is a kísérőimnek köszönhetem. Életem útján ők voltak és ők ma is az őrző angyalaim. Isten áldását kérem rájuk, akik fáradtságot, lehetetlent nem ismerve teljesítik maradéktalanul az önként vállalt feladatukat.

 

Az én ars poeticám:

A vak emberek nem világtalanok.

Segítséget várnak, nem sajnálatot.

Nyújtsátok feléjük a kezeteket

Költözzön szívetekbe a szeretet.

Takácsné Csente Juliánna

 

 

 

Tájékozódás az új vásárcsarnokban

Debrecenben Rózsa Dezső és a Fehér Bot Alapítvány szervezte

 

Népes csoport gyűlt össze március 5-én a Kálvin téren, hogy Rózsa Dezső és a Fehér Bot Alapítvány szervezésében megismerkedjünk a február 28-án megnyílt új vásárcsarnok épületével. Látogatásunk célja az volt, hogy a területet és az esetleges akadályokat feltérképezve később önállóan is boldoguljunk a bevásárlás során.

Sorstársainkat és a kísérőket a Debreceni Közterület-felügyelet osztályvezetője, Tornyi Sándorné fogadta. Megtudtuk tőle, hogy a kétszintes eladótér 6500 négyzetméter nagyságú, s benne 31 üzlet, 295 különböző méretű asztal és 29 hűtőpult van, az alagsorban pedig 117 parkolóhely található, ahonnan teher- és személyszállító liftekkel lehet az eladótérbe jutni.

Megnyugtató hír sorstársainknak: a vásárcsarnokba a szájkosárral ellátott vakvezető kutyával is be lehet menni.

A korszerű és jól megvilágított csarnokba lépve nagy forgatag és a megszokott piaci illatok fogadtak. Örömünkre az asztalok mellől többünket a régi piacról ismert eladók szólítottak meg, akik kérésre szívesen segítenek az áruk kiválogatásában, de magunk is megtapinthattuk a kínálatot.

Az eladótér két szintjét mozgójárda, liftek és lépcső kötik össze. Mi a mozgójárdát választottuk, amely a vak és gyengénlátó emberek számára is kényelmesnek és biztonságosnak mutatkozott. Míg az alsó szinten az asztaloknál elsősorban a friss zöldséget és gyümölcsöt, addig az emeleten a tejet, tejtermékeket, házi készítésű tésztát és a konyhakészre tisztított baromfit vásárolhatjuk meg.

Sorstársainknak - akik közül sokan egyedül is rendszeresen járnak a piacra - még nyilvánvalóan időre lesz szükségük az új vásárcsarnok "megtanulásához", ehhez azonban nagy segítség volt, hogy az első lépéseket lelkes és odafigyelő kísérettel tehettük meg, amelyért köszönet illeti a szervezőket.

Geriné Jóna Ilona

 

 

 

Gyermekszemész az iskolában

Visszaadni vagy javítani a fiatalok látását

 

Budapesten, a Miskolci úton találjuk a Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézményét és Diákotthonát. Az itt tanuló gyengénlátó kisdiákoknak gyógypedagógusok és szaktanárok segítenek abban, hogy a tökéletesen látó gyerekekkel egyenértékű oktatás-képzésben részesüljenek. Ehhez nélkülözhetetlenek azok a speciális segédeszközök, melyek megkönnyítik számukra a tanulást.

Elsőként a jó és megfelelő szemüveget kell megemlíteni és azt az odaadó figyelmet, melyet dr. Nádrai Ágnes szemész a gyerekekre fordít. Az iskola vezetése mindig fontosnak tartotta, hogy saját szemészeti rendelőjükben szakember kövesse nyomon a gyerekek szemészeti állapotát. Amikor dr. Horváth Anna végleg nyugalomba vonult, megtalálták a lehető legalkalmasabb utódot: dr. Nádrai Ágnest, akit munkájáról kérdeztünk

- Volt valamilyen indíttatása, hogy ezt a szép hivatást választotta?

- Tanár szerettem volna lenni, de miután alaposabban átgondoltam, a gyermekszemészetet választottam. Szakvizsga után két évet töltöttem a Mária utcai szemészeti klinika gyermekosztályán. Később, amikor a klinika kontaktlencse laboratóriumában megüresedett egy hely, átkerültem erre a területre. Összesen 33 éven át dolgoztam ezen a szakterületen, előbb mint munkatárs, majd mint a laboratórium vezetője. Nagy örömöt szerzett, amikor látásjavító eszközökkel sikerült visszaadni vagy javítani fiatalok és idősek látását.

- Miként érintette, amikor a budapesti Gyengénlátók Iskolájának igazgatónője, Jankó-Brezovai Pálné önt kérte fel a gyerekek szemészeti ellátására?

- Megtisztelőnek éreztem a felkérést. A feladat nem tűnt újnak, hiszen itt is gyerekekkel kell foglalkoznom. Eredményes tanulásuk érdekében különféle látásjavító segédeszközöket rendelek számukra. Úgy gondolom, hogy munkatársaimmal jó csapatot alkotunk, és sok fiatalnak tudjuk segíteni indulását az életbe. Ugyanakkor a szülőknek is reményt adunk arra, hogy gyermekük megállja helyét a társadalomban. Minden alkalommal örömmel lépek be az iskola kapuján, mert tudom, hogy az itt folyó szemészeti munka sok kisgyereknek teszi könnyebbé az életét.

- Az orvosi tennivalók mellett milyen egyéb feladatokkal bízták meg az iskolában?

-Ismeretterjesztő és továbbképző tanfolyamokat tartok a szülőknek és a pedagógusoknak, így nekem is megadatott a tanítás öröme.

- A technika fejlődése mennyire bővíti a gyermekszemészek lehetőségeit?

- A technika fejlődésével tágulnak a lehetőségeink, habár az új látásjavító eszközök ára meglehetősen borsos. Azonban elmondhatom, hogy a legfontosabb eszközöket az OEP támogatja, remélem, hogy ez a jövőben is így lesz.

- Vizsgálat céljából felnőttek is felkereshetik önt az iskolában?

- Igen, előzetes bejelentkezés alapján szívesen fogadom a látássérülteket tömörítő civil szervezetek tagjait.

- Mesélne a családjáról?

- Férjem, dr. Molnár Kálmán, a Mária utcai szemklinikán gyermekszemész docens. Tőle sokat tanulok. Igaz, hogy más-más szakterületen dolgozunk, de éppen ezért jól kiegészítjük egymást. Gyermekeink követték szüleik és nagyszüleik példáját: egyik fiam virológus, a másik bakteriológus, leányom pedig fogorvos.

- És mivel tölti szabadidejét?

- Szabadidőmben háziasszony vagyok és nagymama. Két kis unokám jelenti számomra a kikapcsolódást és a feltöltődést.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Alapítvány a rák ellen

Bővebb információk a honlapon

 

Jó néhány évvel ezelőtt történt, hogy az Országos Onkológiai Intézetben dolgozó dr. Farkas Ilona szomorúan tapasztalta, hogy a különféle daganatos megbetegedések száma évről-évre növekszik. Ekkor az ismeretségi körébe tartozó hat lelkes emberrel, akik hozzá hasonlóan nem akartak belenyugodni a riasztó adatokba és hittek a társadalmi összefogás erejében, létrehozta "A rák ellen, az emberért, a holnapért" Társadalmi Alapítványt. Az 1985-ben megalakult, kiemelten közhasznú alapítvány hitvallása szerint a rák megelőzhető és gyógyítható. Az alapítvány kuratóriumi tagjai és munkatársai arra törekszenek, hogy magukat a betegeket aktivizálják gyógyulásuk érdekében. A kívánt cél elérése érdekében az egészséges életmódra és táplálkozásra szerveznek tanfolyamokat. Ugyanakkor a megelőzés érdekében az egészségeseknek is ajánlott részt venniük ezeken a képzéseken, ahol a bio-élelmiszerek használatát tanulhatják meg. Az alapítvány a betegek rehabilitálására elindította ún. életmód táborát. A táborban a betegek felszabadultak, nagyon sok hasznos információt kapnak a szakemberektől, egymástól pedig tapasztalatot és hitet. A táborban a már többnyire műtött betegek az életmódra, a táplálkozásra és a stressz oldására kapnak hasznos ismereteket.

Az alapítvány állami támogatás nélkül, kizárólag adományokból, az SZJA 1%-os felajánlásaiból és pályázati pénzekből működik.

Azok, akik többet szeretnének megtudni az alapítvány munkájáról, a www.rakellen.hu honlapon találnak bővebb információkat, vagy hívják munkaidőben a 217-0404-es telefonszámot.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Egységes európai segélyhívószám: 112

 

Szinte mindenki tudja a következő három számot: 104 (mentők), 105 (tűzoltók), 107 (rendőrség). Az viszont még kevéssé ismert, hogy az európai uniós távközlési szabályozás a 27 tagállam közül 26-ban már lehetővé tette polgárai számára a 112 hívását. Ezt az egységes számot bármilyen vészhelyzetben díjmentesen fel lehet hívni az unió területeiről. (Mobiltelefonról is elérhető) A 112 hívása tehát gyors segítséget jelenthet a bajban.

-km-

 

 

 

Segítőkben sincs már hiány

Türelemmel elviselni a betegségeket

 

Lazor Mihályné Terike, mint mondja, sokat elgondolkozott már azon, hogy miért is sújtotta őt a sors szembetegséggel, amely nagyon meg tudja keseríteni az emberi életet. Az egyéb betegség is, de ez különösen.

- Végül milyen következtetésre jutott?

- Arra, hogy ha már bekövetkezett a betegség, akkor azon kell inkább gondolkozni, hogy miként lehet azt a lehető legkönnyebben elviselni. Az biztos, hogy az egykori egészséges életvitelt alaposan át kell formálni, ha tetszik, ha nem.

- Bölcs gondolat. Mindig Ózdon tetszett lakni?

- Nem. Megyefa községben születtem 1941. október 15-én

- Őszintén szólva, nem tudom, hogy az a település hol található?

- A nagyobb városok közül Szentlőrinc, Pécs és Komló van hozzá a legközelebb. Születésem után nem sokkal a szüleim Zemplénagárdra költöztek, de ott sem laktunk sokáig. Végül az észak-borsodi városban, Ózdon kötöttünk ki. Itt jártam általános iskolába. Édesapám a Kék Acél étteremben volt felszolgáló, édesanyám a háztartást vezette. Még született két fiútestvérem. Néhány évvel ezelőtt már mindketten meghaltak. Apukám is elég fiatalon halt meg. A hadifogságban szerezte a betegségét. Édesanyám hosszú életű volt. Kilencven éves korában távozott el ebből a világból.

- Terike élete hogyan alakult?

- 1971-ben mentem férjhez. 1972-ben megszületett a lányunk, aki szintén Teri.

- A férje hol dolgozott?

- Az Ózdi Kohászati Üzemek Finomhengermű Gyáregységében. Sajnos már sem a férjem nem él, sem az üzem nem termel. Azóta egyedül telnek a napjaim.

- Ön hol dolgozott?

- A Mélyépítő Vállalat volt az egyetlen munkahelyem.

- Mikor lett nyugdíjas?

- 1981-ben, de ez rokkantsági nyugdíj volt. A szemem miatt több műtéten estem át. Később epekővel, hasnyálmiriggyel is műtöttek. Cukorbeteg is vagyok. Két éve már inzulinos.

- Kik a segítői, támaszai a mindennapokban?

- A lányom és a tizenkétéves fiúunokám, no meg egy barátnőm. Ők sokat segítenek nekem.

Rendszeresen elmegyek a Látássérültek Klubjába a Civilházba, amihez nagyon közel lakom. Ott is van egy jó barátnőm, akivel sokat és sok mindenről beszélgetünk.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Küldöttközgyűlés Zala megyében

Gazdag program erre az évre is

 

Nagykanizsán, megyei székházunk klubhelyiségében tartotta meg február 26-án éves küldöttközgyűlését a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete.

A 2007-ben hozott határozatok végrehajtásáról, az egyesületi munkáról, azon belül az érdekvédelemről és a közhasznú tevékenységről hangzott el beszámoló, valamint az idei feladatokra vonatkozó programtervet is meghatározta és elfogadta a küldöttközgyűlés.

Küldöttközgyűlésünk kiemelkedőnek értékelte a 2006. évi közhasznú tevékenységet. Ez megfelelő hajtóerőt adott vezetőségünknek ahhoz, hogy 2007-ben túlszárnyaljuk a feladattervet. A foglalkoztatás területén sok még a tennivalónk. A látásfogyatékosok számára alig van munkalehetőség megyénkben. Elsősorban az otthon végezhető tevékenységre van igény.

Tavaly december 6-án ünnepelte a Zala megyei szervezet fennállásának 50 éves évfordulóját. A nagyszabású megyei ünnepség alkalmával bemutatásra került a 300 példányban megjelent, "A zalai vakok és gyengénlátók fél évszázados története" című kiadványunk. Megyei egyesületünk ez évben is számos, az egészségmegőrzéssel, foglalkoztatással, szociális helyzettel, segédeszköz-bemutatókkal, valamint kultúrával és sporttal kapcsolatos rendezvényt tart. Ugyanakkor csatlakozik a mások által szervezett, megyei és országos programokhoz is.

Lukács Gyuláné

irodavezető

 

 

 

Tapintható kiállítás

Szépművészeti Múzeumban

 

A Szépművészeti Múzeumban tapintható tárlat nyílt "A Mediciek fénykora - Élet és művészet a reneszánsz Firenzében" címmel. A kiállítás május 18-ig tekinthető meg. A kiállított tárgyakat a vakok és gyengénlátók speciális audiokalauz használatával nézhetik végig. A belépés ingyenes a fogyatékossággal élő személy és egy kísérője számára. Bővebb információ:

http://www.mediciek.hu/medici/magyar/akadalymentes

 

 

 

Vezetőségválasztó taggyűlés

A Hermina Egyesület turista szakosztályában

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének turista szakosztálya március 7-én tartotta meg idei tag- és vezetőségválasztó gyűlését.

Hirth Ignác, a szakosztály vezetője, az elmúlt évi munkájáról részletesen beszámolt. Szólt a gyalogtúrák fontos szerepéről, az ismeretterjesztő előadásokról, a múzeumlátogatásokról és a honismereti kirándulásokról. Ezután ismertette az idei programokat, köztük a tavaszi szatmár-beregi és az őszi északnyugat-dunántúli kirándulásokat. A legtöbb gyalogtúrát teljesítők közül tízen bronzjelvényt vehettek át és négyen ezüst jelvény tulajdonosai lettek: Hirth Ignác, Kovács Jánosné, Pliháné Havasi Mária és Werthmüller Ferencné.

Füvesi Lajos elismeréssel nyugtázta a leköszönő vezetőség munkáját. Ezután mint a választást levezető elnök, átvette a taggyűlés vezetését. A jelölő bizottság által beterjesztett személyek közül a taggyűlés megválasztotta az új vezetőséget. A turista szakosztály vezetője továbbra is Hirth Ignác lett, a vezetőség tagjai: Balázs Imre és Fügedi Péter, póttagja pedig Pliháné Havasi Mária és Werthmüller Ferencné.

A Hermina Egyesület jelenlévő alelnöke, Schuck Antal is méltatta a szakosztály munkáját.

Lak István

 

 

 

"Anyám, fekete rózsa"

(Csoóri Sándor)

 

A VGYHE Nosztalgia Klubja "Anyám, fekete rózsa" címmel anyák napi ünnepséget rendez április 26-án 15 órai kezdettel szövetségünk Hermina Termében.

Minden klubtagot és érdeklődőt szeretettel vár a klub vezetősége!

 

 

 

Nőnapi ajándékok a Nyírségben

Bortartó kosár, pénztárca, tolltartó

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete és a Fogyatékosok Fóruma közösen szervezte meg a Nemzetközi Nőnapra meghirdetett rendezvényét.

A délutánra tervezett programnak a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum adott otthont. A jó kapcsolatra való tekintettel a rendezvényhez a helyet és a szükséges eszközöket térítésmentesen megkaptuk a művelődési háztól. A rendezvényen 135 fő vett részt és 96 hölgyet ajándékoztunk meg. Az ajándékokat a Fogyatékosok Fórumában dolgozó kosárfonók és bőrdíszművesek készítették. Így kenyereskosarat, bortartó kosarat, pénztárcát, tolltartókat adhattunk. A műsorban fellépett Daku Tünde, Bálint Krisztina, az Ambrózy Dalárda, a Nánási Vidám Asszonyok cigánytánccal. A talpalávalót Iváncsik János szolgáltatta. Akik a tánc közben megéheztek, jó étvággyal fogyasztották a finom vacsorát, sült húst, fasírtot, francia salátát, töltött káposztát. A szomjúságot különböző üdítők fogyasztásával mérsékelhettük. A vacsorához szükséges kenyeret az egyik tagtársunk férje, Ádám János vállalkozó ajánlotta fel. Az ajándékozást megelőzte egy izgalmas tombola sorsolás, amelyre az ajándékokat a tagok ajánlották fel. Mindenki jól érezte magát és élményekben gazdagon térhetett haza.

Köszönjük a rendezőknek, hogy öszszefogással ilyen csodálatos nőnapi ünnepségen vehettünk részt! Köszönjük munkatársainknak a rendezvényen végzett munkájukat!

Jakab Éva - elnök

 

 

 

A szerelmesnek rózsaszínű a világ

Végül az endorfin veszi át az uralmat

 

A Magyar Értelmező Szótár szerint a "szerelem a szeretett személy iránti vágyban és odaadásban megnyilatkozó, nemi vonzalmon alapuló érzelem". Amikor valaki szerelmes, különös folyamatok játszódnak le a szervezetében. A szakemberek szerint szinte megbolondul a test. Több ezer különféle vegyianyag játszik ebben szerepet, mármint a szerelemben. A szerelmes egyén ereiben egyebek között ott áramlik a feniletilamin, amelynek enyhe hallucinogén hatása van. Nem véletlen tehát, hogy a szerelmes számára ilyenkor rózsaszínű a világ.

Brit kutatók szerint a szerelemtől vakká válunk partnerünk hibáival szemben. A nagy szerelem elnyomja azoknak az idegpályáknak a működését, amelyek a társas kapcsolatok kritikus megítéléséért felelősek.

A két nem között egyébként lényeges különbségek vannak. A női szexualitás nem függ annyira a hormonoktól, mint a férfiaké. A nők inkább a pszichére összpontosítanak. Azt is mondják erre, hogy a férfi néz, a nő érez.

Az évek múlásával a szerelem, vagyis a feniletilamin hatása lecsillapodik. De nincs minden veszve, mert ott az endorfin, ami olyan vegyület, amely segít kialakítani a barátságot, megelégedettséget, nyugalmat és békességet.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Bukdácsoltak a jogszabályok között

Vakvezető kutyával a bevásárlóközpontban

 

Szerkesztőségünkhöz is eljuttatta levelét az a pápai látássérült férfi, akit nem akartak beengedni a vakvezető kutyájával együtt a helyi bevásárlóközpontba. Háromszor is megpróbált bejutni, ámde útját állták. Mondván: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) súlyosan megbüntetné őket, ha az előírásokat megszegnék. Hiába hivatkozott az őt megillető jogokra, hiába mutatta fel az engedélyét.

Azt javasolták neki, hogy az ebet hagyja kint, majd a biztonsági őr vigyáz rá, ők pedig adnak a vak férfi mellé egy személyi kísérőt a bevásárláshoz. A férfi azonban nem akart megválni hűséges négylábú társától.

Az ÁNTSZ helyi tisztiorvosa személyesen is elmondta neki, hogy az élelmiszer-áruházba nem mehet be kutya. A férfi ekkor az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult, s értesítette az egyik napilapot, amelynek nyomán más sajtóorgánumok is hírül adták a nem mindennapi esetet.

Azóta az áruház képviselője elismerte, hogy hibáztak és belső utasítást adtak ki arra, hogy a vakvezető kutyákat be kell engedni a bevásárlóközpontba.

Ki tudja, így történt volna-e, ha a férfi nem hívja segítségül a nyilvánosságot? Csak remélhetjük, hogy a jövőben egyetlen látássérült sem kerül hasonló helyzetbe.

G. A.

 

 

 

Tanulmányi ösztöndíj

 

A "Fabini Teofil János Alapítvány a vak, gyengénlátó és szembeteg gyermekek gyógyításáért és megsegítéséért" pályázatot ír ki két továbbtanuló vak, gyengénlátó vagy szembeteg fiatal részére a 2007/2008-as tanévre. A tanulmányi ösztöndíj mértéke személyenként 100 ezer forinttól 200 ezer forintig terjedhet. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 06/30-217-48-93-as telefonszámon és az MVGYOSZ titkárságán (1146 Budapest, Hermina út 47., telefon: 384-5028).

 

 

 

Egy kedves, jó társat szeretne magának

Szüleit, szerelmét már fiatalon elvesztette

 

Ha az életutamra kíváncsi, előrebocsáthatom, hogy az nem valami rózsás - mondta Tuza Róbert csokvaományi látássérült, mielőtt leültünk volna egy kis beszélgetésre.

- Csokvaomány községben születtem 1965-ben. Édesanyám a tólápai ruhagyárban dolgozott. Sajnos már tizenkét éves korában cukorbeteg lett. Ez elég sok bajjal járt. Édesapám szénbányász volt Farkaslyukon. Nagy fájdalom nekem, hogy anyu 46 évesen, apu pedig 48 évesen távozott el az élők sorából. Az általános iskolai tanulmányaimat Csokvaományban végeztem, majd géplakatos szakmunkás-bizonyítványt szereztem három év alatt. A farkaslyuki bányánál külszíni lakatosként helyezkedtem el. Már a szakma tanulása során jelentkeztek problémák a látásommal, de kaptam gyógyszereket és amennyire lehetett, vigyáztam magamra. A munkahelyem 1990 februárjában megszűnt, de a putnoki bányánál sikerült elhelyezkednem. Néhány évre rá az is bezárt. Nyugdíjas lettem. Ennek örültem is, meg nem is.

- Arról még nem szólt, hogy időközben alapított-e családot?

- Nem. Volt egy élettársam, aki 2003 májusában súlyos betegség következtében elhunyt. Nyugodjon békében! Azóta a kertes házban egyedül élek.

- Milyen állapotban van a szeme?

- Rendszeresen járok szakrendelésre a kazincbarcikai kórházba. Időnként injekciókat kapok és gyógyszert szedek. A bal szememnél állítólag retinaleválás veszélye áll fenn. No meg még a vérnyomásom is magasabb a kelleténél.

- Mivel tölti a szabadidejét, van-e valami kedvtelése?

- Szabadidőm nemigen van, hiszen minden dologról nekem kell gondoskodnom. Néhány hónapja pedig még munkába is járok. De ezt nem panaszként mondom. Sőt! Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy időnként azért kapok segítséget a szomszédoktól és a barátoktól. Én meg az anyai nagymamámnak szoktam segíteni, aki szintén itt lakik a faluban.

- Van-e valamilyen kívánsága az elkövetkezendő évekre?

- Igen! Az, hogy ne romoljon a látásom és találjak magamnak egy kedves, jó társat, mert nem jó egyedül lenni.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Olvasva nyerhet!

 

Önhöz fordulok most, kedves Olvasónk! Mivel munkámhoz a legfontosabb iránytű az olvasóközönség (Kosztolányi Dezső szavaival: " az ezerfejű Cézár") véleménye, ezért minden lapszámunk tartalmát szavazásra bocsátom.

Tehát miután Ön elolvasta lapunkat, írja le és küldje be annak a cikkünknek a címét, amely abból a lapszámból a leginkább kiérdemelte az Ön tetszését.

Azok között, akik ily módon is közreműködnek lapunk szellemiségének formálásában, humoros-szatirikus regényfüzeteket sorsolunk ki.

Garamvölgyi Annamária - főszerkesztő

*

Tisztelt Szerkesztőség!

A márciusi számból kiemelném a Mihez van joga a szerkesztőnek? című cikket. Ebből az átlagolvasó is megtudja, milyen fáradságos is a szerkesztői munka és milyen nehéz a sokszor értelmezhetetlen irományokból valódi újságcikket csinálni. Nincs olyan lap ma Magyarországon, ahol azért felhívnák a kézirat szerzőjét, mert más, blikkfangosabb címet adtak az anyagának, nyelvtanilag kiigazították azt, s kihúzták belőle a töltelékmondatokat. Tehát az írását élvezetessé tették. Mindenütt ez a honi gyakorlat.

Az viszont szinte példátlan, hogy a szerző, köszönet helyett, nekitámad a szerkesztőnek és ragaszkodik azokhoz a mondataihoz, amik miatt más röstelkedne. Csak bíztatni tudom a főszerkesztőt, igenis ragaszkodjon a színvonalhoz, ne engedjen be az újságba oda nem illő szövegrészeket!

Tisztelettel:

P. Nagy Erzsébet (Miskolc)

*

Kedves Annamária!

Nekem a márciusi folyóirat száma 4. oldalán "Napirenden a komplex rehabilitáció" című beszámoló volt az, ami tetszett. Megtalálható benne a vak és fogyatékkal élő sorstársak minden problémája, fiataltól az idősig, és erre a kormányzati, ill. egyéb szervek megértő segítségadása a lehetőséghez képest. Mi, akik felnőttként veszítjük el a látásunkat, nagyon igényelnénk nemcsak a szellemi, de a lelki átsegítést is egy másfajta életvitel betanulására - folytatására. Bizonyára ebben segítenek majd a "rehabilitációs szakemberek a látássérülés területén".

Magam szívesen olvasom sorstársaim életútját és csodálom az elért eredményeiket. Sokan és sokáig adjanak nekünk hitet, hogy fogyatékkal sem szabad semmit feladni.

Annamária vezetésével köszönjük a szerkesztőség Munkatársainak, ha szerény véleményünket mentesítik a stiláris, nyelvhelyességi és helyesírási hibáktól, hogy az igényesen kerüljön az olvasók elé.

Tisztelettel:

Rácz Istvánné (Budapest)

 

 

 

Pályázat díjtámogatáshoz

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány

 

Az alapítványhoz 2008-ban pályázatot nyújthatnak be az MVGYOSZ és tagegyesületeinek rendes tagjai az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- a T-COM szolgáltatásait veszi igénybe,

- az egy főre eső jövedelem: családban élőknél a 63.000-, egyedülállók esetén a 80.000-, forintot nem haladja meg.

Pályázni telefonbeszélgetési díj és felszerelési díj támogatásához lehet az MVGYOSZ tagegyesületein keresztül, a náluk beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével, kétévente.

Az adatlaphoz csatolni kell:

- Jövedelemigazolásokat (jövedelemmel nem rendelkezők esetében munkaügyi központ, vagy önkormányzat által kiállított igazolást); nyugdíjasok vagy rokkantsági nyugdíjasok esetében az év elején a NYUFIG által kipostázott nyugdíjigazolás másolatát;

- 16 év felettiek esetében iskolalátogatási igazolást;

- Az utolsó 3 havi telefonszámla másolatát (mindkét oldal).

A pályázat benyújtása folyamatos.

Bartha Zsuzsanna - kuratóriumi tag,

az MVGYOSZ képviseletében

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a francia zeneszerző, akinek Carmen című operája a bemutatón megbukott, noha ez a remekmű a világ operaszínpadain mindmáig kasszasiker? A zeneszerző 1838-ban született Párizsban és 1875-ben halt meg Bougivalban.

Beküldési határidő: június 15.

A februári lapszámunk kérdésére a válasz: Fényes Szabolcs.

Helyes megfejtéséért egy CD-t nyert: Pestalits Péter (Budapest).

Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Olvasóink figyelmébe!

 

A lapunkat előállító nyomda minden hónap 4-én (kivéve, ha ez a nap hétvégére esik, mert akkor 5-én) szállítja le a Magyar Postához a Vakok Világa sík változatát. Tehát ettől az időponttól számítva néhány napon belül el kell jutnia minden megrendelőnkhöz. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy ha valaki nem kapja meg időben a sík nyomtatású folyóiratot vagy ennek egyéb (elektronikus, hangos, stb.) változatát, reklamációjával forduljon Simon Enikőhöz, az Országos Elnökség titkárnőjéhez és ő segíteni fog. Telefonszáma: 384-5028

(A szerk.)

 

 

 

Visszaadják az olvasás örömét

Öregbetűs Könyvek a Fekete Sas Kiadótól

 

- Öregbetűvel kezdd a mondatot! - intette első osztályos unokáját a minap egy nagymama. S a gyerek csodálkozva kérdezte: - Öregbetű? Mi az?

Régen a nagybetűt nevezték így. S ma már egy kiadványsorozat is ezt a nevet viseli: Öregbetűs Könyvek. Ezek a művek ugyanis 16 pontos betűmérettel készültek, olyannal, amit gyengénlátó, szembeteg vagy idős emberek is el tudnak olvasni.

A Fekete Sas Kiadó 2001-ben indította útjára ezt a sorozatot. Az öregbetűs könyvek mindig olvasmányosak, vidámak, s azon klasszikus művek is elérhetők így, amelyeket régóta hiába keresnek az olvasni vágyók a könyvespolcokon. Így például: Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, Jókai Mór, Benedek Elek írásai.

Fazakas István, a Fekete Sas Kiadó igazgatója az Emma meg én című könyv februári bemutatóján, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában elmondta, törekvésük arra irányult, hogy visszaadják az olvasás örömét. Hiszen a könyv sohasem megy ki a divatból, az olvasásnak megvan a hangulata, a varázsa.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke kiemelte: az öregbetűs könyvek nagy segítséget jelentenek mindazoknak, akik egyébként csak speciális segédeszközök segítségével tudnának olvasni. Ha a látássérült ember megkapja azt a minimális segítséget a társadalomtól, amire a fogyatékossága miatt szüksége van, teljes életet élhet. Az öregbetűs kiadványok is hozzájárulnak a látássérültek integrációjához, esélyegyenlőségük megvalósításához.

Az Emma meg én című könyvet azért is érdemes elolvasni, mert nemcsak egy fiatal vak angol lány - Sheila Hocken - akaraterejéről, helytállásáról szól, hanem a vakvezető kutyák fontos szerepéről is.

Vasteleky-Einbeck Péter, az MVGYOSZ vakvezetőkutya-kiképző iskolájának vezetője ismertette: tevékenységük négy fő részből áll: a tenyésztésből, a kölyöknevelésből, a kiképzésből és az utógondozásból. Elsősorban Labrador retriever kutyákat tenyésztenek. A kölyköket 8-10 hetes korukban kihelyezik nevelőcsaládokhoz, hogy ott szocializálódjanak. Aztán következhet a kiképzésük, amelynek végén a leendő gazdával együtt 2 hetet töltenek az iskolában. Ez alatt az ember és az állat összeszokik, összebarátkozik. Az utógondozás során figyelemmel kísérik az eb és a gazdi életét, s időről időre elvégzik a reflexfrissítést is.

A vakvezető kutya jelentősége, hogy önállóságot ad a látását elveszített embernek. Hiszen mindenhová elmehetnek együtt, s a kutya még azt is tudja, mert megtanulta, mikor nem szabad engedelmeskednie, éppen gazdája védelmében, a parancsnak.

A Fekete Sas Kiadó vezetője ajándékpéldányokat is átadott az Emma meg én című könyvből Mándi Tibornénak, a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona helyettes igazgatójának. Mándi Tibornétól megtudtuk, neveltjeik sokféleképpen olvasnak. Ha már az erős szemüveg sem segít, rendelkezésre állnak a különféle nagyítók vagy az olvasókészülékek. Az öregbetűs könyveknek örülnek a gyerekek, hiszen jól látható a szöveg és könynyű elolvasni. Ez pedig nemcsak a nebulóknak, hanem pedagógusaiknak is sikerélményt nyújt.

Kroll Zsuzsanna, az MVGYOSZ érdekvédelmi vezetője, a könyvbemutató szervezője, zárszavában utalt arra, a vak és gyengénlátó embereknek is fontos, hogy számukra is elérhetőek legyenek a szépirodalmi, ismeretterjesztő és egyéb kiadványok.

A Fekete Sas Kiadó címe: 1064 Budapest, a Vörösmarty u. 53. szám.

Telefon és fax: 332-89-31

Honlapjuk: www.feketesas.hu

E-mail: feketesas@feketesas.hu

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Mindannyian sikert arattak

Emlékezetes jubileumi hangverseny

 

Öt év, 37 koncert Budapesttől New Yorkig, ez a Fabini Teofil János a Gyengénlátó és Szembeteg Gyermekek Gyógyításáért és Megsegítéséért Alapítvány zenei mérlege. Február 23-án a vakok iskolájának Nádor termében az "Együtt" jubileumi hangversennyel tisztelegtek az alapító, a nemrég elhunyt professzor, dr. Fabiny Tibor emléke előtt, valamint így köszönték meg Fabini Henriknek, az alapítvány ma is fáradhatatlan szervezőjének a segítségét.

Profi és pályakezdő, látó és nemlátó énekesek, zenészek léptek fel együtt, s olyan színvonalas műsort adtak, hogy a közönség alig akarta leengedni őket a színpadról. Balogh Katalin, Geszti Eszter, Bokor Jutta, Vida Gábor, Pető András, Szilágyi Roland, Flamich Mária, Markovics Erika, Tóth Éva, Lakatos Péter, Deák László, Csányi Márton, Szluka Lídia, Timkó János, Rónaszéki Tamás, Berta Edina, mindannyian nagy sikert arattak. Végül az Ungaria Zongoranégyes kápráztatta el a nézőket. Németh Tamás, Magyar Csaba, Lakatos Tamás és Farkas Mátyás méltán érdemelték ki az elismerést Magyarországon és külföldön egyaránt.

Az "Együtt" koncertek arról is tanúskodtak, hogy a zene szeretete minden nehézségen átsegít, s arról is, hogy a Fabini Teofil János Alapítvány továbbra is támogatja a gyakran nehéz helyzetű, fogyatékkal élő fiatalokat zenei tanulmányaik folytatásában.

G. A.

 

 

 

Humor

 

- Te, Grün, képzeld el, olcsóbb lett a marhahús!

- Tényleg?

- Nem, de képzeld el!

*

- Az én anyósom mögött sok nő elbújhatna!

- Olyan szeretetreméltó?

- Nem, olyan kövér!

*

- Mama, a násznéppel mulassanak tovább, mi Jucikával lelépünk.

- Jól van, fiam, de ha lefeküsztök, kíméljed a kislányomat!

- Legyen nyugodt, mama!

- Csak azért mondom, mert áldott állapotban van szegény!

*

- Józsikám, rettenetesen hasonlítasz az anyósomra! Leszámítva persze a bajuszt!

- De Bandikám, nekem nincs is bajuszom!

- Neked nincs, de az anyósomnak van!

*

- Kedves vendégeink! Ez a gyümölcsösünk. Ezt a fát itt annak emlékére ültettem, hogy összevesztem az anyósommal.

- Nagyszerű ötlet! Kár, hogy nem nekem jutott eszembe! Milyen szép nagy erdőm lehetne már!

*

- Annyira meg vagyok veled elégedve, fiam, hogy a szomszédasszonyunknak is azt mondtam, már nem is tudnék élni nélküled!

- Ne csak mondja ezt, kedves mama, bizonyítsa is be!

*

- Mit keresel, szívecském?

- Azt a könyvet, aminek az a címe, hogy "Hogyan éljünk 120 évig?"

- Azt ugyan hiába keresed, mert kidobtam a kukába.

- De hát miért?

- Nehogy anyád kezébe kerüljön!

*

- Csókolom, mama! Milyen kedves, hogy már megint meglátogatott bennünket! Meddig marad nálunk?

- Amíg szívesen láttok, fiam.

- Hát már egy teát sem akar nálunk meginni?

*

- Még jó, hogy meglátogattam nagy betegségében, édesapám! Rögtön hívok orvost!

- Eszedbe ne jusson, fiam! Mi itt falun természetes halállal szoktunk meghalni!

*

- Neve?

- Bonaparte Napóleon vagyok.

- De kérem, amikor tavaly kezeltük önt, akkor még Szilágyi Erzsébetnek hívták!

- Az a leánykori nevem volt!

*

- Doktor úr! Rettenetesen nagy az orrom. Nem tudna belőle egy formás, szép, új orrot faragni?

- Ebből, uram? Akár hármat is!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A februári lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: CV.1,CVI.2,CVII.2,CVIII.2,CIX.1,CX.2,CXI.2,CXII.2,CXIII.2,CXIV.1,CXV.1,CXVI.2.

Így gondolta ezt Kerékgyártó Mihály ózdi olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

 

CXXXI. Mikor mondhatjuk, hogy "Angyal szállt el a szobában"?

1. Csend váltotta fel a heves vitát

2. Jó hír érkezett a jóakaratúaknak

CXXXII. Mi a fair play?

1. Becsületes játék

2. Vastag pléhpofa

CXXXIII. Mi a kleptománia?

1. Vakbuzgóság

2. Beteges lopási hajlam

CXXXIV. Hány országon folyik át a Duna?

1. Hét

2. Tíz

CXXXV. Mit jelent az, hogy "vérszemet kap"?

1. Nekibátorodik, elszemtelenedik

2. Nagy ütéstől véres lesz a szeme

CXXXVI. Kik vesznek részt a paralimpiákon?

1. Öregek és gyerekek

2. Fogyatékossággal élők

CXXXVII. Volt-e vívóedzője Petőfi Sándornak és Jókai Mórnak?

1. Nem.

2. Mindkét szellemóriásnak Chappon Lajos pesti mester volt a vívóedzője

CXXXVIII. Mit jelent az, hogy "Hátrább az agarakkal!"?

1. Tartsd rövidebb pórázon a kutyáidat!

2. Ne hencegj, ne kívánj különleges jogokat magadnak!

CXXXIX. Mikor rendezték meg az első, hivatalosan feljegyzett, ókori olimpiát?

1. Kr. e. 776-ban

2. Kr. u. 111-ben

CXL. Mikor rendezték meg a modern idők első olimpiai játékát?

1. Ezernyolcszázkilencvenhatban

2. Ezerkilencszázban

CXLI. Mit jelképez az öt olimpiai karika?

1. Az összefogást

2. Az öt világrészt

CXLII. Mivel jutalmazzák ma az olimpiákon egy-egy sportág első három helyezettjét?

1. Arany-, ezüst- és bronzéremmel

2. Bankbetéttel

CXLIII. Az olimpiai játékok során kik teszik meg a legnagyobb távolságot?

1. A távgyaloglók.

2. A hosszútávfutók

Beküldési határidő: június 15.

Cseri Sándor

 

 

 

A diszkrimináció hat formájáról

Mikor fordulhatunk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz?

 

Ha valaki úgy érzi, hogy jogsértés, különösen pedig hátrányos megkülönböztetés áldozatává vált, először is azt kell tisztáznia, hogy az egyenlő bánásmód követelménye milyen tulajdonságokkal összefüggésben érvényesíthető. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény ezért felsorolja, melyek azok a szakkifejezéssel védett tulajdonságnak nevezett sajátosságok, melyek alapján nem szabad kedvezőtlenebb elbánásban részesíteni egyes embereket vagy csoportjaikat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekkel vagy csoportjaikkal szemben. Mivel egy látássérült embert sem feltétlenül csupán a látássérültsége miatt érhet diszkrimináció, felsorolásszerűen tekintsük át a törvényben nevesített védett tulajdonságokat, melyek között a fogyatékos állapot is kiemelten szerepel. E tulajdonságok a nemi, faji hovatartozás, a bőrszín, a nemzetiség, a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, az anyanyelv, a fogyatékosság, az egészségi állapot, a vallási vagy világnézeti meggyőződés, a politikai vagy más vélemény, a családi állapot, az anyaság, ill. terhesség, vagy apaság, a szexuális irányultság és a nemi identitás, az életkor, a társadalmi származás, a vagyoni helyzet, a munkavégzésre irányuló jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, valamint az érdekképviselethez való tartozás. Nagyon lényeges, hogy a tulajdonságnak nem kell ténylegesen fönnállnia, így a hátrányos megkülönböztetés akkor is megállapítható, ha valakit vélt tulajdonsága miatt ér diszkrimináció. Ha - például - valaki nem cigány származású, de valamilyen okból az állásinterjún romának vélik, és ezért nem veszik föl, eséllyel kezdeményezhet eljárást a cég ellen - feltéve, hogy a diszkriminációs okot legalább valószínűsíteni tudja.

Ha valakit a fentebb felsorolt jellemzők miatt ér hátrányos megkülönböztetés, jó eséllyel indíthat eljárást az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. Az eljárás pontos szabályairól később ejtünk szót. Fontos azonban megemlíteni azt is, hogy a fenti tulajdonságok mellett a törvény a más tulajdonság, helyzet, vagy jellemző alapján történő diszkriminációt is tiltja. Más kérdés, hogy ez utóbbi kategória eléggé képlékeny, így ilyen esetekben az eljáró hatóságnak a szokottnál is nagyobb mérlegelési lehetősége van.

Milyen magatartások sérthetik az egyenlő bánásmódot? A törvény a diszkriminációnak hat formáját különbözteti meg. Ezek

1. a közvetlen hátrányos megkülönböztetés,

2. a közvetett hátrányos megkülönböztetés,

3. a zaklatás,

4. a jogellenes elkülönítés,

5. a megtorlás és

6. az ezekre adott utasítás.

Ahogy fentebb már röviden érintettem, közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek az olyan rendelkezés minősül, mely alapján a diszkriminációt elszenvedő személy vagy csoport vélt vagy valós védett tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévőkkel szemben kedvezőtlenebb bánásmódban.

Számos olyan eset is előfordul ugyanakkor, melyben a közvetlen megkülönböztetés nem állapítható meg. Ilyenkor hivatkozási alapot jelenthet a közvetett diszkrimináció. Az egyenlő bánásmód törvény értelmében közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a védett tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. Ilyen eset lehet például, ha a felsőoktatásban tanuló látássérült hallgató nem juthat elektronikus formában tankönyvekhez. Ilyenkor közvetlen diszkrimináció nem valósul meg, hiszen a fogyatékos diák ugyanolyan feltételekkel juthat a nyomtatott könyvekhez, mint bármely más hallgató, ám ezeket fogyatékossága miatt nem, vagy csak jelentős többletmunkával tudja elolvasni.

Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő magatartás, amely az érintett személynek a védett tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság zaklatásnak minősítette - például - azt, hogy egy munkahelyen a munkatársak rendszeresen a melegeket sértő vicceket meséltek tudottan homoszexuális kollégájuk jelenlétében.

Jogellenes elkülönítésnek minősül az a magatartás, amely a védett tulajdonságok alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül - elkülönít.

Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben, ezzel összefüggésben, jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.

A fenti tiltott magatartások alól kivételt képezhet az előnyben részesítés, melyet - némileg vitatható módon - pozitív diszkriminációnak is szoktak nevezni. Ennek alapján nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól, vagy a párt ügyintéző és képviseleti szervének megválasztása, valamint a pártnak a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott választásokon történő jelöltállítása során a párt alapszabályában meghatározott módon érvényesül. A pártok esetében a törvény azért tesz kivételt, mivel itt a politikai vélemény alapján nyilvánvalóan indokolt lehet a különbségtétel. Fontos azonban, hogy az előnyben részesítő rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését.

Dr. Ozvári L. Ádám

 

 

 

Egy sokáig szoptató édesanya meséli

Ami a családi legendáriumba is bekerül

 

Szuhogyi Tündének hívnak, 1971-ben születtem Debrecenben. Gyengénlátó voltam ugyan, de az általános iskolát Pesten végeztem el a Vakok Iskolájában. Az iskola befejezése után visszaköltöztem szülővárosomba, és pár év múlva férjhez mentem. Első lányom, Brigitta születése sem váratott sokat magára. Mivel akkoriban még láttam, császármetszéssel szültem maradék látásom megőrzése végett. Sajnos azonban - minden elővigyázatosság ellenére - lányom másfél éves korában három nap alatt bekövetkezett a teljes vakság. Brigittát 20 hónapig szoptattam. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a szoptatási nehézségek elkerültek, mindig is jó tejelő voltam. Imádtam szoptatni! Mindenképpen meg szeretném említeni, hogy a családomban a szoptatásnak hagyományai vannak, édesanyám mind az öt gyermekét sokáig szoptatta, természetesen engem is beleértve. Férjemtől 16 évnyi házasság után elváltunk, ezután én felköltöztem Pestre, amire mindig is vágytam. Brigi Debrecenben maradt, nem akarta otthagyni a régi iskoláját és a barátait. Brigi ma már majdnem felnőtt, 17 éves.

Jelenlegi páromat már Budapesten ismertem meg, két kislányunk született: Rebeka, 2005 novemberében, és Maja 2007 decemberében. Mindketten császármetszéssel jöttek a világra. Rebeka esetében, mivel a látásom már nem volt veszélyben, hüvelyi úton terveztem szülni, azonban nem indult be rendesen a szülés, és műtét lett a vége. Majánál pedig már nem is engedte az orvosom, hogy normál szüléssel próbálkozzak. Még mindketten szopnak. Rebeka, aki most 28 hónapos, most kezd leszokni a szopásról. Sosem fordult meg a fejemben, hogy Rebekát elválasszam, mert élveztem a szoptatást, bár kaptam pár "jó tanácsot" ebben a kérdésben, miszerint egészségtelen terhesen, illetve tandemben szoptatni. (Tandemszoptatásnak nevezzük, mikor egy anyuka két gyermekét szoptatja egyszerre, akik testvérek, de nem ikrek - a szerk.) Mondták azt is, hogy a nagyobb úgy is elválasztja majd magát, mert megváltozik a tej íze, de hozzá ezek az információk nem jutottak el, és töretlen kedvvel szopott tovább. (Panaszmentes terhesség esetén nem is indokolt a még szopó, nagyobb baba elválasztása, mert a terhesség alatti szoptatás nincs káros hatással a magzat fejlődésére, az új jövevény megszületése után pedig az anyatej minősége és összetétele mindig a kisebb baba igényeihez alkalmazkodik. Így a nagyobb gyermek szoptatása biztosan nem válik a kisebb hátrányára, maximum előnyére, hiszen a mellet több inger éri, és ezért több tej termelődik. A mennyiséggel sem lehet probléma, hiszen a női szervezet akár három gyereknek elegendő anyatejet is képes termelni, és a közhiedelemmel ellentétben ez nem az anyuka szervezetének rovására történik megfelelő táplálkozás mellett. - a szerk)

Mikor már nagyon nagy volt a pocakom, a szoptatás okozott kis nehézséget, de Rebeka mindig nagyon vigyázott arra, hogy meg ne nyomja véletlenül a hasamat, tudta, hogy odabenn egy kis lény lakozik, mert elmeséltük neki, és ő ezt nemcsak hogy megértette, de figyelembe is vette. Nagyon féltem, hogy fog reagálni, mikor hazaérkezik a kistestvére, azonban ezt ő igen szépen viselte. (Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy Rebeka is kedvére szophatott, nem kellett kívülállónak éreznie magát. A másik ok meg talán az alvási rendben keresendő. - a szerk.)

Az alvás rendje nálunk a következőképpen alakult: Maja a kiságyban, Rebeka még mindig közöttünk a nagyágyon. Van külön ágyikója, de még nem használja. Szeretem, hogy köztünk alszik, mert jó érzés, mikor hozzám bújik, érzem testének melegét, hallom szuszogását. Néha ugyan kapunk pár rúgást és nyaklevest is tőle, mikor mocorog, de azért így is megéri. Rebeka nagyon sokat forgolódik, így nem is tudom, mikor jön el az éjszaka, mikor külön ágyon alszik majd el. Talán, ha majd nagyobb lakásba költözünk, és lesz külön szobája.

A két gyerkőc alvási ritmusának öszszehangolása az első hetekben okozott némi nehézséget, mert pont mikor az egyik elaludt, akkor ébredt a másik, azonban mára ez is megoldódott. A kisebbik, Maja nagyon türelmes, már csak egyszer kel fel éjszaka. A nagyobbik, Rebeka viszont igen rossz alvó, sokat forgolódik, és átlagosan négyszer kelt fel éjszakánként. Ilyenkor sírva ébredt, jó adagot szopott, majd aludt tovább. Mivel már kezdi elválasztani magát, már kevesebbet kéri a cicit éjjel is. Aranyos eset volt, talán a családi legendáriumba is bekerül, mikor Rebeka beszélni kezdett, és kérdeztem, kije vagyok én, nem azt mondta, hogy Anya, hanem azt, hogy Cici, és nevetve elszaladt. Rebeka mindig szopott, ha valami bánata, problémája volt, és az elalváshoz is mindig igényelte a mellet, csak szopás közben tudott elaludni. Az éjszakánkénti gyakori szopásokról próbáltuk ugyan leszoktatni, de sikertelenül, mert nagyon keservesen sírt, amit mi nem tudtunk hallgatni.

Dr. O. Lukács Réka

 

 

 

Tekézőink így döntötték a fákat

 

A Látássérült Sportszövetség Teke Szakág szervezésében két verseny lebonyolításán vagyunk túl

Csapatbajnokság Nyíregyházán január 25-26-án:

1. Bp. Wesselényi SE I. 2667 fa

2. Nyíregyházi Viktória 2587 fa

3. Komló Vakond SE 2574 fa

4. Miskolc Denevér SE I. 2536 fa

5. Bp. Wesselényi SE II. 2489 fa

6. Debrecen 2380 fa

7. Miskolc Denevér SE II. 1908 fa

8. Nyíregyházi Favágók 1316 fa

9. Pécs Fehérbot SE 1298 fa

Női egyéni eredmények::

B1

1. Orosz Béláné Miskolc Denevér SE 502 fa

2. Némethné H. Zsuzsa Bp. Wesselényi SE 294 fa

B2

1. Keresztesi Lajosné Miskolc Denevér SE 710 fa

2. Czuth Gáborné Bp. Wesselényi SE 684 fa

3. Ádám Ildikó Nyíregyházi Viktória 675 fa

4. Sisenszki Péterné Miskolc Denevér SE 627 fa

5. Gubuznai Imréné Bp. Wesselényi SE 623 fa

6. Szuromi Sándorné Debrecen 586 fa

B3

1. Barta Éva Nyíregyházi Viktória 652 fa

2. Csák Józsefné Bp. Wesselényi SE 647 fa

3. Adamikné Király Tünde Ny. Viktória 645 fa

4. Jakab Gyuláné Nyíregyházi Viktória 613 fa

5. Veres Imréné Miskolc Denevér SE 612 fa

Férfi egyéni eredmények:

B1

1. Csengeri István Miskolc Denevér SE 741 fa

2. Dinya Imre Bp. Wesselényi SE 505 fa

3. Kupor István Debrecen 443 fa

B2

1. Czuth Gábor Bp. Wesselényi SE 685 fa

2. Sisenszki Péter Miskolc Denevér SE 679 fa

3. Rupa Attila Komló Vakond SE 670 fa

4. Peredi István Bp. Wesselényi SE 658 fa

5. Csák József Bp. Wesselényi SE 657 fa

6. Nagy László Miskolc Denevér SE 644 fa

B3

1. Pazinczár Attila Bp. Wesselényi SE 667 fa

2. Oláh József Bp. Wesselényi SE 648 fa

3. Simon Csaba Komló Vakond SE 644 fa

4. Rupa István Komló Vakond SE 635 fa

5. Maczó János Bp. Wesselényi SE 632 fa

6. Kocsárdi István Miskolc Denevér SE 621 fa

Farsang Kupa egyéni tekeverseny Kazincbarcikán, február 23-án

Farsang Kupa egyéni verseny helyezettei:

Női B1

1. Orosz Béláné Denevér SE 477 fa

2. Némethné H. Zsuzsa Bp. Wesselényi SE 196 fa

B2

1. Keresztesi Lajosné M. Denevér SE 655 fa

2. Czuth Gáborné Bp. Wesselényi SE 592 fa

3. Gubuznai Imréné Bp. Wesselényi SE 574 fa

B3

1. Veres Imréné Miskolc Denevér SE 654 fa

2. Barta Éva Nyíregyházi Viktória 644 fa

3. Csák Józsefné Bp. Wesselényi SE 610 fa

Férfi B1

1. Csengeri István Miskolc Denevér SE 461 fa

2. Dinya Imre Bp. Wesselényi SE 400 fa

3. Kupor István Debrecen 336 fa

B2

1. Sisenszki Péter Miskolc Denevér SE 639 fa

2. Peredi István Bp. Wesselényi SE 630 fa

3. Nagy László Miskolc Denevér SE 607 fa

B3

1. Pazinczár Attila Bp. Wesselényi SE 699.fa

2. Barta József Nyíregyházi Viktória 651 fa

3. Oláh József Bp. Wesselényi SE 645 fa

Tudósító: Batki István

 

 

 

Apróhirdetés

 

Gyengénlátó, 165/73/58, házias özvegyasszony, korban-sorsban hasonló adottsággal rendelkező, káros szenvedélyektől mentes társat keres tartós kapcsolat reményében.

Hívj, hogy megtaláljuk egymást! Tel.: 06-20-433-5876

*

48 éves természetszerető férfi vagyok, keresem megértő társamat komoly kapcsolat céljából. Szeretem a régi slágereket és filmeket is, hasonló érdeklődésű 50 év alatti, Judit nevű vidéki hölgyek jelentkezését várom: Telefonszám: 06-20-910-3354 vagy: "Jelige" jeligére a szerkesztőségbe.

*

43 éves, mosonmagyaróvári (barna hajú, magas, 90 kg), rokkantnyugdíjas férfi társat vagy baráti kapcsolatot keres. Telefonszám: 96/218-595, 30/662-8863

 

doboz alja
oldal alja