ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2009. június


 

Vakok Világa

LXX. évf. 6. szám

2009. június

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Egyezzenek meg a vitázó elnökök!

Befejezte munkáját a küldöttgyűlés

Soltész Miklós interpellációja

Négymilliós beruházás eredménye

A szülőföldről zengtek a költők szavai

Merítés a múlt mély kútjából

Emberség és viselkedés

Az ötlet a strandon hevert

A sors nagyon kegyetlen volt hozzá

Szórádi Bálint ütni kész

Tapinthatóvá teszik a kultúrát

Földrajzi atlasz gyengénlátóknak

Esélynap a királynék városában

Jótékonysági koncert Miskolcon

Közgyűlés, árubemutatóval

Új tisztségviselők

Mentor Díj a legkorszerűbbeknek

Háztól házig navigálja a felhasználót

Pályázati felhívás

Mikszáth és Madách szülőföldjén

Elsőszámú oka a látásvesztésnek

A kecsketej gyógyító hatása

Táncos lábbal, rendszeretettel

A Vakmisszió tapasztalatgyűjtése

Tolna megye rendezvénydús életéből

Elhunyt Nyúl Győző

Veszprémi Egyetemi Napok

A próféta léptei irodalmi pályázat eredményhirdetése

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Országos rádiós futóbajnokság

Ézsiás László győzelme

Apróhirdetések

A magyar tekebajnokság eredményei

Ön most mit lépne sötéttel?

CD-nyeremény

Impresszum

 

 

 

Az Országos Elnökség pályáztatásai

Egyezzenek meg a vitázó elnökök!

 

- Az elmúlt időszak is bizonyítja, hogy a Szövetség vakvezetőkutya-kiképző iskolája a vezetőváltás után is jól működik. Farkasné Schiff Mónika személyében elhivatott ember került a kutyaiskola élére, aki rengeteget dolgozik a munkatársaival együtt - mondta dr. Micserics József hivatalvezető a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Elnökségének május 6-i ülésén a székházban. A testület ugyanis az értekezlet első napirendi pontjaként a Szövetség vakvezetőkutya-kiképző iskolájának működését tekintette át. Miként dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke kifejezte, az elmúlt év vívmánya volt, hogy sikerült a Szövetség vakvezetőkutya-kiképző iskoláját elválasztani a Somlai Angyalka Alapítványtól. Elnökünk nagyra értékelte a kutyakiképző iskola vezetőjének és dolgozóinak tevékenységét, s azt az öszszefogást, ami garanciát jelent a további együttműködésre.

Farkasné Schiff Mónika, a vakvezetőkutya-kiképző iskola vezetője arról tájékoztatta az elnökséget, hogy a négy kiképző jelenleg 16 kutyával foglalkozik. 77 látássérült ember vár négylábú segítőtársra, a várakozási idő átlagosan másfél-két év.

Dr. Orlicki János elnökségi tag felhívta a figyelmet a vakvezető kutyákkal közlekedőkre vonatkozó új jogszabály-módosítási tervezetekre.

Az Országos Elnökség felhatalmazta az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a csepeli önkormányzattal azért, hogy a Szövetség és az önkormányzat közös tulajdonában lévő vakvezetőkutya-kiképző iskolának otthont adó ingatlan fenntartói viszonyai rendeződjenek. A Szövetség kezdeményezi, hogy az önkormányzati ingatlanrész lehetőleg térítésmentesen kerüljön az MVGYOSZ tulajdonába, hiszen a Szövetség azt a területet is a vakvezető kutyák kiképzésére fogja használni. Arról is határozott az Elnökség, hogy a kutyakiképző iskolában készülő tanpálya vitéz Rithnovszky János nevét fogja viselni, hiszen ő elévülhetetlen érdemeket szerzett a vakvezetőkutya-kiképzés magyarországi megalapozásában.

Páll András, a Felügyelő Bizottság tagja ismertette, hogy a Szövetség közhasznúsági jelentésének pénzügyi részével kapcsolatban milyen könyvelési hiányosságokat tapasztaltak. Az Elnökség felkérte a hivatalvezetőt, hogy az FB észrevételeit egyeztesse a könyvelő irodával és a szóbeli kiegészítéseket terjessze a május 9-i küldöttgyűlés elé, s ott javasolja elfogadásra.

A leltárellenőrzés során is észlelt hiányosságokat az FB, ezt az Elnökség tudomásul vette és felkérte a hivatalvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Két egyesületi elnök is szorgalmazta, hogy az Országos Elnökség vizsgálja felül a számukra nyújtandó költségvetési támogatás mértékét. Amely megyékben ugyanis két-két egyesület működik, a pénzelosztáskor mindig roszszabbul járnak azok, amelyek később alakultak meg. Elhangzott az a javaslat, hogy a központtól a megyére jutó teljes pénzösszeget fele-fele arányban kellene elosztani, de ennek az ódiumát nem szívesen vállalta volna magára az Elnökség. Így inkább felhívta az érintett egyesületek elnökeit, hogy egyeztessenek egymással a költségvetési előirányzat tárgyában. Amennyiben ezek az egyesületi vezetők május 31-ig nem tudnak megállapodni, az Elnökség a költségvetési támogatásukról a rendelkezésére álló adatok alapján fog dönteni.

Pályázatot írt ki az Országos Elnökség a Vakok Világa folyóirat főszerkesztői tisztségére. Olvasóink előtt ismeretes, hogy ezt a lépést a Felügyelő Bizottságnak a jelenlegi főszerkesztő foglalkoztatásával kapcsolatos állásfoglalása tette szükségessé. Az FB-t pedig erre a vizsgálatra hónapokon át Takács Péter és hat társa presszionálta.

A pályázatelbíráló bizottság az Elnökség hét rendes tagjából fog állni, amelynek feladata a benyújtott pályázatok értékelése és javaslattétel a kinevezendő főszerkesztő személyére. Az Elnökség a júliusi ülésén tárgyal erről és a főszerkesztőt a 2009. szeptember 1-től 2010. augusztus 31-ig terjedő időtartamra nevezi ki. (A pályázati feltételeket lapunk más helyén közöljük. - A szerk.)

Ebben az évben is 90 ezer forintot biztosít a természetes személy tagok számára segédeszköz-vásárlásra és tanulmányi támogatásra az Országos Elnökség. Pályázati feltételek: kizárólag a látássérültek számára életvitelt könynyítő segédeszköz vásárlásának támogatására lehet pályázni. Pályázhatnak az MVGYOSZ természetes személy tagjai (egyéni tagok, akik nem tagjai egyik egyesületnek sem), amennyiben nincsen tagdíjhátralékuk. Pályázni kizárólag írásban, a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet. Az adatlapok beszerezhetőek az MVGYOSZ hivatalában (Szabó Edinánál), vagy letölthetőek a Szövetség internetes honlapjáról. A pályázatok beérkezési határideje 2009. június 30. A pályázatokat az MVGYOSZ címére kell megküldeni ( 1146 Budapest, Hermina út 47.). A pályázatok személyesen is leadhatóak az MVGYOSZ titkárságán munkaidőben.

A beérkezett pályázatokat az MVGYOSZ Országos Elnöksége legkésőbb a júliusi ülésén bírálja el. A nyerteseket írásban értesítik a döntést követő 8 napon belül azzal, hogy - figyelemmel az elszámolás határidejére - a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az igényelt segédeszközt legkésőbb 2009. augusztus 31. napjáig megvásárolják, és a vásárlást igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési (ÁFA-s) számlát a megjelölt határidő leteltéig benyújtják.

Tanulmányi támogatásban részesülhetnek az MVGYOSZ azon természetes személy tagjai (egyéni tagok), akik elsődiplomás egyetemi vagy főiskolai képzésben vesznek részt, és nincsen tagdíjhátralékuk. A támogatás csak elvégzett félév után vehető igénybe. A tanulmányi támogatás összege 10 ezer forint. A támogatásra nem jogosult az a hallgató: akinek a hallgatói jogviszonya meghaladja a 10 félévet; aki nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, illetve befejezte tanulmányait; akit évismétlésre utasítottak. A támogatáshoz a következő dokumentumokat kell benyújtani:támogatási kérelem; tagsági igazolvány fényképes és bélyeges oldalának másolata; előző félévet igazoló lezárt indexmásolat; (a támogatás elnyerése után) az aktuális félévre szóló iskolalátogatási igazolás. Az iratokat a Szövetség címére (1146 Budapest, Hermina út 47.) kell postázni. A pályázat munkaidőben 8-16 óráig a Szövetség titkárságán személyesen is leadható.

A beérkezés határideje: 2009. augusztus 31.A beérkezett pályázatokat a Szövetség Országos Elnöksége legkésőbb szeptember 15-ig bírálja el. Az Elnökség döntéséről a pályázókat értesítik azzal, hogy az elnyert támogatási összeget legkésőbb 2009. szeptember 30-ig vehetik fel az aktuális félévre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett.

Az Országos Elnökség az intervenciós alap keretében elkülönített egymillió forint felhasználására pályázatot írt ki a következő feltételekkel: az MVGYOSZ tagegyesületei a székhelyükül szolgáló saját, illetve bérelt ingatlanaik rendkívüli felújítására, karbantartására nyújthatnak be pályázatot, a 2009. január 1. és 2009. decemberi időszakra. A pályázat elbírálásának szempontjából rendkívüli felújításnak az élet-, illetve balesetveszély elhárítását, valamint az iroda alapvető működését biztosító beruházások minősülnek. Az alapban lévő összegre minimum 30 %-os önrész mellett lehet pályázni. A pályázatok elbírálása során előnyt élvez a minél nagyobb önrész vállalása. Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázók, akik a 2007-2008. évi pályázaton nem indultak, illetve nem részesültek támogatásban. A pályázatoknak tartalmazniuk kell a támogatásból megvalósítandó tevékenység leírását, indokolását. A saját, illetve bérelt ingatlanok felújítására, karbantartására benyújtott pályázatok esetén a pályázónak csatolnia kell 2 árajánlatot is, mely az elvégzendő feladat költségeit tételesen feltünteti, valamint pályázatonként a 30 %-os önrész meglétéről szóló nyilatkozatot. A keretösszeg egymillió forint, ebből egy-egy pályázó maximum kétszázezer forint támogatásban részesülhet. (A bírálat során tehát ennél kisebb összeg is megítélhető.)

A pályázatok postára adásának, illetve elektronikus beküldésének napja: legkésőbb 2009. június 30. A pályázatokat egy papíralapú és egy elektronikus példányban kell benyújtani. A papíralapú példányt az MVGYOSZ Országos Hivatalának címére kell ajánlott küldeményként postázni. Az elektronikus példányt pedig az elnokseg@mvgyosz.hu e-mail címre kell küldeni. A feladat megvalósításának és a pénzügyi teljesítésnek a határideje: 2009. december 31. Az elszámolási határidő: 2010. január 15. A benyújtott pályázatokat az Országos Elnökség legkésőbb 2009. augusztus 31-ig bírálja el. A pályázók és a nyertesek névsorát az MVGYOSZ honlapján közzé teszi.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Stabil a Szövetség gazdálkodása

Befejezte munkáját a küldöttgyűlés

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének második küldöttgyűlésén, április 18-án is a névsorellenőrzéssel kezdődött meg a munka a székház Hermina termében. Csák Attila, az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány munkatársa kért szót ezután, s emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az alapítványnak a kedvezményes szoftvervásárlással kapcsolatos ajánlatára miként jelentkezhetnek az egyesületek.

A 121 küldöttből ezúttal 85-en jöttek el, így ez a tanácskozás is határozatképes volt. Simon Enikő, az Országos Hivatal munkatársa vezette a jegyzőkönyvet, amelynek hitelesítői Ádász István és Baros Viktor küldöttek lettek.

A szavazatszámlálók ismét a Vakok Állami Intézetének munkatársai közül kerültek ki: Majercsik Éva, Koska Lajosné és Gulyás Kristóf személyében.

Napirend előtt többen is szót kértek, így Görgényi Miklós pécsi küldött, aki a Braille-évfordulóra hívta fel a figyelmet, s arról is szólt, mit jelent a pontírás a látássérült emberek számára. Dr. Simon Gergely elmondta, hogy elindult egy levelezőlista a pontírású kultúra ápolása érdekében.

Jakab Sándorné, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy évről-évre miként nőtt a különbség köztük és a másik szabolcsi egyesület között a Szövetségtől kapott működési támogatás elosztása tekintetében. Kérte, hogy ez az anomália szűnjön meg végre, s neki se kelljen tovább mindössze bruttó 17 ezer forintos bérért dolgoznia.

Szórádi Bálint, a másik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület tagja indulattól fűtötten azt állította, hogy szerinte éppen ők jártak rosszabbul az önállóság útjára lépve, a vagyon elosztásakor és nem is érti, mit akar most a másik egyesület elnöke.

Venczel Ferenc, a Fejér Megyei Egyesület elnöke arról szólt, hogy ők akkor is teszik a dolgukat, ha kevés pénzből kell gazdálkodniuk.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke elmondta, hogy az elnökségi beszámolót és a közhasznúsági jelentést később postázzák a küldötteknek, mivel az azokban szükséges finomítások nem készültek el időre. Ezért javasolta, hogy ezeket a kérdéseket a májusi küldöttgyűlés tűzze majd napirendre.

Bár Szórádi Bálint ezt igencsak nehezményezte, a küldöttek egyetértettek az országos elnök javaslatával. Ezen az értekezleten felolvasták a Fővárosi Főügyészség levelét is, amit legutóbbi lapszámunkban teljes terjedelemben közöltünk.

Hogy mi minden nehezítette az elmúlt évi és az idei munkát, arról dr. Szőke László elnök beszélt. Már meg sem lepődtünk azon, hogy Takács Péter jelentette fel a Fővárosi Főügyészségnél a Szövetséget, mint ahogyan ő próbálta meg összeugrasztani az MVGYOSZ-t a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fogyatékosságügyi és rehabilitációs főosztályának helyettes vezetőjével is.

Takács Péter azonnal jelentkezett, és zsebre tett kézzel, magát sajátosan riszálva, próbálta magyarázni a bizonyítványát, amire a küldöttek többsége egy idő után már nem volt kíváncsi.

Dr. Földi János arról érdeklődött, miért került le az MVGYOSZ honlapjáról az elnökségi ülések hanganyaga. (Annakidején dr. Földi János még elnökségi tagként kérte el az MVGYOSZ titkárságáról az egyik, tavalyi elnökségi ülésről készített hangfelvételt. S milyen érdekes fordulat: Takács Péter éppen egy hanganyag részletével kereste meg Kemény Pétert a minisztériumban és abból a hangfelvételből ragadott ki tendenciózusan részleteket is a blogján. A szerk.)

Mivel a küldöttek nem értettek egyet azzal, hogy az elnökségi ülésekről készített hangfelvételek felkerüljenek az MVGYOSZ honlapjára, így dr. Földi János és az ő javaslatához csatlakozó dr. Simon Gergely is egyedül maradt a véleményével.

Az alapszabály-módosítást sikeresen befejezték a küldöttek, s következett a tagdíj összegének meghatározása. Amikor azonban arról kellett szavazni, hogy az egyesületek tagonként 30 forintot, de minimum 10 ezer forintot fizessenek, valamint a természetes személy tagok számára is ennyi, vagyis 10 ezer forint legyen a tagdíj, a küldöttek nagy része már kiment a teremből. Így nem volt meg a határozatképesség a szavazáskor, tehát meg kell azt ismételni május 9-én.

*

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, miként korábban, most is köszöntötte a résztvevőket az idei harmadik, május 9-i küldöttértekezleten, amelyre a 121 küldöttből 72-en jöttek el. Tehát az új alapszabályban foglaltak szerint a határozatképesség nem lehetett kérdéses. Ezúttal is Simon Enikő, az Országos Hivatal munkatársa vezette a jegyzőkönyvet, amelynek hitelesítésével Ádász Istvánt és Klimász Sándornét bízták meg a küldöttek. A Vakok Állami Intézetének munkatársai: Majercsik Éva, Koska Lajosné és Gulyás Kristóf számlálták ezen a küldöttgyűlésen is a szavazatokat.

Nem voltak könnyű helyzetben a küldöttek, amikor dönteniük kellett a természetes személy tagok által jövőre fizetendő tagdíjról. Az előterjesztést ugyan már április 18-án megvitatták, de még most is elhangzottak érvek és ellenérvek amellett, hogy az egyéni tagok számára 10 ezer forint vagy ennél kevesebb legyen-e a tagdíj.

Dr. Földi János már egy internetes fórumon is háborgott a tagdíjkérdés újbóli napirendre tűzése ellen, mert szerinte erről már szavaztak a küldöttek, s minek ezzel még egyszer foglalkozni.

Dr. Szőke László országos elnök elmondta, egy témát többször is megtárgyalhat a küldöttgyűlés, s egyébként is, a legutóbbi szavazáskor az értekezlet már nem volt határozatképes, mert sokan haza indultak.

Dr. Földi János szerint ha 10 ezer forintos tagdíjat kellene fizetniük a természetes személy tagoknak, lehet, hogy inkább belépnének valamelyik egyesületbe vagy egy újat hoznának létre, de akkor már nem 22, hanem eggyel több részre kellene osztani a költségvetési támogatást.

Dr. Szőke László válaszában utalt arra, hogy ehhez előbb fel kellene vennie a Szövetségnek a tagjai sorába az új egyesületet.

Takács Péter, a természetes tagok képviselője rögtön meg is rágalmazta az országos elnököt, mert szerinte dr. Szőke László azt sugallta, hogy ne is vegyék fel az egyéni tagok egyesületét a többiek közé.

Az ilyen rosszindulatnak nincs helye! - hallottuk a küldöttek soraiból, s dr. Szőke László országos elnök visszautasította a vádat, mondván:"mindenki magából indul ki." S ekkor Takács Péter kénytelen volt visszavonni, amit mondott.

A küldöttek végül három alternatíva közül választhattak, atekintetben, hogy a természetes személy tagok három-, öt- vagy tízezer forintos tagdíjat fizessenek-e. Mivel egyik javaslat sem kapott kétharmados többséget, maradt az eredeti, azaz a 2 ezer forintos tagdíj.

Az egyesületeknek tagonként 30 forintos, de legalább 10 ezer forintos tagdíjat kell fizetniük a küldöttgyűlés döntése alapján 2010-ben.

Következett az elnökségi beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása. Dr. Földi János szerint a közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság nem találta jónak. Ilyesmi nem hangzott el, mondta dr. Szőke László elnök. Az FB pusztán kiegészítő adatokat kért, amiket dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője az értekezleten el is mondott.

Dr. Micserics József hivatalvezető úgy vélte, büszke lehet az MVGYOSZ az eddig elért eredményeire. A gazdasági megszorítások és a pénzügyi változások ellenére is talpon tudott maradni a Szövetség és a likviditása az idén is fennáll.

Takács Péter, mint mondta "nem rosszindulatból"vetette fel, hogy a beszámolóból nem derült ki, mit csinált az Országos Elnökségben tavaly dr. Orlicki János, Sztakó Krisztina és Szabó Tiborné. Szintén "nem rosszindulatból" elemezte ki az országos elnök illetményét is.

Dr. Szőke László elnök válaszában utalt arra, hogy az elnökségi tagok munkamegosztás alapján dolgoznak, s nem törvényszerű, hogy a leköszönt tagok helyébe lépők ugyanazt a feladatot kapják meg, mint elődeik.

A küldöttek elfogadták az elnökségi beszámolót és a közhasznúsági jelentést is.

A Felügyelő Bizottság munkájáról Szabó Renáta elnök számolt be. Mint elmondta, két személy a Szövetség irataiba való betekintést kért a Felügyelő Bizottság közreműködésével. Heten állásfoglalást kértek az FB-től a Vakok Világa arculatával, a főszerkesztő foglalkoztatásával kapcsolatban.

Az FB folyamatosan részt vett az elnökségi üléseken, s az idei évre már munkatervet is készített. A küldöttek elfogadták ezt a beszámolót is, csak úgy, mint az etikai bizottság jelentését, amelyet Ádász István terjesztett elő, s amely szerint az elmúlt évben etikai ügyet nem kellett tárgyalniuk.

Mivel 2010-ben kerül sor az MVGYOSZ tisztújítására, így ezen a küldöttértekezleten kellett ennek az előkészítéséhez jelölő bizottságot választani. A jelölő bizottság tagjai lettek: Baros Viktor, Csanádi László, Germann Sándorné, Görgényi Miklós, Lovrek József, Mucsi Istvánné és Nagy Tünde.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Szövetségünk pénzügyi támogatásáról

Soltész Miklós interpellációja

 

Az Országgyűlés április 27-i plenáris ülésére Soltész Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti képviselője interpellációt nyújtott be "Megkötötték-e a szerződést a fogyatékos szervezetekkel, illetve mikor kapják meg a támogatást?" címmel. Az országgyűlési képviselő felszólalásában utalt arra az időszakra, amikor a kormány a 2009-es költségvetési törvény tervezetében a fogyatékosügyi szervezetektől, így a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől is el akart vonni egy jelentős pénzösszeget. (Az MVGYOSZ-től 17,7 millió forintot.) Erre végül a szervezetek tiltakozása, s Szövetségünk vezetőjének és egyesületi elnökeinek a lobbizása sikereként mégsem került sor. Tehát maradt az eredeti támogatási összeg, amely azonban évek óta nem változott.

Az illetékes tárca vezetőjétől Soltész Miklós arra kért választ, hogy miért nem kötötték már meg a támogatási szerződéseket a fogyatékosügyi szervezetekkel, s mikor kezdik meg a támogatások folyósítását?

Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter válaszában többek között elmondta, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2009. évi támogatási szerződésének ellenjegyzése, aláírása a tárca illetékesei részéről megtörtént, a szerződésnek a szervezet képviselői általi aláírását követően kezdeményezik a támogatási részösszeg utalását.

(Az MVGYOSZ és a minisztérium között azóta már létrejött a szerződés, s a pénz első részlete is megérkezett a Szövetség számlájára.)

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Átadó ünnepség a VGYKE irodáiban

Négymilliós beruházás eredménye

 

Zsúfolásig megtelt a Hermina út 57. sz. alatti irodaház földszinti tárgyalóterme április 22-én. A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) akadálymentesített és felújított két irodájának átadó ünnepségére várta az egyesület tagságát és vendégeit.

A VGYKE már hónapokkal ezelőtt átköltözött az irodaházba. Most pedig, adományokból és a Magyar Könyv Alapítvány támogatásával sikerült egy kb. négymilliós beruházást megvalósítania. Eredményeként elkészült az ügyfél- és a támogató szolgálati iroda. Mindkettőt a földszinten alakították ki. Az irodaházba rámpán lehet bejutni, majd a közelben lévő folyosóról egy ajtó vezet be az előtérbe, ahol az ügyfelek letehetik kabátjukat és csomagjukat. A bejárati ajtóval szemben két iroda nyílik. Jobbra van az ügyfélszolgálat, ahol különféle beszélő és egyéb segédeszközöket is megtekinthetnek a látássérült ügyfelek. Balra pedig a támogató szolgálat irodája található. Mindkét helyiség jól felszerelt, ahol udvarias ügyintézők várják ügyfeleiket.

Erre a jelentős eseményre a sajtó számos munkatársa mellett eljött Horváth Csaba főpolgármester-helyettes és Weinek Leonárd zuglói polgármester. Köszöntőbeszédükben mindketten hangsúlyozták, hogy a két új iroda átadása is egy újabb lépés az esélyegyenlőség megvalósítása terén. Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke kiemelte, hogy ezzel a beruházással is az egyesület tagjainak szeretnék megkönnyíteni mindennapjaikat.

A szalagot rendhagyó módon hárman vágták át: Fodor Ágnes, Horváth Csaba és Weinek Leonárd. (Képünk ezt a pillanatot örökítette meg.) Az ünnepélyes átadást követően állófogadás keretében lehetőség volt a kötetlen beszélgetésre is.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Lenti város 30 éves jubileuma alkalmából

A szülőföldről zengtek a költők szavai

 

Lenti várossá nyilvánításának 30. évfordulója tiszteletére első alkalommal hirdette meg országos versmondó versenyét a "Fehérbottal a Kerka mentén" Látásfogyatékosok Lenti Egyesülete. A versenyről Kovács Béla elnökkel beszélgettünk.

- Tavaly decemberben vetődött fel az ötlet, különböző helyi civil egyesületek képviselőivel beszélgetve, hogy városunkban is szervezzünk országos versmondó versenyt. Ebben az elhatározásban egy kicsit a versek iránt érzett szeretetem is szerepet játszott - említette az egyesületi elnök. - Városunk egész éves jubileumi ünnepségsorozatához kapcsolódva készítettük el a versenyre való felhívásunkat.

- Kik kapcsolódtak még az országos szervezésbe?

- Elsősorban a látásfogyatékosok zalai szervezeteként tettük közzé a felhívásunkat, de szerepet kapott a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szervezetének nyugdíjas tagozata és természetesen városunk önkormányzata is.

- Milyen volt az érdeklődés?

- Közel húsz érdeklődőt regisztráltunk, végül a megadott határidőre tizenketten adták be jelentkezésüket.

- Hogyan esett választásuk a megjelölt költőkre?

- Elsősorban felnőtt és főleg a nyugdíjas korosztály jelentkezését vártuk a versenyre, ugyanis a fiatalabb korosztálynak, az iskolásoknak számos lehetőségük van a bemutatkozásra a versmondás terén. Költőink valamilyen módon Lentihez kötődnek. A helyi születésű Csordás János kötelező műként választott költeménye, "A szülőföld lelke" városunkról, vidékünkről szól. Kiss Dénes is zalai kötődésű költő. Pacsán született, Lenti Önkormányzata pedig 2004-ben Tiszteletbeli Polgárává választotta őt, akitől szabadon választott verset kellett második előadandó műként a versenyzőknek elmondaniuk.

A versmondó versenyre többek között Budapestről, Pápáról, Zalaegerszegről, Hévízről, Kerkabarabásról is érkeztek résztvevők, akiknek a szakértő zsűri: Soós József költő, népművelő; Vogl Mária középiskolai tanár (a zsűri elnöke) és Horváth Erzsébet nyugalmazott magyartanár hármasa előtt kellett bemutatni a költeményeket. A végig igen magas színvonalon zajló esemény zárásaként a díjkiosztó következett, amely szerint az I. helyezett Krisztánovics György (Kerkabarabás); II. Révész Erzsébet (Szentkozmadombja); III. Ézsiás László (Budapest); IV. dr. Paczolay Ilona (Lenti); V. Nagy Jánosné (Zalaegerszeg) lett. Az említett versmondók pénzjutalomban részesültek, de a szervezők minden résztvevőnek kedveskedtek egy kis ajándékkal. Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a kezdeményezésünkkel.

Dányi József

 

 

 

Az idős hengerész megrendítő emlékei

Merítés a múlt mély kútjából

 

Az ózdi Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsu úti egységében nagy szeretettel köszöntötték 92. születésnapja alkalmából Kovács Ambrust, aki sajnos csaknem teljesen vak. Az otthon lakóin kívül a Látássérültek Klubja is képviseltette magát a köszöntők sorában, Horváth Zoltánné elnökhelyettes és Andó Lajosné vezetőségi tag személyében.

A köszöntések után arra kértem Kovács Ambrus bácsit, hogy merítsen egyet a múlt mély kútjából, hogy megtudhassunk valamit az ő életútjáról. A kérésemnek szívesen és látható örömmel tett eleget.

- Nagykőrösön születtem 1917-ben. Még alig kétéves kisgyerek voltam, amikor édesapámat elvitték a román katonák. Nehéz évek következtek. Talán ezért is gondolta úgy édesanyám, hogy férjhez megy. Sajnos azonban ettől sem lett jobb a sorsunk. Mostoha apám sokat dolgozott azért, hogy minél többet ihasson. Én is ugyan, de csak sokat dolgoztam, különösen a nyári vakációk idején. Paraszti munkákat végeztem a libapásztorkodástól a szántó-vető munkáig. Évek múltán kapcsolatba kerültem egy kőműves mesterrel, akinek előbb segédmunkása, majd segédje lettem. Majd jött a behívóparancs. Hol ide, hol oda vittek bennünket. Így kerültem Ózdra is. A törzsünk Miskolcról gyalogolt el ide. Házaknál szállásoltak el bennünket. Néhány nap elteltével felfigyeltem a szomszéd lányára, akivel sikerült megismerkednem. De nem sokáig tartott a barátkozás, mert elvittek a frontra. Itt jegyzem meg, hogy háromszor sérültem meg. A kislánnyal négy éven át leveleztem. Sokat és sokszor gondoltam rá. Miután hazakerültem, 1947. március 16-án eljöttem Ózdra. A viszontlátás öröme leírhatatlan volt. Ózdon is maradtam. Pünkösd szombatján megtartottuk az esküvőt. Néhány év múlva, 1950-ben megszületett Piroska lányunk.

- Tartósnak bizonyult a szerelmük, házasságuk?

- Ötvennégy éven át éltünk nagyon boldogan. Feleségem már évekkel ezelőtt meghalt. Négy évig volt fekvő beteg.

- Az esküvőt követően hol laktak?

- Ózd Szenna nevű részén kezdtük az önálló életet. Akkor itt még csupán ötven család élt. Nem volt út, járda. Esős időben bokáig ért a sár. A szülők a gyerekeket a hátukon vitték ki innen az útra, hogy el tudjanak menni a gyári iskolába. Amikor már megismertem kellően az itt élő embereket, megszerveztem egy lakógyűlést, amelyen azzal a javaslattal álltam elő, hogy építsünk ide társadalmi munkával egy iskolát és mellé egy pedagóguslakást. A javaslatot taps fogadta. Rövidesen többedmagammal felkerestük a tanácselnököt és a gyárigazgatót, s írásban átadtuk nekik elgondolásunkat, segítségüket kérve. Az eredmény nem maradt el. A gyári kőművesek segítségével felépítettük az egy tantermes iskolát, majd később a pedagóguslakást.

- Hol kapott munkalehetőséget Ózdon?

- A vasgyárban. Nehéz melegüzemi munkát végeztem hengerészként. Több mint negyven évet töltöttem el a gyárban. A nagy hőség, a por, a füst miatt nagyon megromlott a látásom. Ezért kellett rokkantsági nyugdíjba vonulnom. Gyakorlatilag több évtizede csaknem teljesen vak vagyok. Ehhez most még az is párosul, hogy tavaly elestem és csonttörésem lett. Tolókocsiban üldögélek. Már régóta nem tudok elmenni a látássérültek klubjába, amely elődjének alapító tagja voltam.

- A lányáról, Piroskáról is megtudhatnánk valamit?

- Hét évvel ezelőtt az egyik délben még együtt ebédeltünk. Másnap keresték, mert nem ment be a munkahelyére. Holtan találtuk meg. A nagy fájdalmamban nem maradtam egyedül. Zita unokám mellettem állt. Ő azért is sírt, mert engem sajnált, én azért is, mert őt sajnáltam. Zita unokám a mai napig sokat segít nekem minden téren.

- Milyen az élet itt az idősek otthonában?

- Csak dicsérhetem. Ezt nem udvariasságból mondom, hanem szívből. Mindenki nagyon kedves, segítőkész hozzám, a személyzet is, a sorstársak is. Ha jó idő van, mindig kinn vagyok az udvaron a fák és virágok között. Még a születésnapomat is az udvaron ünnepeltük meg.

- Kedves Ambrus bácsi! Isten éltesse még nagyon sokáig erőben, egészségben!

Kép és szöveg:

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Emberség és viselkedés

 

Gyarmati László erdőkertesi, 82 éves vak és cukorbeteg sorstársunk a Metropol című újságban írta le, hogy mi történt vele április 25-én a budapesti Lehel téren. Sietett a metrókocsihoz és a nagy igyekezetben a földre huppant. Így ír: "Már amikor az utasok a segítségemre siettek, akkor is jóleső érzés fogott el, hát még amikor a metróvezető - a kabinból kilépve, munkáját félbeszakítva - segített felállni....Ez a fajta érzés nagyon kellett, mielőtt feladtam volna az emberekbe vetett hitemet. Ugyan vak vagyok, de a szívemmel még látok, és a kutyámmal megérezzük, hogy ki a jó ember."

Ez örvendetes képesség, amivel a látó emberek többsége is rendelkezik. Többnyire ők is megérzik, a látássérültek közül ki a segítségre érdemes, jó ember. Gyarmati László is közéjük tartozhat.

Cseri Sándor

 

 

 

Az ötlet a strandon hevert

 

A múlt nyáron Tihanyban töltöttem egy hetet. Egy hűvös és esős délután a víz nem volt túl kellemes a fürdéshez, s a barátommal a strand melletti teraszon sörözgettem, amikor hirtelen olyan hangokra lettem figyelmes, mintha egy sereg tücsök haladt volna el mellettem.

Nagyon meglepődtem, mert sem a környezet, sem az időpont nem volt megfelelő ahhoz, hogy a természet "művészei" akkor ott koncertezzenek. Kíváncsiságom a barátomat tettre késztette.

Megkért egy gyereket a sok közül, akik a "hegedűsöket" tartották kezükben, mutasson meg egyet nekem is.

Alaposan meg is lepődtem, amikor a tenyerembe helyezte a kartonból készített, szép kis dobozt, amelyben két, tücsökhöz hasonló kis szerkezet volt. A doboz fedelének felnyitásával a tücskök muzsikáját utánozták.

Tehát egy fényérzékelő hozta őket működésbe.

Ahogy a dobozkát tartottam kezemben, mintha villámcsapás érte volna agytekervényeimet: az ötlet itt hever a strandon! Pont ez a kis dobozocska oldja meg az engem amúgy is régen foglalkoztató problémámat.

Hiszen itt van egy fényérzékelő, melyhez hasonlót nem találni a segédeszközboltokban. Tudniillik örökös problémát jelentett nekem, ha egyedül voltam otthon, hogy vajon lekapcsoltam-e a feleslegesen égő világítótesteket. Tudniillik én a fényt sem érzékelem. Vegyük észre, ha olyan dologgal találkozunk környezetünkben, amelyet életvitelünk könnyebbítésére tudunk felhasználni, pláne ha az még az egyik legolcsóbb segédeszközként is alkalmazható. Hiszen ára akkor csak 500 Ft volt.

Kovács József Oradea (Románia)

 

 

 

Nyugdíjasként sem zárkózik be a négy fal közé

A sors nagyon kegyetlen volt hozzá

 

Horváth Zoltánné Kozma Zsuzsanna nyugalmazott tanítónő nagyon szereti a társaságot, a közösséget, ezért tagja több klubnak is. Kedveli a zenét, a táncot, a verseket. Olvasni is sokat szeretne, de a gyenge látása miatt erről le kellett mondania. Életútjáról így beszélt:

- Budapesten születtem 1940-ben, de Fülöpszálláson laktunk. Hárman vagyunk testvérek. Édesanyám a háztartást vezette, édesapám 1950-ig hivatalnok volt, azután fizikai munkát vállalt. Vali nővérem Fülöpszálláson él, van két gyereke és két unokája. Lajos öcsém Berzéken lakik, már ő is nyugdíjas. Nemrég mindannyian nálam jártak látogatóban Ózdon.

- Saját életéről mit mondana el?

- Fülöpszálláson jártam általános iskolába. Szorgalmas, jó tanuló voltam, mert anyu elmagyarázta nekem, hogy vagy tanulok vagy kapálok. Az utóbbit csak azért nem szerettem volna, mert gyenge fizikummal rendelkeztem. Kecskeméten végeztem el a tanítóképzőt. Szerettem a pedagógusi munkát. 1960 szeptemberében férjhez mentem egy soltszentimrei férfihez. 1961-ben megszületett Zsuzsa lányunk. A sors úgy hozta,hogy ezután nemsokára el is váltunk. A volt férjem aztán néhány év múlva meghalt. Hét évig egyedül éltem, majd ismételten férjhez mentem. Harkán ismerkedtünk meg, ugyanis akkor ott tanítottam. Sajnos ez a házasságom is szomorúan végződött: a férjem meghalt. Rossz volt az egyedüllét. Amikor úgy-ahogy kihevertem ezt a megpróbáltatást, lett egy élettársam. Vele kerültem el Ózd-Szentsimonba 1983. augusztusában. Sajnos négy évvel ezelőtt az élettársam is meghalt. A sors ezen a téren különösen kegyetlen volt hozzám.

- A Zsuzsa lányának hogyan alakult az élete?

- Férjhez ment, Kecskeméten laknak. Férje építőipari vállalkozó. Ők is nemrégen voltak nálam.

- Ön mióta van nyugállományban?

- 1996-óta élem nyugdíjasként a napjaimat, de nem zárkózom be, sőt! Tagja vagyok a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének, az ózdi Látássérültek Klubjának, valamint a nyugdíjasok és a pedagógusok klubjának is.

- Úgy tudom, az ózdi látássérülteknél még előadásokat is szokott tartani?

- Igen. Legutóbb azt kérte a tagság, hogy IV. Béláról tartsak egy történelemórát.

- Miért éppen IV. Béláról?

- Mert sok történet és legenda él vele kapcsolatosan térségünkben.

- Mióta visel szemüveget?

- Tizenöt éves koromban szűrtek ki. Azóta nagyon sok szemorvosnál megfordultam már az országban. Állítólag gyerekkori szemsérülés miatt hegesedés van a jobb szememen. Sajnos most már annyira rossz a szemem, hogy alig látok. Ellenségem a lépcső. A jelenlegi helyzet a következő:a bal szememen szürke hályog van, a jobb szememet nemsokára operálni fogják. Abban reménykedem, hogy a műtét után javulni fog a látásom.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Szórádi Bálint ütni kész

 

Sajátságos megnyilvánulásaival nagy felzúdulást váltott ki küldött-társainak körében Szórádi Bálint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület tagja az április 18-i küldöttgyűlésen.

"Én elfogadom az elnök úr lemondását!" - harsogta a sok érthetetlen felszólalásának egyikében, s abból egyesek arra következtettek, hogy mivel dr. Szőke Lászlót senki sem akarta leváltani, Szórádi Bálint talán országos elnököket kinevező és felmentő potentátnak képzeli magát. Ezt a következtetést azonban rögtön elvetették, hiszen akik ilyen képzelgés megtestesülései, azok általában szép, tiszta kórtermekben fényezhetik uralkodói nimbuszukat és fehérköpenyes ápolók szolgálnak körülöttük.

Az országos elnök és az Elnökség pocskondiázása mellett többször is kirohant a Vakok Világa főszerkesztője ellen, akit szerinte, idézzük: "már régen ki kellett volna rúgni!" Amikor a küldöttek hangosan kikeltek ellene, akkor is folytatta vagdalkozását, sőt, Jakab Sándornénak, a Nyírségi Látássérültek Egyesülete elnökének a következő finom mondattal adta tudtára, mit tenne vele a legszívesebben: "Fogd be a szád, mert különben szájba váglak!" A Jakab Sándorné mellett ülők megdöbbenve hallották eme cizellált mondatokat, s látva Szórádi Bálint óriási fizikai erőfölényét, nem kételkedtek benne, hogy akár azonnal képes lenne ütni is.

Szórádi Bálintról tudni kell, hogy Nagy Tünde, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnök hű szolgálója, Nagy Tünde pedig dr. Nagy Sándornak, az MVGYOSZ leköszönt alelnökének az odaadó híve. Dr. Nagy Sándor, amíg tisztségében volt, "elfelejtett" szólni arról, hogy a HobbyRádiót működtető alapítvány felügyelő bizottságának a tagja. Ennek a rádiónak a weboldalán jelentek meg rendszeresen a Szövetséget és a főszerkesztőt feljelentgető Takács Péternek a tollából az MVGYOSZ-ről szóló hamis, célozgató, uszító irományok. Dr. Nagy Sándor pedig többször is kifejezte annakidején az elnökségi üléseken, hogy Takács Péter újságírói munkájával nagyon elégedett! Ő a Vakok Világa folyóiratot ugyan nem olvasta, de rendszeresen minősítgette. Amikor azt kértük, hogy rágalmai közül legalább egyet bizonyítson be, azt felelte, hogy neki erre nincs ideje.

Tehát Szórádi Bálint nagyon is tudatosan munkálkodik az MVGYOSZ első számú vezetője és a Vakok Világa főszerkesztője ellen. Szavait sajátos beszédtechnikája miatt csak nehezen lehet érteni, mégis kistérségi referensi munkakört tölt be az egyesületénél. Nem tudjuk, mennyi pénzt kaphat eme dicstelen szerepvállalásért, de neki valószínűleg megéri.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Újabb dombormű a látássérülteknek Budapesten

Tapinthatóvá teszik a kultúrát

 

Hat pontban fogalmazták meg a Rotary Clubok célját még a múlt század elején, amikor az első ilyen szerveződések megalakultak. A hat pontból a negyedik a szolidaritás eszméjét jelöli meg, mint a kiváló szolgálat talpkövét, a hatodik pedig a megértést, a jó szándékot és nemzetközi békét egy világot átölelő üzlettársi testvériség jegyében.

Hogy a "Rotary Club Budapest - Budavár" mennyire igyekszik megfelelni az alapelveknek, azt bizonyítja az is, hogy tevékenységük kiterjed a vak és gyengénlátó emberek kulturálódására is. A "Tapintható - Láthatatlan" projektjük keretében a jelentős műemlék együtteseket, tereket mutatják be, hogy ezzel is ismeretterjesztést, élményt nyújtsanak a vak és gyengénlátó embereknek. Az ő kezdeményezésükre Magyarországon már hét helyen is találnak a látássérültek tapintható domborművet a helyi nevezetességek gyűjteményéből. Így: a szentendrei skanzenben; Budapesten, a Szentháromság téren; a Magyar Állami Földtani Intézet homlokzatán; a Duna-parton a Budavári panorámát láttatva, valamint Egerben, Szolnokon és Kecskeméten az ottani helyi nevezetességeket bemutatva.

Mint Enghy Csaba elnök, valamint Nagy Gyula, a "Rotary Club Budapest-Budavár" programvezetője is hangsúlyozta, a projektet folytatják és legközelebb már a Parlament épületét és környékét szeretnék tapintható módon láttatni a látássérültekkel. Ezért szerveztek jótékonysági koncertet április 25-én, az Országház kupolatermében, ahová a nagylelkű adakozók is meghívást kaptak.

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke köszönetet mondott azért a segítségért, amellyel a Rotary Club nagymértékben hozzájárul a látássérültek esélyegyenlőségéhez.

- A vak és gyengénlátó emberek kulturális igényeinek kielégítését szolgálják a már elkészült térplasztikák és domborművek. Csak elismeréssel lehet szólni erről a kezdeményezésről - hangsúlyozta az MVGYOSZ elnöke.

Az Országház kupolatermében a vendégek nagyszerű zenei élményben részesültek, hiszen hallhatták Mozart B dúr vonósnégyesét, Schubert F moll fantáziáját, Haydn G moll vonósnégyesét és Mozart G moll zongoranégyesét. Az előadók a Kodály vonósnégyes tagjai: Tóth Erika, Falvay Attila, Fehérvári János és Éder György, valamint Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas zongoraművész, karmester és a vak Érdi Tamás zongoraművész voltak.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Földrajzi atlasz gyengénlátóknak

 

Spirálfűzésű, A3-as méretű, élénk színekkel illusztrált az a speciális földrajzi atlasz, amit a Cartographia Tankönyvkiadó Kft. jelentetett meg a közelmúltban. Ez az atlasz gyengénlátó tanulóknak készült és azért is különleges, mert nemcsak nagybetűs feliratai, hanem a tematikai felépítése is a látásukban akadályozott fiatalok földrajzi tanulmányait könnyíti meg.

Rohonczi Anita, az atlasz szerkesztője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajztudományi Doktori Iskolájának PhD. hallgatója, tiflokartográfiai kutatásokat végez.

A gyengénlátóknak készített atlaszt nemrégiben mutatta be a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában, s elhozta magával a vakoknak szánt, de még tesztelés alatt álló taktilis (tapintható) vagy dombortérképeket is.

- Mi adta az ötletet ahhoz, hogy ilyen földrajzi atlaszok is készüljenek? - kérdeztük a fiatal kartográfust.

- Egyetemi oktatóm, Dr. José Jesús Reyes Nuňez egyetemi docens már találkozott ilyen térképekkel, és vele beszélgettem még évekkel ezelőtt arról, milyen jó lenne Magyarországon is elkészíteni egy ilyen kiadványt. Ő sokat segített, tájékozódtam a szakirodalomban, s a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanuló diáktársam, Kurusa Klaudia is átadta nekem a tapasztalatait. A diplomamunkám így lett "Térképszerkesztés vakoknak és gyengénlátóknak: tapasztalatok, javaslatok". Persze ehhez összegyűjtöttem a gyengénlátó tanulók véleményét is, hiszen ők tudják a legjobban, mit szeretnének látni az atlaszban.

A Cartographia Tankönyvkiadó Kft. igazgatójának, Werner Dörflernek rögtön megtetszett az ötlet, segíteni is akart a látássérülteknek és felvette a céghez Rohonczi Anitát, akit aztán rövidesen németországi tanulmányútra is kiküldtek, hogy megismerkedjen az ott már használatos hasonló térképekkel.

A különleges atlaszhoz strapabíró, úgynevezett Swell papírra volt szükség. Ezt Hollandiából rendelték meg. 800 név található az 56 oldalas atlaszban, amely Magyarország és valamennyi kontinens domborzati, közigazgatási, bányászati adatait, más tematikus térképeket (pl.:lemeztektonika, időzóna) és csillagászati ábrákat tartalmazza. Jól áttekinthető és olvasmányos, kedvvel veszi kézbe az ember.

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke középiskolásként még nem ilyen atlaszból tanulhatott, s akkor már, erősen romló látása miatt, nagy nehézséget okozott számára a hagyományos térképeken való eligazodás.

- Ez az új atlasz hiánypótló - emelte ki az MVGYOSZ elnöke -, mert a látássérültek integrált oktatásának fontos segítője. Olyan eszköz, ami a látássérült diákok esélyegyenlőségét is szolgálja, s nagy segítséget jelent azoknak, akik a hagyományos térképeket már nem tudják használni.

Az MVGYOSZ elnöke és a Cartographia Tankönyvkiadó Kft. igazgatója együttműködési megállapodást írtak alá, amely a kölcsönös előnyök felismerésén alapszik és a további közös munkát szolgálja.

A gyengénlátók földrajzi atlaszát már megrendelhetik az oktatási intézmények a Cartographia Tankönyvkiadó Kft-től, amely két hét alatt leszállítja az igényelt példányokat.

A vak fiatalokon kívül a tanulásban más ok miatt akadályozottak is ígéretet kaptak: számukra a jövőben készítenek majd különleges térképet.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Esélynap a királynék városában

 

Másodszor rendeztek megyei esélynapot a királynék városában május 15-én.

A veszprémi rendezvény elsődleges célja volt felhívni a figyelmet az esélyegyenlőségre, a fogyatékos emberek gondjaira. Volt akadálymentesítési szakmai fórum, ahol a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületét dr. Szőke László elnök képviselte, aki az MVGYOSZ elnöke is. Ezen a konferencián a megyei fogyatékosügyi szervezetek vezetői Esélyegyenlőségi Oklevélben részesítették a megyei és a körzeti földhivatalt, valamint a Hriszto Botev Általános Iskolát, mert ők már komplex módon megoldották az akadálymentesítést. A fogyatékossággal élő emberek színes műsorral mutatkoztak be a Kossuth utcában felállított szabadtéri színpadon. A látássérültek közül sokan felléptek és műsorukkal nagy sikert arattak. Az Ajkai Látássérült Klubból: Benkő Imre szavalattal; Horváth Árpádné, Szabados Gyuláné, Sallai Jánosné, Simon Gyuláné, Hegyi Ferencné és Marsi Antal fergeteges cigánytánccal szórakoztatták a közönséget. A Pápai Látássérült Klubból: Szabóné Dobson Anikó szavalattal; Németh Józsefné saját prózájával; Horváthné Gyimóthy Ilona saját versével szerepelt, s eljött Székesfehérvárról Jánoki Márió, aki szintetizátoron táncdalokat adott elő.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Jótékonysági koncert Miskolcon

 

Az Első Miskolci Lions Klub április 14-én a Művészetek Házában jótékonysági koncertet rendezett, amelynek bevételét dr. Halmai Gyula, a klub elnöke dr. Kiss Lászlónak, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete elnökének adta át. A rendezvényen vendég volt dr. Micserics József, az MVGYOSZ hivatalvezetője is.

A Lions Klub évek óta folyamatosan támogatja a vakok és gyengénlátók egyesületét. Az elmúlt évben például egy korszerű számítógépet ajándékozott neki egy speciális szoftverrel. A mostani adományból is professzionális képernyőolvasó programokat szándékoznak vásárolni.

Miskolcon immár húsz esztendeje működik Lions Klub, amelynek erőssége a karitatív tevékenység. Világviszonylatban több, mint 1,2 millió taggal 46 ezer szerveződése munkálkodik 192 országban. Ezen szerveződések mindegyike kiemelt feladatának tartja a vakok és gyengénlátók segítését, egyéb más karitatív tevékenység mellett.

A miskolci jótékonysági koncert fellépői Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán voltak, akik közkedvelt musicalekből adtak elő egy csokorra valót.

(kerékgyártó)

 

 

 

Közgyűlés, árubemutatóval

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete április 23-án tartotta közgyűlését Nyíregyházán az Iparkamara nagytermében.

A gyűlést 75 tagtársunk tisztelte meg jelenlétével és aktivitásával.

Elfogadta a közgyűlés a 2008-as közhasznúsági jelentést, és határozott a 2010-es tagdíjról.

A közgyűlés második része volt talán igazán fontos tagjaink számára, akkor ugyanis a látássérültek életvitelét segítő különböző eszközökkel ismerkedhettek meg.

Kovács László, a Dokusoft Kft. munkatársa tájékoztatójában elmondta, ő is tisztában van azzal, hogy az eszközök árai a látássérültek számára nehezen megfizethetőek, de az egyesület segítségével ezek a problémák áthidalhatóak. Lehetőség adódik pályáztatásra vagy részletfizetésre.

Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy miért fontos számunkra az egyesület. Hiszen az említettekből is látható, hogy nemcsak az utazási kedvezmény tartja össze a tagságot, hanem az értük végzett munka is. Talán büszkék lehetünk arra, hogy közgyűlésünket tagjaink az egyesület viszonylag kis létszáma ellenére is ilyen aktív részvétellel, ilyen nagy arányban látogatják. Így érezhetjük a munkánk eredményét.

Jakab Éva

 

 

 

Új tisztségviselők

 

Lapzártánkig a következő új megyei elnökségek megválasztásáról kaptunk információt:

Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete:

elnök: Kiss Adrienn, alelnök: Hegedűs István, elnökségi tagok: Tóth Károly, Némethné Molnár Erzsébet, Vaskóné Kiss Éva, Szalai László és Keresztényiné Ákhim Mária. Elnökségi póttagok: Farkas Mátyás és Ungerbauer Mihály.

Vakok és gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete:

elnök: Sztakó Krisztina, alelnök: Hencz András, további elnökségi tagok: István Pálné, Szabó Tamás Zoltán, Szaszler Zsuzsanna. Elnökségi póttag: Szemerédi Árpád.

 

 

 

Mentor Díj a legkorszerűbbeknek

 

Ma már nem elegendő, ha egy pedagógus pusztán oktat és nevel, hiszen folyton változó világunkban az e hivatást gyakorlók számára is folyamatos megújulásra, kreativitásra van szükség. Ezért hirdette meg a Mentor Magazin és kiadója, valamint számos együttműködő partnere Az Év Mentora Díjat.

Miként Gyarmati Szabó Éva főszerkesztő a Magyar Tudományos Akadémia Kodály-termében május 11-én megtartott sajtótájékoztatón elmondta, az óvodától a középiskolán át az egyetemig, illetve a felnőttképzésig keresik azokat a pedagógusokat, akik a legsokoldalúbbak, legkreatívabbak, innovatívak, vagyis az új kor új nevelői eszményét testesítik meg.

Aktív és nyugdíj mellett dolgozó pedagógusok egyaránt jelölhetők hazánkból és határainkon túlról is. Jelölhetik őket a szülői közösségek, a szakmai szervezetek és a diákok. Határidő: július 15.

A beérkező jelöléseket neves oktatási szakemberekből, a művészeti, a tudományos és a gazdasági élet kiváló személyiségeiből, valamint a szülői és diákszervezetek képviselőiből álló, 15 tagú kuratórium értékeli. Összesen három díjat adnak majd ki, egyenként nettó félmillió forint értékben. Az elismeréseket november 21-én, a közoktatás napján és egy nagyszabású pedagógusfesztivál keretében adják majd át a díjazottaknak.

Reméljük, hogy a látássérülteket oktató-nevelő szakemberek is eséllyel pályáznak erre a díjra.

További információk a www.mentordij.hu vagy a www.mentordij.eu honlapon találhatók.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Honosították a Talks&Zooms programot

Háztól házig navigálja a felhasználót

 

Napjainkban nélkülözhetetlenné vált a mobil telefon, a készülék használatával könnyű információhoz jutni, és bárki, bármikor és bárhol gyorsan elérhető. Ez az új technikai vívmány a vak és a gyengénlátó emberek életében is fontos szerepet játszik, habár lehetőségeik a látókéhoz képest eddig korlátozottabbak voltak. Különféle fejlesztések már évek óta folynak annak érdekében, hogy a látássérültek is minél több területen élvezhessék a mobil telefonok kínálta szolgáltatásokat. A piacon már évek óta forgalomban van az amerikai Nuance cég Talks&Zooms programja, amely képernyőolvasó és képernyőnagyító funkcióinak köszönhetően a látássérült mobilozóknak is számos lehetőséget biztosít. A program honosítását a napokban fejezte be az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány és május 4-től megvásárolható a szervezet értékesítési csoportjánál.

A honosítás projekt-koordinátorát, Herczeg Lajost a Talks&Zooms programról kérdeztük.

- Mikor kezdődött a honosítási munka?

- 2008. közepén és mintegy háromnegyed évig tartott. Objektív akadályai voltak annak, hogy nagyobb léptekkel haladhassunk. Egyrészt az amerikai céggel való kapcsolattartás nehézségei hátráltattak bennünket, másrészt a beszédfunkcióhoz a magyar hangot egy külső, harmadik cég készítette, ezért az oda-visszacsatolás ugyancsak késleltette a munkát.

- És milyen beszédszintetizátort használ a program?

- A világon a jelenleg legfejlettebbnek tekinthető Vocalizer beszédszintetizátor teszi lehetővé a mobil telefon megbeszéltetését, jól érthető, kellemes, az emberi hanghoz közel álló hangon.

- Milyen típusú telefonokon használható a honosított Talks&Zooms program és a hozzá tartozó magyar hang?

- A Symbian 60-as sorozaton belül a 9 x-edik verziós operációs rendszerrel működő készülékeken, elsődlegesen a Nokia készülékek között találunk ilyen telefonokat. A Talks&Zooms alkalmazásnak van egy olyan változata is, amely működik a régebbi 60-as sorozatú mobil telefonokon is. Sajnos ezzel a Talks&Zooms változattal nem használható a magyar vocalizer hang. Megjegyzem, hogy a másik elterjedt operációs rendszer a mobil készülékekben a MS Windows Mobil. Ezek a készülékek a cseh fejlesztésű PST meghangosított alkalmazással beszéltethetőek meg, ugyancsak magyar nyelven. Az érdeklődők részletesebb információt találnak a www.infoalap.hu weboldalon, vagy forduljanak az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken: 06-1-273-3188-as vagy a 06-70-295-9288-as telefonon vagy a helpdesk@infoalap.hu e-mail címen.

- Végezetül összefoglalná, hogy milyen lehetőségeket kínál a honosított Talks&Zooms alkalmazás a látássérült mobiltelefon használók számára?

- A program beszédtámogatást nyújt a billentyűzet kezeléséhez, a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak használatához. A látássérült felhasználók könnyen tudják majd kezelni a telefon menüjét, névjegyzékét, SMS üzeneteket, Internetet, E-mail-t és még további számos alkalmazást.

A Talks&Zooms együttműködik a Wayfinder Access navigációs alkalmazással, így a látássérültek egy komplett navigációs rendszerrel is kiegészíthetik a programot. A Wayfinder Access háztól házig navigálja a felhasználót, miközben hangos utasításokkal irányítja a megfelelő útvonalon.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Pályázati felhívás

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Országos Elnöksége a Vakok Világa főszerkesztői posztjának betöltésére az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki.

Pályázati feltételek:

- humán felsőfokú szakirányú végzettség,

- kiemelkedő kommunikációs készség,

- újságírásban való jártasság, legalább 5 éves újságírói és 3 éves lapszerkesztői gyakorlat

Csatolandó:

- a felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolata,

- részletes, szakmai önéletrajz, kiemelt figyelemmel az újságírói és lapszerkesztői tapasztalat illetve gyakorlat bemutatására,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Előnyt élvez:

- az újságírói és lapszerkesztői tapasztalatot igazoló referenciák,

- koncepciók és elképzelések a Vakok Világa szerkesztésével összefüggésben,

- minimum középfokú angol, vagy német nyelvtudás (a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát kérjük csatolni).

A pályázatok postára adásának illetve elektronikus beküldésének napja: legkésőbb 2009. június 30. A pályázatokat egy papír alapú és egy elektronikus példányban kell benyújtani.

A papír alapú példányt az MVGYOSZ országos hivatalának címére (1146 Budapest, Hermina út 47.) kell ajánlott küldeményként megküldeni.

Az elektronikus példányt pedig az elnokseg@mvgyosz.hu e-mail címre kell küldeni.

 

 

 

A Hermina egyesület turista szakosztályának kirándulása

Mikszáth és Madách szülőföldjén

 

Mikor a természet újra éledt, áprilisban, első idei kirándulásunkon híres írók nyomába eredtünk. Balassagyarmat után elhagyva Magyarországot, a "Tót atyafiak és jó palócok" földjén, Szklabonyán felkerestük Mikszáth Kálmán emlékházát. A tárlatvezető előadása, valamint a képek, dokumentumok nyomán feltárult előttünk: a Mikszáth család múltja, a kis Kálmán gyermek- és ifjúkora, kezdeti rögös útja az irodalom terén, majd szegedi és fővárosi sikerei. Ismét feleségül vehette Mauks Ilonát, hiszen a híres író és országgyűlési képviselő már el tudta tartani őt és gyermekeiket. Mikszáth mesélt a Noszty fiúról, Buttler János különös házasságáról, mi, az utókor láthattuk a vitrinekben a díszes köteteket. Külföldön is ismertté vált az író. A Szent Péter esernyője című műve ott volt Roosevelt amerikai elnök éjjeliszekrényén, és a svéd király is kedvencei közé sorolta. A kis emlékház nem a Mikszáth család bútorával volt berendezve, hanem korabeli XIX. század végi tárgyakkal. A nagy tálalószekrény, a kovácsoltvas lámpa érintése segített, hogy beleélhessük magunkat a mikszáthi világba. Szülőházát lebontották, de a helyén kis kőemelvényen a szlovák mellett magyar felírat hirdeti, hogy ezen a helyen állt Mikszáth Kálmán magyar író szülőháza.

A Balassa család hajdani fészkéhez, Kékkő várához vezetett tovább az utunk, ahol a költő Balassi Bálint sok kedves napot töltött. A vár elég romos állapotban van, széthordott köveiből egy szerényebb kastély épült. Kékkő vár alapja 1230-ból származik, erre épült mind tovább a vár a középkor folyamán. Mi látható ma az ősi várból? Az égnek meredő falak, ablakokat sejtető mélyedések. Viszonylag jó állapotban van a nagy, kerek bástya, de felmenni rá tilos és életveszélyes. A környék azonban kárpótolt a múlandó tárgyakért. Elénk tárultak a zöldbe öltözött dombok közt pirosló háztetők. A levegő éles, friss volt, madár dalolt, a fák kibontották virágos leplüket. Aki nem látta, érezte az illatokból, hogy az idén is megjött az igazi, szép tavasz.

A testi-lelki felüdülés után szellemünk kapott óriási ajándékot, amikor Alsósztregován megnéztük irodalmunk másik géniuszának, Madách Imrének a kúriáját. A szép kandalló, a díszes szekrények nem a családé voltak, de a XIX. századi jómódú birtokos család életmódját híven tükrözték. A képekről és a magyarul tudó tárlatvezető előadásából megismerhettük Madách családját: szüleit, nyolc testvérét, házasságát Fráter Erzsébettel, bebörtönzését, válását. Egyik őse, Madách Gáspár szintén író volt az 1500-as években. Nagyon megható és lélekemelő volt belépni az "oroszlánbarlangba", Madách dolgozószobájába, ahol nagy nemzeti drámánkat, az Ember tragédiája című művét írta, melyet negyven nyelvre fordítottak le. Rövid sétával jutottunk el Madách Imre sírjához, melyen obeliszk áll magyar felirattal, s az író portréjával. A tetején Ádám teljesalakú nagy szobra volt látható, ég felé emelt kézzel várva az Úr szavát. A talapzat koszorúit most már a turisták nemzetiszín szalagos koszorúja is gyarapítja. Álltunk az emlékműnél, alatta a nagy író hamvai, felette az emberiség küzdelmeit megtestesítő Ádám alakja magasodik a végtelen kék ég felé. A pillanat nagyszerűségét átérezve elkezdtük a Himnuszt énekelni. Ennyivel adóztunk Madách Imrének és a magyar irodalomnak.

Ezután már csak a kirándulás befejező programja következett. Egy furcsa helységnév következik, de érdemes megjegyezni, mert még az útikönyvekben sem található meg. Szlovákul Mul'a, magyarul Rárósmúlyad. Építészeti ritkaság, az első vasbeton-szerkezetes templom található itt. A Kórfy grófi család építtette 1910-ben olasz mesterekkel. Az épület azért is modern benyomást kelt, mert a templom nyolcszögletű, egy rövid rész köti össze a magas, hegyes, szögletes toronnyal. Az ablakok szélesek, öt keskeny részre tagolódnak. Magasan helyezkednek el, ezért jól megvilágítják a templom belsejét, ahol nagyon szép festmények és domborművek találhatók. A határmenti Rárósmúlyad után hazafelé vettük utunkat.

Balázs Éva

 

 

 

A száraz és nedves makula degeneráció

Elsőszámú oka a látásvesztésnek

 

Magyarországon mintegy ötszázezer embert érint az időskori makula degeneráció, ami az első számú oka az időskori látásvesztésnek. Ennek ellenére nagyon kevesek ismerik e kórt. Pedig a betegség egyre fiatalabb korban jelentkezik. De mi is tulajdonképpen a makula degeneráció, milyen tünetei vannak?

A makula degeneráció a sárgafolt, a macula lutea, az ideghártya centrális, éleslátásért felelős helyének az idő előrehaladtával kialakuló elfajulását jelenti, ami érszűkület, kóros anyagcseretermékek lerakódása és ezek talaján kialakuló retinás sejtkárosodás révén jön létre. Klinikai szempontból két alaptípusa van: a száraz és a nedves. A betegek mintegy kilencven százalékánál a száraz (atrophiás) forma jelentkezik, amely a makula fokozatosan kialakuló sorvadásával jár, és vérzések kialakulása nélkül jön létre. A nedves (neovascularisatios) forma az esetek tíz százalékát teszi ki, amit az érújdonképződések, vérzések jelenléte jellemez.

Milyen tünetek hívják fel az emberek figyelmét a betegségre? A betegek azt érzékelik, hogy az egyenes vonalak - például a függöny csíkjai - elgörbülnek, a betűk összefolynak. A későbbiek során egy homályos folt jelenik meg a látómező közepén, amely folyamatosan terjed és egyre nagyobb területet takar ki. A folt végül olyannyira kiszélesedik, hogy a beteg elveszíti éles, központi látását és csupán a látómező szélén lát árnyakat és fényeket. A sárgafolt védelmi mechanizmusa meggyengül. Bár a makula degeneráció még végstádiumában sem jár teljes vaksággal - az éleslátás tönkremehet, de a perifériás látás megmarad -, mégis jelentős életminőség-romlást okoz, megakadályozza a betegeket mindennapi teendőik elvégzésében, a látásromlás lehetetlenné teszi az olvasást, a közlekedést, az ismerős arcok felismerését.

Végül arról, hogy milyenek a kezelési lehetőségek? A makula degeneráció kb. tíz százalékát kitevő nedves "típusánál" lézeres kezelés alkalmazható, ami az újdonképződött erek lezárása révén a vérzések forrását megszüntetik, ezáltal a további látáscsökkenés veszélye csökkenthető.

A betegek mintegy kilencven százalékánál, akik száraz típusú makula degenerációban szenvednek, nincs lehetőség a lézerkezelésre, náluk marad a konzervatív terápia. Ez főleg értágítók adását, és a sárgafolt épségének megtartásában fontos szerepet játszó vitaminok, ásványi anyagok biztosítását jelenti.

(Kerékgyártó)

 

 

 

Még szépségápoló szerek is készülnek belőle

A kecsketej gyógyító hatása

 

Egyik ismerősöm évekkel ezelőtt megbetegedett. Orvosa azt javasolta neki, hogy ha teheti, fogyasszon rendszeresen kecsketejet. Sőt, ha lehetséges, tartson kecskét. Ő azonban akkor nem fogadhatta meg ezt a tanácsot, mert egy szövetkezeti lakás harmadik emeletén lakott. Telt múlt az idő, de az egészségi állapota nem javult. Végül eladta lakását és egy kisközségben családi házat vásárolt, hogy kecskéket is tarthasson. Egyik fő tápláléka a kecsketej és az abból készített tejtermék lett. Hamarosan visszanyerte egészségét, életkedvét. A kecsketartás évekig még egy kis jövedelmet is hozott a konyhájára, mert a felesleges tejet, tejterméket értékesítette. A kecsketej ez esetben tehát gyógyszernek bizonyult. Nem csoda ez, hiszen a köztudat szerint is a kecsketej az anyatejjel szinte egyenértékű.

Hazánkban egykor sok jómódú családban a dada tejét kecsketejjel helyettesítették.

Ismereteim szerint a tehéntejre allergiás emberek is fogyaszthatják a kecsketejet, mert abból hiányzik a tejallergiát kiváltó fehérjekomponens. A természetgyógyászok szerint a szervezet méregtelenítésére a legjobb a kecsketej-savókúra.

Még egy érdekesség: a legdrágább francia szépségápoló szerek is kecsketejalapúak.

K. M.

 

 

 

Agykarbantartás keresztrejtvények fejtése révén

Táncos lábbal, rendszeretettel

 

Irigylésre méltó az az életvidámság, életszeretet, amellyel a 76 éves özvegy Varga Ferencné Irénke ismertté tette magát. Például a mai napig nagyon szeret táncolni. Az Ózdi Látássérültek Klubjának legutóbbi rendezvényén magyaros ruhában, a fején pártával kápráztatta el a jelenlévőket néptáncával.

- Már gyermekkoromban nagyon szerettem táncolni,énekelni, vidámnak lenni. Különösen kedveltem a néptáncot. Nem is tudom, kitől örököltem ezt a hajlamot.

- A szülei mivel foglalkoztak?

- Mind a ketten a szabó-varró mesterséggel. Nagyon szép ruhákat készítettek. Egerben, ahol laktunk, saját műhelyük és üzletük is volt a Dobó téren. Miután mindezt elvették tőlük, Ózdra költözött a család.

- Irénke mikor látta meg a napvilágot?

- Egerben születtem,1933. június 25-én.Tizenketten voltunk testvérek. Hat fiú és hat lány. Én voltam az utolsó gyerek. Amikor eljött annak az ideje, egyházi iskolába írattak be, az úgynevezett Orsolya iskolába, ahol apácák tanítottak. Szerencsém volt, mert Ózdon is egyházi iskolában tanulhattam. Amikor ott végeztem, elmentem ipari tanulónak. Villamossági tekercselő szakmát szereztem. Ezzel a szakmával a kohászatnál helyezkedtem el.

1953-ban férjhez mentem egy motorszerelő fiúhoz. Ő is abban a műhelyben dolgozott, ahol én. 1954-ben megszületett Irénke lányunk.

- Ő mi lett felnőtt korában?

- Bérelszámoló. Gimnáziumot és közgazdasági szakközépiskolát végzett. 1980-ban férjhez ment egy gépészmérnökhöz. Három gyerekük született: Kolos,Viktória és Tímea. Viktória főiskolát végzett, majd férjhez ment. Kolos egy elektronikai üzemben dolgozik. Tímea szakiskolába jár.

- Bizonyára őriz emlékezete szomorú dátumokat is.

- Anyukám 1954-ben hunyt el, apukám pedig tíz évvel később. A férjemet 1990-ben veszítettem el. Egyszer betegedett meg életében és akkor meg is halt.

- Mióta tagja az Ózdi Látássérültek Klubjának?

- Már több mint tíz esztendeje. Itt mondom el,hogy 2007 augusztusában Miskolcon szemműtéten estem át. A balszemembe látólencsét ültettek be. Tavaly áprilisban pedig a jobb szemembe ültettek be látólencsét. Hála Istennek, a körülményekhez képest nagyon jól látok. Két hónap múlva kell kontrollra mennem.

- Mivel telnek napjai?

- Megmondom őszintén,hogy rendmániás vagyok. Jó érzés számomra, ha rend van körülöttem. Ha már nem találok munkát a lakásban, újra rendezem azt, amit egy órával azelőtt elvégeztem. Esténként soha nem fekszek úgy le, hogy ne lenne minden a helyén. Nálam állandóan szól a rádió. Mindegy,hogy milyen műsor van benne. Rengeteg keresztrejtvényt megfejtek. Ez jól edzi az agyat. Ebben a korban már sokan panaszkodnak feledékenységre, például arra, hogy nem jut eszükbe egy-egy név. Nekem nincs ilyen problémám, az emlékezetem jól működik. Másoknak is ajánlom a rendszeres rejtvényfejtést.

Az Ózdi Látássérültek Klubján kívül még több más civilszerveződésnek is tagja vagyok. Ha rendezvényük van, egy-egy néptánc előadását szívesen elvállalom. Gyári munkás koromban a szakszervezet szervezésében nagyon sok településen léptem fel, illetve táncoltam. A lányom mostanában már ellenzi ezt a tevékenységemet, lelkesedésemet. Attól fél, hogy elesek és eltöröm a lábamat, ami ebben a korban már veszélyes. Igaza van, de azért még egy kicsit ugrálok... Időnként templomba is eljárok, hiszen a szüleim vallásosan neveltek és azt sem lehet elfelejteni, amely az egyházi iskolában körülvett:emberség,tisztelet,szeretet. Hála Istennek, egészségesnek mondhatom magam, hiszen gyógyszert sem kell szednem, ami ritkaság az ilyen korúaknál. Öregen is örülök az életnek.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Hogyan segítik a látássérült testvéreket Bécsben?

A Vakmisszió tapasztalatgyűjtése

 

A Magyarországi Református Egyház Vakmissziójának munkatársai március 25-én egynapos látogatást tettek az Ausztriai Vakok és Gyengénlátók Egyesületének Bécs, Alsó-Ausztria, Burgenland tartományokat átfogó regionális szervezeténél.

A nyolctagú küldöttség tagjai voltak: Szabó Zoltán József misszióvezető lelkész, Szabó Alexa misszióvezető helyettes és lelkigondozó, Durgonics Tamás fogyatékosügyi referens és hitoktató, Szabó József nyugalmazott lelkipásztor, Pintér Ottó gépkocsivezető, Puchnyák István munkahelyi segítő, Puchnyák Istvánné önkéntes segítő, Moldován Eszter német fordító.

Az említett regionális szervezet önsegítő egyesület.

Martin Tree sajtóreferens tájékoztatása szerint Ausztriában mintegy 350.000 látásproblémával élő lakost tartanak számon. Ebből kb. 40 000 a vak, ill. erősen gyengénlátó. A bécsi székházukban tapintható jelekkel ellátott lifttel közlekedhettünk, mely beszédhanggal jelezte, hol járunk.

Két részleget a társadalmi integráció érdekében létesítettek.

Az első állomás a szakképzési és kutatási központ volt, ahol éppen az internetes böngészés rejtelmeibe vezette be a hallgatókat egy fiatal vak tanár. A szociális minisztérium által finanszírozott képzésen munkaerőpiaci elhelyezkedésre készítenek fel vak és gyengénlátó irodai asszisztenseket, informatikusokat. A csoport tagjai hangos képernyőolvasót, betűnagyító programokat, pontírásos kijelzőt használnak.

Látogatásunk második helyszíne egy médiaközpont volt. Itt síkírású tananyagokat és szakirodalmat alakítanak át a megrendelő egyéni igényeinek, személyes adottságainak megfelelő formába (nagybetűs szöveg, digitalizált hangfelvétel, pontírás). A szociális minisztérium által támogatott szolgáltatást főként diákok és munkavállalók vehetik igénybe.

Ezt követően az árueladáson ismerkedhettünk meg a segédeszköz-választékkal. Kínálatuk hasonló a magyarországihoz: fehérbotok, beszélő órák, vérnyomásmérők, stb. Újdonságot jelentettek a látássérültek számára adaptált digitális hangrögzítők és lejátszók. Ausztriában is csak kevesen tudják megvenni az elektronikus segédeszközöket, mert csupán azok kapnak támogatást a megvásárlásukhoz, akik a tanuláshoz, munkájukhoz vagy egészségügyi okokból használják azokat.

Látogatásunk utolsó helyszínén a rehabilitáció ausztriai helyzetéről tájékoztattak bennünket.

A rehabilitációs tanárok egy külön szakmát adó képzésben részesülnek. Képesítésüket külföldön szerezhetik meg. A felvételhez elsősorban személyi alkalmasság, egy lezárt pedagógiai vagy segítő szakmai képzés és ép érzékelés szükséges.

A fehérbottal való közlekedést, az önellátást (pl. háztartás vezetését) a kliens megszokott lakókörnyezetében sajátíthatja el. A rehabilitáció nem intézményesített, finanszírozásához szponzort kell keresni.

A vakvezetőkutya-képzés magániskolákban történik. Jelenleg mindössze 60 vak személy közlekedik kutyával, mert igen sokba kerül a képzés, és a leendő gazda azt többnyire önerőből fizeti.

A vakok és gyengénlátók érdekképviseletét Friedrich Zorn, a regionális szervezet elnöke mutatta be egy záró beszélgetés keretében. Elmondta, hogy az egyesületek nem kapnak állami normatív támogatást. Tagdíjakból, adományokból, hagyatékokból tartják fenn magukat. A szociális minisztérium céltámogatással dotálja egyes szolgáltatásaikat, a látássérült munkavállalók elhelyezkedését bértámogatás segíti. Büszkék eredményeikre, továbbá arra, hogy a több mint 80 munkatárs közül 25 a látássérült. Épületeik, szabadidős programjaik nyitottak a látó emberek számára. Színvonalas kórus is működik a szövetség falai között, ismert zenekarok és szólisták közreműködésével adnak koncerteket.

Miért is vállalkozott a vakmisszió erre az utazásra?

Példákra, bevált gyakorlatokra, ötletekre van szükségünk, így tudjuk igazán mérlegelni, hol is tartunk a látássérült testvérek segítésében. Mely szolgálati területeken van lemaradásunk, mit is értünk már el, miben kell még fejlődnünk.

Moldován Eszter

német fordító

 

 

 

Fontos lépés a mérhetetlen szakadék leküzdésére

Tolna megye rendezvénydús életéből

 

Ugyan még csak épp a fele telt el az évnek, de máris számos jól sikerült rendezvényen van túl a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete. Február elején farsangi bált tartottunk irodaházunk nagytermében, melyen Rákóczi Szilvi tagtársunk énekelt, a tombolahúzás nyerteseit pedig adományozóink felajánlásaiból díjazhattuk. Ez alkalommal vetélkedő keretében emlékeztünk meg egyesületünk és Szekszárd egy-egy fontosabb jubileumáról: vakírásunk megalkotójának, Louis Braille születésének 200. és városunk híres szülötte, Babits Mihály születésének 125. évfordulójáról is. A szintén sorstársainknak köszönhető élőzene hatására klubdélutánunk táncos mulatsággá alakult. A hónap közepén akadálymentesítési városbejáráson vettünk részt megyeszékhelyünkön, ahol a többi, fogyatékossággal élő embereket tömörítő társszervezet képviselőivel közösen elmondhattuk véleményünket több közintézmény akadálymentesítéséről és azok állapotáról, hiányosságairól, vagy éppen a pozitívumokról. A hónap végén pedig integrált sportnapon képviseltük egyesületünket Dombóváron, ahol épek és fogyatékosok versenyezhettek egymással. Tagtársaink: Rákóczi Szilvi, Horenka Erika, Horenka László, Budi Ferenc és Baros Viktor több versenyszámban összesen 11 érmet nyertek.

Március legelején a szekszárdi Illyés Gyula Főiskolán, a szociális munkás szakon tanulóknak érzékenyítő órát tarthattunk a Tolna megyei Siketek és Nagyothallók Egyesületének képviselőivel karöltve. A hallgatók betekintést nyerhettek a fogyatékossággal élő emberek mindennapos életébe. 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi koszorúzási ünnepségen voltunk jelen, 24-én a szekszárdi Polgármesteri Hivatalban vettünk részt a Városi Civil Fórumon, ahol tájékoztatást kaptunk a "Szépítsük együtt Szekszárdot" komfortfokozó és biztonságnövelő programról, illetve az Önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal együttműködéséről, megállapodásairól és a tapasztalatokról. Két nappal később Sebestyén István székely mesemondó nagysikerű, tréfás mesékkel tarkított előadását látogattuk meg a megyei könyvtárban, majd 27-én Pakson kihelyezett ügyfélfogadást tartottunk a környékbeli tagtársaknak. A hónap végén többnapos nemzetközi konferencián és szakmai tanulmányúton képviseltük egyesületünket Brüsszelben, melynek sikeréről és hasznosságáról már írtunk a Vakok Világának hasábjain.

Áprilisban a Húsvétot megünnepeltük: Rákóczi Szilvi sorstársunk dalai mellett vidám locsolóversek hangzottak el, és jelen volt Darvas Ferenc író is, aki felolvasott a műveiből. A palánki mezőgazdasági szakközépiskola diákjai pedig hatalmas mennyiségű sütemény készítésével leptek meg bennünket, amelyből csomagolni is tudtunk sorstársainknak. 22-én meghívást kaptunk a Babits Mihály Művelődési Házban megtartott Civil Konferenciára, ahol találkozhattunk a többi, fogyatékos embereket tömörítő megyei társszervezet képviselőivel is, és hasznos információkat cserélhettünk többek között a különféle szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés témájában. Másnap dr. Kósa Ádám, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke tett látogatást városunkban. Országjáró körútjának állomása volt Szekszárd is, mivel Európai parlamenti képviselőjelölt is egyben, aki igen céltudatosan kampányol a fogyatékos emberek érdekében. Május második napján futófesztiválon szerepeltünk megyeszékhelyünkön, ahol profik és amatőrök, kicsik és nagyok mérettethették meg magukat. Nagy örömünkre a verseny részét képezte egy 1 km-es integrált futam is, melynek keretében együtt futhatott ép és fogyatékos. A rendezőség szerint több mint százan álltak rajthoz ebben a futamban a közös sportélmény kedvéért. Több kategóriában hirdettek eredményt. A látássérültek versenyében a lányoknál Rákóczi Szilvi, a fiúknál Budi Ferenc hozhatta el az első helyezetteknek járó érmeket.

Nagy mennyiségű ruhaadományt kaptunk Szekszárd németországi testvérvárosától, Bietigheim-Bissingentől, amit ezúton is nagy tisztelettel köszönünk. 11-én ellátogattunk Bonyhádra, ahol a kihelyezett ügyfélfogadás mellett anyák napi ünnepséget is szerveztünk. Énekes-, zenés számokkal, versekkel és köszöntőkkel tisztelegtünk szeretett édesanyáinknak. Egy nappal később a helyi főiskolán jártunk, a korábban már említett érzékenyítő óra folytatásaképpen. A szociális munkás szakon végzősök egy projektzáró bemutató előadássorozatra invitáltak bennünket, melynek fő témája az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség biztosítása volt. Kisebb csoportokban mutatták be az elmúlt félévben kidolgozott projektek gyümölcseit: egy-egy kisfilmet, hanganyagot, egy weboldalt, meg egy átfogó, tömör és közérthető kiadványt, amely felöleli és bemutatja mind az öt fogyatékossági típust, azzal a szándékkal, hogy az ép embertársaink részéről is megtörténjen az első lépés a fogyatékosok társadalmi beilleszkedése felé, a köztünk lévő, időnként mérhetetlen szakadék leküzdésére. Jó érzés látni, hogy nemcsak mi, érintettek beszélünk és teszünk az integrációnkért és a minél teljesebb körű elfogadtatásunkért.

További tervezett programjainkról röviden: mire e sorok megjelennek, már a Csíksomlyói Búcsúban leszünk. Júniusban egynapos kirándulást teszünk a magyarhertelendi fürdőhelyre. Augusztusban nyári táboroztatást tartunk elsősorban gyermek- és fiatalkorú tagtársaink részére. Ősszel egyhetes görögországi nyaraláson veszünk részt. A közeljövőben sportegyesületet készülünk alapítani a sportbarátok részvételével, s abba mindenkit várunk sok szeretettel.

Nagyon jó egészséget kívánunk minden kedves sorstársunknak és családtagjainak!

Sorstársi üdvözlettel:

Kovács Lászlóné elnök

 

 

 

Elhunyt Nyúl Győző

 

Életének 70. évében, súlyos betegség következtében, április 20-án elhunyt Nyúl Győző, aki éveken át volt az MVGYOSZ rehabilitációs osztályának vezetője.

Sorstársunk 1939. június 19-én született. Hétéves korában egy II. világháborús akna felrobbanásakor elveszítette látását és az egyik alkarját. A vakok iskoláját végezte el. 1956-ban telefonalközpont-kezelőként helyezkedett el. A munka mellett az Asztalos János Gimnázium diákja lett levelező szakon. Miután leérettségizett, felvették a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tiflopedagógiai szakára. Diplomás pedagógusként a Vakok Óvodája és Általános Iskolájában helyezkedett el 1968-ban. Tanári munkája és családja mellett, házasemberként és egy kislány édesapjaként még arra is jutott energiája, hogy egy második diplomát szerezzen a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

1980-ban az MVGYOSZ Braille-nyomdája korrektorként alkalmazta. Nem állt tőle távol ez a munka, szerette az irodalmat és maga is írt verseket. A következő lépcsőfok pedig az osztályvezetői kinevezés volt.

Nyúl Győző közösségi ember volt, akit barátai szerettek és elismertek. Fiatal tanárként sokat vitte tanítványait kirándulni. Az atlétikának is hódolt. A fogyatékos embereknek rendezett nemzetközi sportversenyeken sokszor állt a dobogó valamelyik fokán.

Az 1971-ben bevezetett vakok személyi járadékáért többekkel együtt (Kreisz Mihállyal, Jószai Ferenccel) sokat fáradozott Nyúl Győző is. Megalakulásától tagja volt a Vak Hadirokkantak Országos Egyesületének is. Az MVGYOSZ-től a rendszerváltáskor jött el, de még néhány éven át újra telefonkezelőként dolgozott.

Nagy változást hozott az életében kislányunokájának megszületése. Ekkor feleségével együtt Sopronba költözött, hogy közelebb lehessen szeretteihez. Élete utolsó tíz esztendejét Beatrix unokája aranyozta be.

Temetésén búcsúztatták: felesége, lánya, veje és unokája, valamint sorstársai és bajtársai.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Veszprémi Egyetemi Napok

 

Immár négy évtizede rendeznek egyetemi napokat Veszprémben, s huszonnegyedszer a Pannon Egyetemen.

Az idei Veszprémi Egyetemi Napokon azonban sok újdonsággal találkozhattak az érdeklődők április 27. és május 3. között. Az Esélyek sátrában a mozgás- és látássérültek problémáit ismerhették meg, tájékozódhattak a vak és gyengénlátó emberek mindennapjairól, s a számukra fontos társadalmi segítségről.

A Veszprémi Egyetemi Napokat felkeresték: dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és egyben a Vakok és Gyengénlátók Veszprémi Egyesületének elnöke, valamint a veszprémi egyesület tagjai is, akik a helyszínen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.

 

 

 

A próféta léptei irodalmi pályázat eredményhirdetése

 

Jelentkezzenek a legjobbak!

A Bihar és Szilágy megyei vakok szövetsége által meghirdetett A próféta léptei című irodalmi pályázat magyar nyelvű alkotásainak eredménylistája a következő:

Helyezés, Név, Pontszám, Ország

1. Nagy Jenő 9.00 Magyarország

2. Ana Hompot 8.50 Romania

3. Rácz J. Zoltán 8.00 Magyarország

4. Balláné Lafleur Anna 7.66 Magyarország

5. Fazekas Géza 7.50 Magyarország

6. Takácsné Csente Juliánna 7.00 Magyarország

7. Nagy Árpád 6.00 Magyarország

8. Cselei Lászlóné 5.80 Magyarország

9. Horváthné Gyimóthi Ilona 5.66 Magyarország

10. Fazekas Géza 5.20 Magyarország

11. Bereznai Istvánné 5.00 Magyarország

12. Kovács József 4.66 Magyarország

13. Jaczkó Ferenc 4.50 Magyarország

A szervezők tisztelettel megkérik az első három helyezettet, hogy telefonon vagy e-mailben vegye fel a kapcsolatot a romániai szövetséggel.

Telefonszám: 0040259431327 vagy 0040359454178

E-mail: bhanvr@gmail.com

 

 

 

Humor

 

- Jean, döntse meg egy kicsit az asztalt!

- Miért, uram?

- Mert dőlt betűvel szeretnék írni.

*

- Kolléga urak! Önök azt panaszolták, hogy Skóciában a cirkuszvállalatuk tönkrement. Bennem olyan cirkuszigazgatót láthatnak, aki Skóciában meggazdagodott.

- Hogyan csinálta?

- Az én cirkuszomba belépő nélkül jöhetett mindenki. Tódult is a nagy tömeg. A műsor végén a kijárathoz állítottam az állatidomárt a legvadabb oroszlánnal és kitettem föléjük ezt a táblát: "Kilépés fejenként 10 font!"

*

- Jean, tegyen a tűzre!

- Székestől, uram?

*

- Halló! Szervusz, fiacskám! Beszélhetnék apukáddal? Én a főnöke vagyok!

- Melyik? A köcsög, a patkány, a kövér disznó vagy a szemét tróger?

*

- Juliska! Mit szólnál hozzá, ha én is azt csinálnám, amit a bikánk most a tehenünkkel csinál?

- Jancsi, tőlem csinálhatod. A te tehened!

*

- Szabad a taxi? Vigyen, kérem, Siófokra!

- Szálljon be, hölgyem! Magácska az ötödik terhes nő, akit a héten Siófokra fuvarozok.

- De én nem vagyok terhes!

- De még nem is vagyunk Siófokon!

*

- Pardon, doktor úr! Ez nem az a lyuk, ahová a hőmérőt szokás bedugni!

- Igaz, kisasszony, de ez nem is a hőmérő!

*

- Születésnapodon gratulálok, nagymama! Fogadd ezt a kis virágot!

- Jaj, nem kellett volna, kisunokám, egész nyaláb virágot hoznod! Hiszen tele van a kertem virággal!

- Csak volt, nagymama, csak volt!

*

- Mit tudna lapunk számára elmondani önmagáról?

- Alkoholt nem iszom, nem dohányzom, minden reggel pontosan hat órakor felkelek, esténként pontosan tízkor fekszem, a feleségemhez száz százalékig hű vagyok.

- Ez igen! Vajon meddig bírja ezt a példamutató életmódot?

- Amíg ki nem kerülök a börtönből.

*

- Na látja, gazduram! Ígéretem szerint megnyertük a pert! És maga még ajándékot akart küldeni a bírónak! Tragikus lett volna! A bíró megvesztegetési kísérletnek fogta volna fel a dolgot és az ellenfele javára ítélt volna.

- Ügyvéd úr, a pert én nyertem meg! A megvesztegetési ajándékot én igenis elküldtem a bírónak! Az ellenfelem nevében!

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

Az áprilisi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 244. A, 245. A, 246. B, 247. A, 248. B, 249. A, 250. A, 251. A, 252. A, 253. B, 254. B, 255. A.

Így gondolta ezt: Jakab Sándorné (Nyíregyháza) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

267. Hol született Giuseppe Garibaldi olasz szabadsághős?

A. Olaszországban

B. Franciaországban

268. Mi volt a mirákulum?

A. A szentek legendáját feldolgozó, középkori színjáték

B. Orosz űrállomás

269. Mi volt Manitu?

A. Román bojár

B. Indián isten

270. Mit jelent az, hogy memento mori!

A. Emlékezz (vagyis készülj) a halálra!

B. A móri szörnyűség pillanata

271. Ki alkotta meg a kémiai elemek periódusos rendszerét, amelyből az akkor még ismeretlen elemek létezésére és tulajdonságaira is lehetett következtetni?

A. Mengyelejev

B. Micsurin

272. Hogyan bűnhődött Midasz mitikus fríg király az arany iránti mohóságáért?

A. Amihez hozzáért, minden aranynyá változott, még az étele is

B. Elnyerték az összes arany ékszerét

273. Ki volt Veigelsberg Hugó?

A. Ignotus néven vett részt a Nyugat című folyóirat megalapításában és szerkesztésében

B. A kecsketejivás közép-kelet-európai bajnoka

274. Mi a csirkézés?

A. A szaporítás céljából a földbe függőlegesen elültetett szőlővessző felső végének földkupaccal való betakarása

B. Fiatalembereknek a nagylányok után való futkosása

275. Ki volt Hunor és Magor édesanyja?

A. Emese

B. Eneth

276. Egy magyar közmondás szerint "Sok csak a lábát lógatja...", de mi a folytatása?

A. "nincs is egy jó falatja"

B. "mégis zsíros a falatja"

277. "Aki másokat legyőz, az erős; aki önmagát legyőzi, az hatalmas." - ki mondta ezt a bölcsességet?

A. Lao-ce kínai filozófus

B. Mao Ce-tung kínai politikus

278. Melyik hegy ormánál kötött ki Noé, a Szentírás árvízi hajósa?

A. Kaukázus

B. Ararát

Beküldési határidő: július 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Vakok és gyengénlátók részére rendezik

Országos rádiós futóbajnokság

 

A verseny rendezője: a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, a Magyar Rádióamatőr Szövetség Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetsége és a Kecskeméti Aranyhomok Rádió Klub.

A verseny fővédnökei: dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke és Felber Gyula, a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöke.

A verseny résztvevői: megyénkénti részvételre számítunk. Egy megyéből több csapat jelentkezését is várjuk. Az induló csapatok 3 főből állnak.

Kategóriák: egyéni és csapatverseny.

A verseny helyszíne: Kecskemét, (Matkópusztai repülőtér)

Technikai lebonyolítás: Sík, nyílt terepen, repülőtéren, 500-1500 m között elhelyezett 3 db rádióadót kell speciális rádió- vevőkészülékkel a lehető leggyorsabban megkeresni. Az adók felváltva 30-30 másodpercig működnek. A biztonságos versenyzéshez a rendező segítő-kísérőt biztosít, hogy a versenyző ne ütközzön más versenyzőkkel, és a pályán esetleg előforduló tereptárgyakkal. A rádióadókat a vevőkészülékek segítségével legalább 2 m-re kell megközelíteni, ezt a segítő jelzi a versenyzőnek. A rádióadók keresési sorrendje tetszőleges. A versenyzők indítási sorrendjét sorsolással határozzuk meg. Aki a legrövidebb idő alatt találja meg az adókat, az nyeri a versenyt. Az eredményszámításnál a megtalált adók száma az elsődleges. Az adók megtalálására adott időt maximáljuk! Minden versenyző az 1-es számú adó jeleire indul. A pályán egy időben maximum 5 versenyző lehet, a balesetek és az összeütközések elkerülése végett. A soron következő versenyzőt addig nem indítjuk, amíg a pályán 5 versenyző van.

Frekvencia: 144, 5 Megaherz.

Költségek: 4. 000,- Ft/fő. (Szállás, vacsora, reggeli, ebéd)

Egyéb tudnivalók: a versenyzéshez szükséges készülékeket a helyszínen biztosítjuk, de aki gyakorolni szeretne, az keresse fel a helyi rádióamatőr klubokat, amelyek készülékkel segíteni fognak. A szervezetek felkereséséhez segítséget ad Börcsök István a 06 30 958-90 04-es telefonon. Egyéb tudnivalókban a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnöke, Sztakó Krisztina a 06-30-358-5555, és a sztaki1em@t-online.hu elérhetőségeken ad felvilágosítást.

A verseny programja: augusztus 21-én 15 óráig beérkezés, elhelyezkedés, edzés. 19 órakor vacsora. Augusztus 22-én 7 óra 30-tól reggeli, 9 órától verseny. 13 órakor ebéd. 14 órakor eredményhirdetés.

Díjazás: egyéni bajnoki díjak, valamint 3 fős csapatdíjazás.

A csapatok megyénkénti összeállítása: 3 fő (vakok és gyengénlátók vegyesen).

Versenybírók: Börcsök István, a Bács-Kiskun Megyei Rádiószövetség elnöke és Vencel Miklós világbajnok mesteredző, szövetségi kapitány, a verseny főbírája.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.

 

 

 

Anyám, fekete rózsa Veresegyházon

Ézsiás László győzelme

 

Tizenkilencedszer rendeztek magyar nyelvű nemzetközi vers- és prózamondó találkozót Veresegyházon, a Váci Mihály Művelődési Házban nem hivatásos előadók számára. A május 1-től 3-ig tartó rendezvény díszvendége Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke volt. Az Anyám, fekete rózsa című találkozóra több mint ezren neveztek be hazánkból és a határon túlról. Százan jutottak be a döntőbe, s a versenyzők gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában mérték össze a tudásukat. A felnőttek között Ézsiás László látássérült versmondó szerezte meg az első helyet. Gratulálunk!

 

 

 

Apróhirdetések

 

Pihenjen Hévízen!

Igényesen berendezett, 33 négyzetméteres, földszinti apartman egész évben kiadó Hévízen. Két fő részére 5 ezer forint, plusz idegenforgalmi adó/nap. Látássérülteknek 10 százalék kedvezmény! Szeretettel várom jelentkezésüket!

Telefon: 06-85-313-061 vagy: 06-30-310-7190

*

A debreceni Idősek és Csökkentlátók Otthonában élő 65 éves, nem látó férfi vagyok. Szeretem a régi slágereket és filmeket, a természetet különösen kedvelem. Szívesen megismerkednék korban hozzám illő, kedves, barátságos hölggyel.

A leveleket Braille-írásban vagy síkírásban várom az alábbi címre:

Fogarasi Gábor

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 100.

*

176/57/70 kg diplomás férfi, keresi kedves, utazni szerető gyengénlátó társát, aki költözni képes. A leveleket "Együtt, egymásért" jeligére várja a szerkesztőségbe vagy telefonszáma:

70/428-9130.

*

Kedves Ismerősöm!

Tisztelt Barátom!

A Vakbarát Alapítvány a következő négy hónap első szombatján 12-19 óra között rendez vakbarát-találkozót a vakok kertjében. Mindenkit szeretettel várunk!

Telefon: 272-1526

 

 

 

A magyar tekebajnokság eredményei

 

Női csapateredmény:

1. Nyíregyházi Viktória 9710 fa

2. Miskolc Denevér SE 9646 fa

3. Bp. Wesselényi SE 9075 fa

4. Komló Vakond SE 8346 fa

Férfi Csapateredmény:

1. Bp. Wesselényi SE 13451 fa

2. Miskolc Denevér SE 12788 fa

3. Komló Vakond SE 12561 fa

4. Debrecen 12323 fa

5. Nyíregyházi Viktória 11402 fa

6. Nyíregyházi Favágók 10172 fa

7. Pécs Fehérbot SE 6181 fa

Női egyéni eredmények:

B1

1. Orosz Béláné 2712 fa

2. Némethné Horváth Zsuzsa 1343 fa

B2

1. Keresztesi Lajosné 2672 fa

2. Ádám Ildikó 2656 fa

3. Juhász Ferencné 2592 fa

4. Czuth Gáborné 2555 fa

5. Gubuznai Imréné 2488 fa

6. Szuromi Sándorné 2424 fa

B3

1. Barta Éva 2665 fa

2. Adamikné Király Tünde 2629 fa

3. Veres Imréné 2507 fa

4. Jakab Gyuláné 2497 fa

5. Csák Józsefné 2366 fa

6. Tormásy Edit 2348 fa

Férfi egyéni eredmények:

B1

1. Csengeri István 2493 fa

2. Hafner Ernő 2267 fa

3. Dinya Imre 2099 fa

4. Kupor István 1872 fa

B2

1. Sisenszki Péter 2822 fa

2. Czuth Gábor 2773 fa

3. Csák József 2748 fa

4. Peredi István 2725 fa

5. Szalmási József 2648 fa

6. Rupa Attila 2648 fa

B3

1. Simon Csaba 2781 fa

2. Pazinczár Attila 2700 fa

3. Oláh József 2617 fa

4. Barta József 2575 fa

5. Kocsárdi István 2542 fa

6. Rupa István 2515 fa

Batki István szakosztályvezető

 

 

 

Ön most mit lépne sötéttel?

 

Az alábbi játszmaállás 32 lépés után alakult ki:

Világos: Vc5, Kg3, Bf2, Ba3, He7, a2, e4, f3, g2, g4.

Sötét: Va1, Kh8, Bh1, Bd8, Fb5, a6, c4, f7, g5, h6.

Sötét lép egy olyat, hogy világos azonnal feladja. Mi ez a lépés?

A választ július 15-ig kérjük szépen.

Áprilisi lapszámunkban a következő játszmaállást közöltük:

Világos: Vc8, Kh1, Bf7, b4, e4, f3, h4.

Sötét: Vg3, Kh7, Be2, Hf4, b5, e5, g7, h5.

Azt kérdeztük, hogy milyen lépéssel kényszerítse ki világos a döntetlent, hiszen a tisztelőnyben lévő sötét épp a mattadásra készül.

A megoldás: Vg8+. Ugyanis a sötét király kénytelen ütni világos vezérét, aztán világos a bástyájával még leüti a g7-e7-en álló gyalogot, s ha sötét a világos bástyát is leütötte, világos semmit sem tud lépni, tehát: patt, azaz döntetlen. Molnár Antal István battonyai olvasónknak gratulálunk a helyes megfejtéshez!

Befejeződött az a sakkparti, amelyet, a Vakok Világának szerkesztőségét képviselve, e sorok írója vívott Dominyák István debreceni olvasónkkal. A szerencse a világost segítette győzelemre. Tehát szerencsésnek érezhetem magam, méghozzá kétszeresen is. Egyrészt, mert nyertem, másrészt, mert Dominyák István úr személyében nemes ellenfelet, a sportszerűség, az udvariasság és a derűs bölcsesség mintaképét ismerhettem meg. Elfogadta ajánlatomat és újabb erőpróbát tartunk úgy, hogy most ő vezeti a világos bábukat. Az első lépése volt: d2 - d4. Erről a partiról is beszámolok majd kedves olvasóinknak. Íme, a most befejeződött mérkőzés leírása:

Cseri - Dominyák:

e4, c5, 2. Hf3, Hc6, 3. Fc4, e6, 4. O - O, g6, 5. c3, Hf6, 6. e5, Hg4, 7. d4, cxd4, 8. cxd4, d5, 9. exd6, Vxd6, 10. Fg5, Fe7, 11. h3, Fxg5, 12. hxg4, Fe7, 13. Hc3, a6, 14. d5, Hd8, 15. He4, Vb4, 16. d6, O - O, 17. d6xe7, Vxe7, 18. Vd4, f6, 19. g5, Hc6, 20. Hxf6+, Bxd6, 21. Vxf6, Vxf6, 22. gxf6, Kf7, 23. Bfe1, Kxf6, 24. Bad1, és a sötét feladta.

Cseri Sándor

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az a francia zeneszerző, akit a neoklasszicizmus páratlan formaérzékű mestereként tartunk számon? Szimfonikus költeményei Liszt Ferenc hatását mutatják. Sámson és Delila című operáját a világ dalszínházai ma is repertoárjukon tartják.

A megfejtéseket július 15-ig kérjük szépen!

Az áprilisi lapszámunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Richard Strauss.

Így gondolta ezt: Döbrenteiné Téner Katalin (Győr) olvasónk is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

doboz alja
oldal alja