ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2010. május


 

Vakok Világa

LXXI. évf. 5. szám

2010. május

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének folyóirata

Felelős kiadó: Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke

Főszerkesztő: Garamvölgyi Annamária

Tervezőszerkesztő: Fehér István

A szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon: 384-8440

E-mail: vv@mvgyosz.hu - vakokvilaga@gmail.com

ISSN 0209-6765

Az újság előfizethető az MVGYOSZ tagegyesületeinél!

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Ismét dr. Szőke László az elnök

Megvitatták a közhasznúsági jelentést

Az országos küldöttgyűlés előtt

A középkortól napjainkig

Jól pályáztak a tagegyesületek

Pécsen alapozzák a jövőt

Sikeres évről adtak számot

Nosztalgia születésnap

Felhangzott a Lions Himnusz

Ajkai árak

A kiváló színművésznő tanácsai

Azonosul a szép költeményekkel

Elismerés a vak zongoristáknak

"Tiszán innen, Dunán túl"

Mindenki nyert, aki eljött

Jótékonysági bál Tatabányán

Klubnapok Miskolcon

Szemüvegek ajándékba

"Irány a hangok után"

Először kopogtattak be az ajtón

Búcsú Farkas Jánostól

CD-nyeremény

Egy boldoggá avatott szemorvos

Meghívó

Segítenek a rászorulókon

Eszközök a csomagban

A VGYKE új projektjéről

Humor

Ez itt a kérdés meg a válasz is

Látók és látássérültek zenélése

Felhívás

A felnövekvő generációkért

Civil szervezeteknek és egyházaknak

Ön most mit lépne világossal?

Impresszum

 

 

 

Nyolc jelölt még verseng a mandátumokért

Ismét dr. Szőke László az elnök

 

Napokkal lapzártánk után, április 24-én került sor a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tisztújító küldöttgyűlésére. A számunkra gondot okozó időpont arra kényszerít bennünket, hogy erről a nagyfontosságú eseményről itt csak távirati stílusban adjunk számot, s a részletes tudósítással a következő lapszámunkban jelentkezzünk. Ezt a megoldást elfogadhatónak véljük már csak azért is, mert az elnökségnek ezúttal csak a felét sikerült megválasztani, tehát a választás befejezésére még ezután kerül sor.

Ami eddig befejezett ténynek tekinthető, azt így foglalhatjuk össze: A Szövetség újjáválasztott országos elnöke: dr. Szőke László, a Veszprém megyei egyesület elnöke. Az elnökség megválasztott tagjai: Barnóczki Gábor ( Borsod-Abaúj-Zemplén), Györgyné Kiss Adrienn (Csongrád), dr. Nagy Sándor (LÉÁRE) és Németh Orsolya (VGYKE).

Az elnökség további két tagját és két póttagját a következő küldöttértekezleten nyolc jelölt közül fogják megválasztani.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Előrelépés a látássérültek érdekvédelmében

Megvitatták a közhasznúsági jelentést

 

Három héten át vizsgálódtak a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében az Állami Számvevőszék munkatársai, s ez némileg késleltette a Szövetség közhasznúsági jelentésének végleges formába öntését. Elkészült azonban március utolsó hétvégéjére, s az MVGYOSZ Elnöksége a március 29-i ülésén tárgyalta meg a Szövetség vezető testületének beszámolójával együtt.

Ezen az értekezleten dr. Szőke László országos elnök mellett jelen voltak: Szabó Tiborné alelnök, dr. Tóka László, Kovács Béla és Németh Orsolya elnökségi tagok; Laczi Tamásné és dr. Ozvári Lukács Ádám elnökségi póttagok; dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője, Kutor Sándorné, a könyvelési csoport vezetője és Bognárné Baráth Barbara elnökségi titkárnő, aki a jegyzőkönyvet vezette.

Dr. Szőke László elnök bevezetőjében elmondta, annak ellenére, hogy a külső gazdasági körülmények nem voltak kedvezőek, számos területen előrelépés történt a látássérültek érdekeinek érvényesítésében.

Százötven oldalt tesz ki az a szakmai munkaanyag, amely tartalmazza az MVGYOSZ elnökségének beszámolóját a tavalyi tevékenységéről, valamint a közhasznúsági jelentést. Dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak ennek a fontos dokumentumnak az elkészítéséhez.

Az Országos Elnökség mind a beszámolót, mind a közhasznúsági jelentést megvitatta, az országos küldöttgyűlés elé terjeszti és javasolja elfogadásra.

Négy pontban is csatlakozó-módosító javaslatokat tett Takács Péter az Országos Szövetség Alapszabályához. Javaslatai közül a testületi ülések jegyzőkönyvével kapcsolatos felvetést nem támogatta az Elnökség, de a zárt ülés elhagyására, valamint a Szövetség hatályos alapszabályának hozzáférhetőségére vonatkozót igen.

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete az Alapszabály több pontjához is tett csatlakozó-módosító indítványt, amelyek azonban a koncepcionális kérdéseket nem érintették. Ezért az Országos Elnökség felkéri az egyesületet, hogy az indítványát vonja vissza. Az apró, a lényeget nem érintő javaslataik megtárgyalása ugyanis csak a küldöttgyűlés idejét vinné el, ezért érdemes lenne inkább eltekinteniük ezektől az észrevételektől.

Dr. Simon Gergely is több pontban javasolta az Alapszabály módosítását. Mivel azonban ezek többségéről, így például a "hivatalvezető" elnevezés "ügyvezető igazgató"-ra változtatásáról már korábban döntött a testület, nem látta célszerűnek, hogy ezt a kérdést újból napirendre vegye. Azt viszont leszögezték, hogy az Alapszabályban maradjon meg a "Hivatal szervezeti és működési szabályzata" elnevezés.

A legutóbbi elnökségi ülésen szó volt arról, hogy a Szövetség küldöttgyűlésein csak érvényes mandátummal rendelkező küldöttek vehetnek részt. Erről pedig nyilatkozniuk kell a tagegyesületeknek. Az általuk rendelkezésre bocsátott okiratokat a mandátumvizsgáló bizottság fogja áttekinteni, amelynek tagja lett: Jankó-Brezovay Pálné, dr. Simon Gergely és dr. Ozvári Lukács Ádám.

A bejelentések között mondta el dr. Micserics József hivatalvezető, hogy lezajlott az MVGYOSZ tagegyesületei által benyújtott pályázatok bírálata. Mint ismeretes, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium különböző projektekre írt ki pályázatot. A pályázatokat az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. bírálta el. Az MVGYOSZ a bíráló bizottságba delegálta Kellerman Éva szakértőt, aki szeretne a tipikus pályázati hibákból és azok megoldásairól egy tanulmányt készíteni. Ehhez viszont szüksége lenne a tagegyesületek nyilatkozatára, hogy a rendelkezésére bocsátják-e ezeket a dokumentumokat.

Előrehaladott tárgyalásokat folytattak az MVGYOSZ vezetői a T-Mobile Nyrt. képviselőivel, annak érdekében, hogy a látássérültek kedvezményesen telefonálhassanak, tudtuk meg dr. Szőke László országos elnöktől. Remélhetőleg ezzel a céggel is sikerül olyan előnyös megállapodást kötni, mint a Vodafone Magyarországgal.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Az elnökségi beszámoló és a közhasznúsági jelentés

Az országos küldöttgyűlés előtt

 

Létszámellenőrzéssel vette kezdetét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének küldöttgyűlése április 10-én, az MVGYOSZ székházában. 122 küldöttből 84-en jöttek el, így a tanácskozás határozatképesnek bizonyult.

A küldöttek a jegyzőkönyv vezetésére Bognárné Baráth Barbarát, az Országos Hivatal munkatársát, annak hitelesítésére Kuminka Györgynét, a Hermina; és Hegedűs Istvánt, a Csongrád megyei egyesület tagját kérték fel.

A szavazatszámláló bizottság tagjai lettek: Szűcs Judit, Lőrincz Jenőné és Koszorúsné Belányi Márta, mindhárman a Vakok Állami Intézetének dolgozói.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke megnyitójában összefoglalta a közelmúltban történteket és szólt azokról a küzdelmekről, amiket a Szövetség vezetői folytattak a szervezet fennmaradásának érdekében.

- A mögöttünk hagyott esztendő a gazdasági világválság miatt a Szövetség számára is nagyon nehéz volt - hangsúlyozta dr. Szőke László elnök. - Elég csak a bértámogatási rendszer beszűkülésére, a pályázati támogatások csökkenésére és az évközi adóváltozásokra gondolnunk. De a Szövetség számára erőt adtak azok a vívmányok, amelyeket a szervezet a több mint kilenc évtizedes fennállása alatt elért. Az MVGYOSZ jutott a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek közül a legmesszebbre a centralizált struktúra lebontásában. Ennek eredményeképpen jöttek létre az önálló jogi személyiségű tagegyesületek, amelyek meghatározó tényezői lettek a látássérültek helyi érdekvédelmének. Ez a haladás megtorpanni látszott akkor, amikor a Fővárosi Főügyészség több pontban is kifogásolni valót talált a szervezet alapszabályában és működésében. A Szövetség vezetői az ügyészség ajánlásait egy kivételével elfogadták, s ezzel a kifogást felterjesztő főügyész is egyetértett. Ekkor még nem sejthettük, hogy az év második felében a tervezett kormányzati pénzügyi elvonás miatt a létünkért kell harcolnunk. Mi voltunk a leghatározottabbak, akik felemeltük szavunkat a megszorítások ellen. A küzdelem végül eredményre vezetett, a Szövetség ellehetetlenülését sikerült elkerülnünk. Ebben sokat segített a társadalmi öszszefogás, szolidaritás. S erre nyújtott szép példát az is, hogy közadakozásból megépülhetett az MVGYOSZ vakvezetőkutya-kiképző iskolájának új tanpályája és a Magyar Nemzeti Bank jótékonysági aukciójának eredményeként kapott pénz is. A 2009-es év megmutatta, csak akkor lehetünk erősek, ha a problémáinkat nem hallgatjuk el a külvilág előtt, s ha a társadalom széles rétegeivel párbeszédet folytatunk.

A nagy tetszést aratott megnyitó beszéd után a mandátumvizsgáló bizottság képviseletében dr. Ozvári Lukács Ádám elmondta: mind a 22 tagegyesületnél és a természetes személy tagoknál megvizsgálták, hogy az általuk delegált küldöttek mandátuma érvényes-e. Három egyesületet kértek hiánypótlásra, s amint az megtörtént, megállapíthatták, hogy valamennyi tagegyesület érvényesen megválasztott küldöttekkel rendelkezik.

Szabó Renáta, az MVGYOSZ Felügyelő Bizottságának elnöke szóban ismertette az FB beszámolóját, amely az elmúlt évi intézkedéseiket tükrözte. Többször is foglalkoztak a Vakok Világa főszerkesztője foglalkoztatásának körülményeivel, amit végül új pályázat kiírásával korrigált az MVGYOSZ elnöksége. Az FB a Szövetség 2008. évi leltárellenőrzése során is tett megállapításokat; a LÁRKE beadványával is foglalkozott, amely a Fejér megyében lévő másik egyesület működésére irányult. A Nyírségi Látássérültek Egyesülete is kérelemmel fordult az FB-hez és kérte, hogy a Felügyelő Bizottság vizsgálja ki a másik, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület valós taglétszámát. Áttekintette az FB az Országos Elnökségnek az elkülönített pénzeszközökkel és a hagyatékokkal kapcsolatos döntéseit, valamint az intervenciós alap és a személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyt bevétel könyvelési módjait is. Végül a Felügyelő Bizottság négy pontban tett javaslatot arra, hogy a feltárt könyvelési-nyilvántartási hiányosságokat miként és meddig orvosolja az Országos Szövetség Hivatala.

A küldöttek a határozati javaslatokkal együtt az Országos Elnökség beszámolóját és a közhasznúsági jelentést elfogadták.

Ádász István, az MVGYOSZ Etikai Bizottságának tagja arról számolt be, hogy az elmúlt évben etikai ügy nem volt, így bizottságuknak ily módon nem keletkezett feladata.

Mivel a korábbi napirendi pontokhoz nagyon sokan szóltak hozzá és a gyakran értelmetlen és személyeskedő vita felemésztette az időt, így az MVGYOSZ alapszabályának módosítására ezen az értekezleten nem kerülhetett sor.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Hangversenyajánló

A középkortól napjainkig

 

A Lux Musicae Hangszer és Ének Együttes "A középkortól napjainkig" címmel történelmi zenés barangolásra hívja önt és kedves családját május 8-án a Nádor terembe, 19 órai kezdettel (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)tartandó hangversenyére. A kórus műsorában megszólaltat reneszánsz és barokk műveket, valamint Erkel, Kodály darabok is felcsendülnek.

Az ingyenes hangversenyre az énekkar tagjai mindenkit szeretettel várnak.

 

 

 

Befejezte munkáját az MVGYOSZ Elnöksége

Jól pályáztak a tagegyesületek

 

Április 30-án lejárt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Elnökségének a mandátuma, ezért április 24-én új tisztségviselőket választottak a küldöttek. A mostani Elnökség a 2005. december 10-i küldöttgyűlésen kapott bizalmat. Mivel a választási ciklus végére értünk, az MVGYOSZ-t irányító testület is befejezte a munkáját.

Az utolsó, április 21-i elnökségi ülésen dr. Szőke László országos elnök mellett jelen voltak: Szabó Tiborné alelnök, Sztakó Krisztina, dr. Tóka László, Kovács Béla és Németh Orsolya elnökségi tagok; dr. Ozvári Lukács Ádám elnökségi póttag és dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője. A jegyzőkönyvet ezúttal is B. Baráth Barbara elnökségi asszisztens vezette.

Több pályázatot is kiírt az elnökség ezen az értekezletén.

Az első pályázat előzménye, hogy dr. Balló Istvánné Rottenberg Éva végrendeletében az örökösét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége részére 4 millió forint közérdekű meghagyás teljesítésére kötelezte, azzal, hogy a meghagyás jogosultja a vak gyerekek számára olvasó- vagy számítógépeket vásároljon, feltüntetve, hogy ez a meghagyásos juttatás dr. Balló István és Rottenberg Éva adománya. Minderről, a végrendelet végrehajtójaként dr. Kun László ügyvéd tájékoztatta az Elnökséget. Az örökös már be is szerezte a számítástechnikai eszközöket: a hét notebookot, a hozzájuk tartozó táskával, Jaws for Windows és szkennelő programmal. Az örökhagyó, dr. Balló Istvánné úgy gondolta, oda kerüljenek ezek az eszközök, ahol a legjobban hasznosíthatók. Ezért az MVGYOSZ Elnöksége pontosan meghatározta a pályázat feltételeit, amelyeket a közeljövőben hoz nyilvánosságra. Amit fontos tudni, olyan vak, illetve aliglátó fiatalok kaphatnak ilyen segédeszközt, akik a 14. életévüket betöltötték; középiskolai tanulmányokat folytatnak vagy azt 2010 szeptemberében kezdik el; s erre az esztendőre rendezték tagsági viszonyukat. Előnyt jelent a pályázatok elbírálása során, hogy ha a pályázó kiemelkedő tanulmányi eredményt mutat fel, továbbtanulási szándéka van és tanulmányi versenyen vagy egyéb speciális területen átlagon felüli teljesítményt ért el.

Ugyancsak pályázatot írt ki az Országos Elnökség a természetes személy tagoknak az szja 1 százalékának terhére segédeszköz-vásárlásra, valamint tanulmányi támogatásra, s ehhez a tavalyihoz hasonlóan 90 ezer forintot biztosít. A pályázati feltételek hasonlók az elmúlt évihez, s ebben az esetben is elengedhetetlen a rendezett MVGYOSZ-tagsági viszony. A részleteket később közlik.

Hatalmas anyagmennyiséget tettek ki a Szövetség tagegyesületeinek a 2009-es esztendőt felölelő beszámolói, hiszen sokan még táblázatot is mellékeltek az írásos dokumentumhoz. Az Elnökség elfogadta a beszámolókat.

Értékelte az idei működési pályázatokat is az Országos Elnökség. Miként dr. Micserics József hivatalvezető elmondta, jól pályáztak az egyesületek és az ESZA Kft-től el is nyerték a kért támogatást. Óriási munka áll az egyesületi vezetők mögött. Örvendetes, hogy teljesíteni tudták a feladatot. Akadtak azért kisebb hibák is a benyújtott pályázatokban. Ezért Kellerman Éva szakértő a bikali vezetőképző tanfolyamon ismertetni fogja a bíráló bizottság tapasztalatait és nem hallgatja el a típushibákat sem.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke hangsúlyozta, jó döntésnek bizonyult, hogy az egyesületek önállóan pályázzanak. A tagegyesületek felnőttek a feladathoz, s kitűnően dolgoztak. A hivatalvezetőt is elismerés illeti azért a sok segítségért, amit az egyesületeknek nyújtott a sikeres pályázás érdekében.

Feljegyzést küldött az Országos Elnökségnek Farkasné Schiff Mónika, a Szövetség vakvezetőkutya-kiképző iskolájának vezetője. A leírtak szerint a VKI engedélyezte az egyik sorstársnak, hogy a gyógyíthatatlan beteg vakvezető kutyáját véglegesen elaltattassa a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Sebészeti Klinikáján. Az eb kezelőorvosa úgy tájékoztatta a kutya gazdáját, hogy a beavatkozást elvégezték. Három nappal később azonban bejelentés érkezett a VKI-hez, miszerint a kutya él és a klinika gazdát keres neki. Az ebet rögtön elhozták a klinikáról, s azóta is állatorvosi felügyelet alatt áll a csepeli kiképző központban.

Az Országos Elnökség a VKI bejelentése nyomán haladéktalanul vizsgálatot kér az Állatorvos-tudományi Kar Sebészeti Klinikájától és szükség esetén szorgalmazza a felelősségre vonás megtételét.

Naponta érdeklődnek telefonon a látássérültek azzal a pályázati felhívással kapcsolatban, amit a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium írt ki a Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram keretében. A pályázat régi mosógépek és hűtőgépek korszerű, energiatakarékos készülékre való cseréjét irányozza elő. Igen ám, de olyan feltételek mellett, amelyek nagy terhet jelentenének a pályázat lebonyolítását vállaló egyesületek számára, olyat, amit nem is lennének képesek teljesíteni. Csak néhány példa: a lebonyolítóknak kellene összegyűjteni az igénylőket, s megírni a pályázatot; nekik kellene vállalniuk mindenért a felelősséget, s garantálni, hogy a pályázó nem ad túl a megvásárlástól számított 3 éven belül a támogatással beszerzett háztartási gépén. A pályázatot lebonyolító egyesületeknek kellene nyilvántartást vezetniük a kedvezményezett háztartásokról, pontosan dokumentálniuk a begyűjtött régi háztartási gépek márkanevét és a rendelkezésre álló adatok alapján azok energia-hatékonysági osztályát és éves energiafogyasztását a támogató által előírt formában. S minden régi és minden használatba helyezett, új háztartási gépről háztartásonként fotót kellene mellékelni a beszámolóhoz. Ha pedig a természetes személy tagok pályáznának, ezt a munkát a Szövetségnek kellene elvégeznie. Ezért az Országos Elnökség úgy foglalt állást, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázatot a természetes személy tagok esetében nem tudja vállalni, s kezdeményezi a pályázati feltételek módosítását. Javasolja az Elnökség, hogy a tagegyesületek fontolják meg, tudják-e vállalni a saját tagjaik számára a pályázati feltételek teljesítését és ennek figyelembe vételével döntsék el, részt kívánnak-e venni ebben a gépcsere programban. Kérik továbbá az egyesületeket, hogy ők is vegyenek részt a Szövetségnek a pályázati feltételek módosítására irányuló lobbi tevékenységében.

Értékelték az április 10-i küldöttgyűlésen tapasztaltakat az Elnökség tagjai. Többen is sajnálatosnak tartották, hogy a felügyelő bizottság jelentése úgy került a küldöttgyűlés elé, hogy annak tartalmát előzetesen nem ismerhette meg az Elnökség. Sajnálatos az is, hogy csak ott ismerhették meg a küldöttek az FB véleményét az MVGYOSZ közhasznúsági jelentéséről. Mert így nem volt lehetőség a javításra. Az FB, többen így látták, a választási kampány részesévé vált. (A felügyelő bizottságból ezúttal sem jött el senki az Elnökségi ülésre. A szerk.) Dr. Szőke László országos elnök felvetette, érdemes lenne megfontolni, hogy árajánlatokat kérjenek független könyvvizsgálóktól, hogy nézzék meg, kit és milyen mértékben terhel a felelősség. Ha ugyanis az FB azt tapasztalta, hogy 2006 óta fennálló hiányosságról van szó, annak nem évekkel később kellett volna kiderülnie. Az FB a korábbi években is véleményezte a Szövetség közhasznúsági jelentését, de olyan észrevételeket egyszer sem tett, mint az április 10-i küldöttgyűlésen. Az Országos Elnökség néhány tagja úgy látta, akadnak, akik előbb ismerik az FB jelentését, mint az Elnökség. Sok mindent elmondott az FB, de arról nem szólt, hogy a Szövetség milyen intézkedéseket hozott. Így csak a problémákról értesültek a küldöttek, azok megoldásáról nem.

Röviden értékelte a 2005. december 10. óta eltelt időszakot dr. Szőke László elnök. Mint elmondta, megalakultak a tagegyesületek, s az új helyzethez kellett igazítani az Országos Hivatal tevékenységét. Dr. Micserics József személye is garanciát jelent arra, hogy a Szövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott legyen. Valamennyiünknek tanulnunk kellett, hogy az új feltételek között boldoguljunk, emelte ki dr. Szőke László. Az egyesületeknek új típusú kapcsolatokat kellett kialakítaniuk. Munkájuk elősegítését célozza az egyesületi elnökök továbbképzése. A Szövetségben akadálymentesítési munkacsoportot hoztak létre, ezzel is segítve a fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítést.

A fogyatékosok parlamenti napja lehetőséget teremtett az országgyűlési képviselőkkel való közvetlen találkozásra. Megünnepelték a Szövetség fennállásának 90 éves jubileumát, átalakították a Braille-érem kitüntetést, amely egy életmű elismerésére szolgál. A sikerek mellett szólni szükséges a nehézségekről is. A Szövetség vezetőinek jelentős energiáját kötötték le a bírósági perek, hatósági eljárások, különböző vizsgálatok. Az országos elnöknek nemcsak az volt a dolga, hogy az érdekvédelmi munkát segítse, ügyvédként is helyt kellett állnia a perekben, s ezekért soha, semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kért és nem kapott. Voltak válságos pillanatok is a Szövetség eltelt négy és fél évében, de sikerült kilábalni a nehézségekből. Pozitív lett a közös munka eredménye, s erre büszkék lehetnek.

Kovács Béla, aki a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének is elnöke, köszönetet mondott dr. Szőke László elnöknek a fáradhatatlan, kitartó és elkötelezett munkájáért, amellyel a Szövetséget a legnagyobb gondok közepette is higgadtan és megfontoltan vezetni tudta. Tevékenységének eredménye, hogy a vakokat érintő kérdéseket ma már jól ismeri az egész társadalom.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Beszámoló, közhasznúsági jelentés, küldöttválasztás

Pécsen alapozzák a jövőt

 

Aktív szervezeti és klubélet, valamint tartalmas szabadidős programok színesítették 2009-ben a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületének tevékenységét, tudtuk meg a szervezet elnökségének szakmai beszámolójából április 7-én, Pécsett, az Ifjúsági Központban.

Az egyesület közgyűlésén 75 sorstárs jelent meg, így a tanácskozás határozatképesnek bizonyult. A Himnusz eléneklése után a résztvevők Kellerné Csepregi Kittit, az egyesület irodavezetőjét bízták meg a jegyzőkönyv vezetésével, annak hitelesítését Körmendy József és Aszmann József vállalta. A szavazatszámlálók Ormai Eszter és Kómár Istvánné lettek.

Dr. Tóka László egyesületi elnök beszámolójában ismertette, hogy az elnökségük tavaly hét alkalommal ülésezett, ebből hatszor voltak határozatképesek. Tagságuknak segítséget nyújtanak a mindennapi hivatalos ügyeik intézéséhez és a szabadidő kulturált eltöltéséhez is.

Székházukban továbbra is hétfőn és csütörtökön délután várják a sorstársakat klubfoglalkozásaikra, s ezeken átlagosan 20-25-en jelennek meg. Nagyon népszerűek, és kedveltek a zenés családi estek, a kirándulások, a színház- és koncertlátogatások is és sokan szívesen kölcsönöznek hangoskönyveket is az egyesülettől, amelyhez a megyei könyvtár nyújt segítséget.

2009-ben tartottak a pályaválasztással, valamint a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel kapcsolatos fórumot, segédeszköz-bemutatót, hogy csak néhány programot emeljünk ki a sok közül. Segítették tagjaikat a tanulásban és a segédeszközök beszerzésében is, összesen 37 sorstársuk kapott ilyen célokra mintegy 700 ezer forintos támogatást.

Jó kapcsolatot ápolnak a megyei fogyatékosokat képviselő szervezetek képviselőivel, valamint a dél-dunántúli régióban működő vakok és gyengénlátók egyesületeivel. Jól sikerült a jótékonysági báljuk is, amelyen az Első Pécsi Lions Klub 100 ezer forintos adománylevelet nyújtott át számukra, ezzel támogatva az egyesület működését.

Az egyesület összes bevétele az elmúlt évben 8 millió 745 ezer forint volt, ebből az MVGYOSZ-től működési támogatásként 5 millió 428 ezer 915 forintot kaptak. A többit pályázatokból szerezték meg, úgy, hogy még tartalékolni is tudtak a 2010-es esztendőre. Minden alkalmat megragadnak arra, hogy pályázatokat nyújthassanak be és így próbálják kiegészíteni a költségvetésüket.

Kistérségi csoportjuk működik Komlón és Mohácson. Utóbbinak Gecsó Gabriella a vezetője, aki többek között elmondta: közel 100 tagjuk van, akik örülnek annak, ha ügyes-bajos dolgaikkal nem kell Pécsre utazniuk. Jó a kapcsolatuk a helyi önkormányzattal, a családsegítő szolgálattal. Hirdetéseiket a médiumok térítésmentesen jelentetik meg, így értesíteni tudják a látássérülteket a várható eseményekről. Próbálnak segíteni a sorstársaknak a munkához jutásban is. Fontos számukra, hogy tevékenységükről minél többen szerezzenek tudomást és így eljussanak azokhoz is, akikkel még nem sikerült találkozniuk.

Az elnökségi beszámolót, az egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését a közgyűlés elfogadta.

A közgyűlés napirendjén szerepelt az egyesület alapszabályának a módosítása, miszerint a Baranya megyei egyesület terjessze ki a működési területét a dél-dunántúli régióra. Dr. Tóka László elnök szerint ez azért szükséges, mert idén a megyei tagegyesületek finanszírozása, az új pályázati rendszer bevezetésével, meglehetősen bizonytalanná vált. Így előfordulhat, hogy egy egyesület a jövőben például nem tudja ellátni a látássérültek érdekvédelmi feladatait. Akkor viszont egy másiknak kell átvállalnia ezt a munkát. A közgyűlés egyetértett a módosítási indítvánnyal.

Visszahívta a 2005. november 30-án megválasztott küldötteit a Baranya megyei egyesület, s egyben megválasztotta az új küldötteket, akik a következők: dr. Tóka László, Angyal Gábor, Cseh Károly, Körmendy József és dr. Hódosi László. Pótküldöttek lettek: Papp Sándorné és Puszta Józsefné.

Dr. Tóka László elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előző napon támogatási szerződést kötöttek Fábián Balázzsal, az OTP Bank Dél-Dunántúli Régiójának vezetőjével és dr. Páva Zsolttal, Pécs polgármesterével. E szerződés értelmében az OTP Bank Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül bruttó egymillió forinttal támogatja a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületét. Ebből a pénzből a székházuk tetőszerkezetének a felújítására kerülhet sor, ami azért is fontos, mert már folyamatosak voltak a beázások, s félni lehetett attól, hogy használhatatlanná válik az épület.

A következő feladat az lenne, hogy kicserélhessék majd az egyesület székházának konvektorait, amelyek már 30 évesek és nem javíthatók. A pénzügyi forrást még nem tudják, honnan teremtik elő rá, de pályázni fognak, az biztos és még a fűtési szezon előtt szeretnék ezt a problémát is megoldani. Valószínűleg a nyílászárókat is ki kell cserélni, és ha az is sikerül, akkor egy ideig nem lesz ilyen nagyobb kiadásuk.

A jelenlévők közül többen is szót kértek és előadták észrevételeiket, javaslataikat. Így Majorlaki József is, aki immár 32 éve előfizetője lapunknak.

Körmendy József lelkes szószólója a Pécsen, Európa Kulturális Fővárosában szervezett programoknak, beszélt a városban elvégzett akadálymentesítési munkálatokról.

Nagy Lászlóné édesanyjával, Papp Sándornéval együtt jött el a közgyűlésre. Hazafelé menet még elmondták e sorok írójának, örökletes szembetegségben szenvednek, de megpróbálnak látássérültként is tartalmasan élni. S továbbra is örömmel olvassák az MVGYOSZ központi lapját, a Vakok Világát.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Közgyűlés a Nógrád megyei egyesületben

Sikeres évről adtak számot

 

Az időjárás nem fogadott ugyan a kegyeibe bennünket, amikor április 15-én Salgótarjánba tartottunk, de a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének közgyűlése annál kellemesebb hangulatban zajlott. A Balassi Bálint Megyei Könyvtárban 52 sorstárs foglalt helyet, így a közgyűlés határozatképesnek bizonyult.

Földi Gyula egyesületi elnök a vendégek között üdvözölte: dr. Szőke Lászlót, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökét; Hanyi Brigittát, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének alelnökét; Szepes Pétert, a berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatóját; Ponyikai Lászlónét, ugyanennek az otthonnak az intézményvezetőjét; Uramecz Jánost, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete elnökét és Lőrik Magdolnát, a SINOSZ Nógrád Megyei Szervezetének titkárát.

A jegyzőkönyv vezetőjének Eged Ferencné irodavezetőt, hitelesítőjének Szűcs András-nét és Bozó Tibornét választották meg a tagtársak. A szavazatszámlálók Búzási Tamás, Péter Ferenc és Sztráska András lettek.

Földi Gyula egyesületi elnök beszámolójában kitért arra, hogy egyesületük az elmúlt évben együttműködési megállapodást kötött a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei; valamint a Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesületével; továbbá: Balassagyarmat Önkormányzatával és a Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központtal. Más önkormányzatokkal is megállapodtak az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz"című pályázat keretében. Levélben fordultak a megyei országgyűlési képviselőkhöz a fogyatékosok parkolási kedvezményeinek tervezett szigorítása miatt. Az elmúlt esztendőben kilenc sorstársuk kapott életvitelt segítő eszközt, egy sorstársuk pedig tanulmányi támogatásban részesült. Ismét megtartották a sokakat vonzó Vidám fakanál elnevezésű rendezvényüket.

Részt vettek Bercelen a rehabilitációs intézet és ápoló, gondozó otthon "Lakók napja"című rendezvényén. Az intézetben 42 sorstárs él. Jótékonysági bált tartottak Mátraterenye Önkormányzatának támogatásával. Hallásvizsgálatot is szerveztek a sorstársaknak. Voltak kirándulni hajóval Szentendrén és egy másik alkalommal felkeresték a somoskői várat is. A salgótarjáni Civil kavalkád keretében megtartott kiállításon is bemutatkozott a Nógrád megyei egyesület. Részt vettek az Észak-magyarországi Regionális Civil Foglalkoztatási Fórumon is.

A közhasznú tevékenységük bevétele tavaly: 6 millió 132 ezer forint, eredménye: 148 ezer forint volt. Az MVGYOSZ-től 2009-ben is 3 millió 74 ezer forintot kaptak működési célú támogatásra. A Szövetség által leosztott 2007. évi szja 1 százalék összege 149 ezer forintot tett ki. A megyei önkormányzatoktól összesen 172,5 ezer forintot kapott egyesületük. Négy pályázaton is nyertek 30 ; 714; 200 ezer és 1,5 millió forintot. Már működik a weboldaluk is, amely elérhető a www.vgynme.atw.hu címen.

Berta Györgyné, a felügyelő bizottság elnöke arról szólt, hogy az FB-tagok mikor és hányféle gazdálkodási területet, szabályzatot, bizonylatolást ellenőriztek, és hogy mindent rendben találtak. A résztvevők a beszámolókat elfogadták.

Mivel Salgai Imréné lemondott az elnökségben betöltött tisztségéről, helyére az addig póttagként tevékenykedő Honfi Lajos került. Így viszont az ő helyére kellett egy póttagot választani, aki Molnár Piroska, az egyesület akkreditált munkatársa lett.

Az egyesület jelölő bizottságát is megválasztották a közgyűlésen. Tagjai lettek: Danyi Zoltánné, ifj. Almádi Balázs és Simon Gézáné, póttagja: Tóth Sándorné.

Az egyebekben többen is tettek fel kérdéseket, amelyekre dr. Szőke László országos és Földi Gyula megyei elnök készséggel válaszolt.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Fürdőtúra Szigetvárra

Nosztalgia születésnap

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia klubja június 4-én 15 órai kezdettel tartja 15. születésnapi rendezvényét, melyre minden tagtársunkat és érdeklődőt szeretettel meghívunk. A belépés díjtalan.

*

Továbbá felhívjuk tisztelt tagjaink figyelmét, hogy július 15-22. között (7 éjszaka, 8 nap) fürdőtúrát szervezünk Szigetvárra. Érdeklődni lehet Bereczk Istvánnénál, a 06-20/977-0356 mobilszámon, vagy a VGYHE irodájában.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!

 

 

 

Az anyagiakhoz lelki támasz is társul

Felhangzott a Lions Himnusz

 

A Szeged Első Lions Club kezdeményezésére jótékonysági koncertet rendeztek január 18-án a Szegedi Nemzeti Színházban. A muzsika ezen csodálatos temploma volt a helyszíne annak a vidám hangulatú farsangi koncertnek, amit a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában hallgathatott meg az érdeklődő közönség. Ennek a koncertnek a bevételét a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének ajánlották fel. Arról, hogy a felajánlott összeget mire fordítja az egyesület, majd az elnökség dönt, a tagok véleményének, ötleteinek ismeretében. Azt bizton mondhatjuk, lesz helye a pénznek.

Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen jelentős klub, mint amilyen a Szeged Első Lions Club, méltónak találta egyesületünket a támogatására. Ez a kezdeményezés nem csak az anyagi támogatás miatt bír óriási jelentőséggel. Tagjaink számára lelkileg is erőt ad az elnökségnek, az egyesület munkatársainak pedig emellett szakmailag is jó érzés, hogy mögöttünk áll ez a klub. Ahogy Kővári Árpád, a Szeged Első Lions Club elnöke is elmondta, ez csak a kezdet, az első lépés volt egy hosszú távú együttműködésben.

Március 19-én Szegeden tartották meg annak az országos rendezvénysorozatnak a nyitó ünnepségét, melynek keretében a Lions Clubok szeretnék jobban megismertetni az emberekkel jószolgálati munkájukat, kulturális, karitatív tevékenységüket. A rendezvénysorozat célja, hogy a Lions Clubok a városokban egy vidám, a lakosságot megmozgató, tájékoztató bemutatkozást tartsanak. Ezen a nyitórendezvényen egyesületünk már mint a Szeged Első Lions Club által támogatott szervezet mutatkozhatott be. A program keretében fellépett: Tolcsvay László, a Lions Himnusz szerzője; Szabó András 14 éves vak kisfiú énekelt és Jánoki Márió vak fiú szintetizátoron játszott.

"Békét adj, uram, kérlek, / A háborgó szíveknek, / Békét és reménységet, / Minden ártatlan gyereknek. / Békét és reménységet, / Békét a világnak,/Békét és reménységet, / az ember ennyit csak kívánhat"

A remény útja visz el a békességhez. Köszönjük a reményt a Szeged Első Lions Clubnak!

Györgyné Kiss Adrienn

egyesületi elnök

 

 

 

Ajkai árak

 

Az Ajkai Látássérült Klub értesíti a Fekete István Emlékversenyre jelentkező kedves sorstársakat, hogy a június 19-i rendezvény árai a következők: ebéd: 1500.- Ft; vacsora: 1000.- Ft. Szállás: a Bánki Donát Szakközépiskola kollégiumában - egy éjszaka 2444; a második éjszaka: 2006.-forintba kerül. Az első éjszakai szállás ára tartalmazza a mosatás költségét is, ezért különböző a két összeg.

 

 

 

Sok segítséget kapott a vakoktól

A kiváló színművésznő tanácsai

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Kiváló és Érdemes Művész díjat, valamint Magyar Köztársaság Babérkoszorúja elismerést adtak át a Parlament delegációs termében március 13-án. Az eseményen lapunk főszerkesztője is jelen volt.

A négy új Kiváló Művész egyike Tímár Éva Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész.

A kellemes hangjáról is ismert színművésznő jelenleg a Budapesti Kamaraszínházban játszik. Életét a munka mellett lánya és két fiúunokája teszi még szebbé. Sokáig tanította a jövő nemzedékeit a Shakespeare Akadémián. Arra a kérdésünkre, hogy mit üzenne azoknak a látássérülteknek, akik a művészeti pályák iránt érdeklődnének, a következőket válaszolta:

- Még jól emlékszem a nemrég elhunyt fiatal vak lányra, Matatek Juditra, aki a Vakvagányok című filmben szerepelt. Tőle még a látók is sokat tanulhattak volna. Van egy fantasztikus fiatalember is a barátaink körében, aki példakép is lehetne a látássérültek előtt, Érdi Tamás zongoraművész. Jól ismertem a családját, és amikor Tamás még középiskolába járt, többször nyaraltunk együtt. Megesett, hogy a Balaton parton ültünk egész nap és én színdarabokat olvastam fel neki, például a Hamletet, és ő a rendkívül gazdag fantáziájával szinte látta a darabot. Egyszer egy vak lányt is alakítottam a Várj, míg sötét lesz című színdarabban, aminek filmváltozata is nagy siker volt. Egy hónapig tanultam a vakok intézetében, hogy a konyhában mit hol találok meg, ha nem a szememmel keresem a tárgyakat. Az intézetben élő látássérültek mindenben segítettek nekem, nagyon sokat tanultam tőlük. Véleményem szerint fontos lenne a társadalomtól, hogy a látássérült embereket aszerint segítse, hogy mire van igényük. Mert ők, ha a számukra szükséges támogatást megkapják, képesek teljes életet élni. Tehát nem sajnálatot várnak tőlünk, hanem ésszerű és a gyakorlatban jól alkalmazható útmutatást.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Kovács Béla nagysikerű versmondó műsora

Azonosul a szép költeményekkel

 

Ady Endre egyik legszebb versének címe: "A tűz márciusa". Ezt a verscímet választotta mottóul második önálló versmondó műsorához Kovács Béla, a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének elnöke. A Lentiben március 20-án a Városi Művelődési Központban nagy érdeklődés mellett megtartott előadás után először a versek kiválasztásának mikéntjéről kérdeztük Kovács Bélát.

- Ady Endre a szeretett költőim sorát bővíti, sokszor hallgatom a művészek által tolmácsolt verseit és az utóbbi hónapokban vissza-visszatértek bizonyos verseihez a gondolataim. Így állt össze az Ady versekből készített műsor.

- Nagyon érdekes volt, hogy a verses blokkok között összekötő zenéket is hallhatott a közönség és ez is időt hagyott a mondanivalóban való elmélyedésre is.

- Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen sorrendben szerepeljenek az elmondandó versek, és milyen versciklusokra bontsam az előadást. Végül három részletre bontottam, hat-nyolc verset elmondva blokkonként. Ez az én teljesítőképességemnek is megfelelő volt, és megkönnyítette a hallgatóságnak is a mondanivaló befogadását.

- Látásában akadályoztatva milyen technikával sajátítja el a verseket?

- Elsősorban a hanganyagokra támaszkodom. Leggyakrabban a feleségem olvassa fel egy kis diktafonra a verseket. Aztán többször meghallgatva, rögzítem gondolataimban mindaddig, amíg saját szavaimmal is el tudom mondani azokat. Természetesen információkat kérek arról is, hogy a költő milyen írásjeleket alkalmazott, hol van vessző, milyenek a mondatvégi írásjelek, és hol található gondolatjel. Egy bizonyos idő múlva aztán azonosulni tudok a versekkel és csak a gyakorlás marad hátra. Nagy segítségemre van mindebben az említett diktafon. Előfordul, hogy éjjel, amikor kerül az álom, felteszem a fejhallgatót, bekapcsolom a készüléket és hallgatom a szebbnél-szebb verseket.

- Öt esztendő telt el az első önálló versmondó műsora óta. A közönség nagy érdeklődését tolmácsolva megkérdezem: várható-e további folytatás?

- Amennyiben egészségem engedi, mindenképpen folytatni szeretném a versmondást: Nem akarok várni még öt évet az újabb műsor elkészítéséig.

Dányi József

 

 

 

Találkozás a világhírű művésszel a MÚOSZ-ban

Elismerés a vak zongoristáknak

 

A szülők, a gyermek, vagyis ő, és a nagymama egyszobás lakásban éltek. Nemcsak autóról, de még főbérleti lakásról sem álmodozhattak, mégis boldogok voltak. A gyermek már négyévesen szépen le tudott pötyögtetni dallamokat a zongorán. Ezért zeneiskolába került. Délelőtt a mindenki számára előírt tananyagot sajátította el. Délután gyakorolt. A maga zongorajátékát jó ideig ugyanolyannak hallotta, mint a többiekét. Tanárai azonban már akkor észrevették, hogy különleges tehetséggel találkoztak.

Kocsis Zoltán zongoraművész, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója vallott így a gyermekkoráról, zenei pályafutásának jelentősebb állomásairól néhány héttel ezelőtt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházában az Aranytollas Újságírók Társaságának rendezvényén.

Szepesi György, nyugdíjas sportriporter, az Aranytollas Újságírók Társaságának elnöke és a sajtó más képviselői, közöttük e sorok írója is, kérdéseire a meghívott művésztől kapott készséges válaszokat. Mint mondta: átlagos gyerek volt, aki nem maradt ki a Klauzál téri diákcsínyekből, s megesett, hogy magatartásból csak elégségest kapott az iskolában.

Aztán, mivel egy betegség rövid ideig az ágyhoz kötötte, sokat olvasott és művelődött. Kilencévesen már rájött arra, hogy a jövőjéért kizárólag ő a felelős. Mindig mindenhol korengedményes volt, az általános iskolát öt esztendő alatt végezte el. Szinte játszva tanulta meg Beethoven és Brahms szimfóniáit. Amikor Rahmanyinov első szonátáját tanulta, háromszori eljátszás után a zenei szubsztancia a fejében megragadt; hatszori eljátszás után látta a kottaképet vizuálisan; kilencszeri eljátszás után pedig már a "kezében" volt a szonáta, könnyen elő tudta azt hívni az emlékezetéből. Mások más sorrend szerint is tanulhatnak. Érdi Tamás, vak zongoraművész, akivel Kocsis Zoltán sokszor játszott négykezest, például vagy Braille-kottából, vagy hangfelvétel alapján tanulja meg a zenei műveket. Egy látó zenész figyelemmel kísérheti a kottát, de ez Érdi Tamásnak nem adatik meg. Számára a hangok többet jelentenek, mint azok leírt formája. S milyen csodálatos produkcióra képes ez a vak fiatalember! Kocsis Zoltán elismeréssel beszélt a látássérült zenészek művészetéről és arról is, hogy ő még találkozott Ungár Imre vak zongoraművésszel.

Ritka, hogy valaki 18 esztendősen nemzetközileg ismertté váljon. Kocsis Zoltánnak ez is sikerült, amikor megnyerte a Magyar Rádió Beethoven-versenyét. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora szakán célzottan Kadosa Pál tanítványa lett. Kadosa Pált progresszív egyéniségnek tartotta. Fischer Annie zongoraművésszel viszont egy-egy zenei mű felfogásáról gyakran vitatkozott.

Kurtág György zongoraművész, zeneszerző is mély nyomot hagyott benne. Például egy zongoraórán az ifjú Kocsis Zoltán egyetlen hangot sem ütött mellé, Kurtág tanár úr mégis azt mondta: ez csúnya volt. Tanítványa csak később értette meg, hogy Kurtág Györgynek akkor igaza volt.

Kocsis Zoltán már 25 évesen meghívást kapott a világ számos országába a hírneves zenekarokhoz. Bécstől Salzburgon át San Franciscóig vagy Chicagóig sok fontos fesztiválnak volt a sztárvendége. Ő azonban Magyarországon érzi magát igazán otthon, s ezen belül Budapesten, pontosabban a Kelenvölgyben, ahol él.

A zene jövőjéről azt vallja, hogy szerinte azt nem a stílusirányzatok összecsapása fémjelzi majd, hanem a jeles egyéniségek határozzák meg. Bízik a művészet erejében, s azt tartja, a tehetség nem arra való, hogy megkönnyítse az életet. Hiszen annak is állandóan bizonyítani kell, aki átlagon felüli teljesítményre képes. Kocsis Zoltán karmesterként is kiváló. Mint mondja, ha vezényel, olykor nehezebb is átadni a gondolatait a zenésztársaknak. Ezért gyakran előfordul, hogy a zongorán eljátssza, amit szavakban nem lehet pontosan kifejezni. Pedig ma már az is megesik, hogy egy karmester például semmilyen hangszeren nem tud játszani. Kocsis Zoltán kötelezővé tenné a karmesterek számára, hogy tudjanak zongorázni és játszanak még egy másik hangszeren is. Visszahozná a gyermekek iskolai képzésébe a zenei oktatást is. Olyan fakultatív tárgyakat vezetne be, amelyek a fiatalok zenei fejlődését szolgálnák.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Nemzetközi kulturális seregszemle Szegeden

"Tiszán innen, Dunán túl"

 

Határainkon túlról is eljöttek a sorstársak azért, hogy eleget tegyenek a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete meghívásának és szerepeljenek a "Tiszán innen, Dunán túl" című nemzetközi kulturális seregszemlén április 17-én. Szegeden, az EKO Parkban Györgyné Kiss Adrienn, a Csongrád megyei egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd kezdetét vehette a színes műsor.

Volt itt minden, ami csak a lelkeket gyönyörködtetheti! A publikum hol meghatódott a hazafias érzéseket tükröző dalokat, verseket hallva, hol kacagott a vidám jelenetek láttán. De egy percig sem unatkoztunk!

Sorrendben felléptek: a Vakok és Gyengénlátók Szabadkai Egyesületének csoportja, Vetstajn Janoš vezetésével; a Nyírségi Látássérültek Egyesülete Jakab Sándorné irányításával; a Szatmárnémeti Vakok és Gyengénlátók Egyesületének VEGA csoportja Tímár István vezetésével; a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Vakmerők nevű kultúrcsoportja, Ádász István vezetésével, valamint a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete tagjainak Árnyalat nevű csoportja, vezetőjük: Vaskóné Kiss Éva.

Szerb és magyar nyelven hangzottak el szavalatok a szabadkai vendégek előadásában. Vezetőjük, Vetstajn Janoš elmondta, hogy a hetvenes évek óta kapcsolatot ápolnak a magyar látássérültekkel, s ez a kapcsolat a sporttal kezdődött, majd a kulturális területen teljesedett ki. Jól ismerték az egykori Homérosz Énekkart, meg is hívták őket hozzájuk, majd viszonozták a látogatásukat.

A nyírségiek Ambrózi dalárdája a szívnek kedves slágereket, dalokat adott elő. Egy mulatságos jelenetet is elhoztak erre az alkalomra, amit Proksa János sorstárs írt és a lánykérés viszontagságairól szólt, a nézők nagy nevetésétől kísérve.

A szatmárnémeti látássérültek fülbemászó román és ismert magyar melódiákkal örvendeztették meg a közönséget.

A Békés megyeiek a vidám énekek mellett rövid, humoros jelenetekkel tették derűssé ezt a napot, amelyekhez az összekötő szöveget Balla Istvánné írta.

A Csongrád megyei Árnyalat fantázianevet viselő csoport tagjai is kitettek magukért, dalaik, szavalataik nagy tetszést arattak.

A rendezvény, mint megtudtuk, az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma "Magyarországi civil szervezetek európai integrációs, nemzetközi és határon túli magyar civil kapcsolatainak támogatása" című pályázati program támogatásával jöhetett létre. Kiemelt támogatójuk volt: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, további támogatóik: Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt, Eldorádó üzletlánc.

Györgyné Kiss Adrienn köszönetet mondott minden szereplőnek a kitűnő műsorért. S mi, akik részesei lehettünk ennek a programnak, ismét képet kaptunk arról, hogy a látássérültek is képesek olyan színvonalas produkciókra, mint látó társaik.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

VAGYOK Székesfehérváron, harmadszor is

Mindenki nyert, aki eljött

 

Gálakoncerttel zárult a Székesfehérvári Lions Napok égisze alatt megrendezett Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális és Művészeti Találkozója április 19-én, a Vörösmarty Színházban. A VAGYOK immár harmadszor várta a látássérülteket, hogy bemutathassák tehetségüket a különböző művészeti kategóriákban. A rendező, a Székesfehérvári Első Lions Club, március 26-án kézműves kiállítással nyitotta meg a programsort, s az érdeklődők három héten át gyönyörködhettek a vak és gyengénlátó emberek munkáiban. Szinte hihetetlen, milyen remekek kerültek ki a látássérültek kezéből! Kedves agyagfigurák, kerámiák, szőttesek, kötött, horgolt ruhadarabok, bonyolult mintájú gyöngyékszerek, hogy csak néhány példát említsünk.

Április 10-én sokan eljöttek az ország távoli településeiről is a Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális és Művészeti Találkozójára. Összesen 53 versenyző mutatta be, hogy milyen csodálatra méltó produkcióra képes. Énekeltek és táncoltak önfeledten, s a nézők gyakran nem is gondoltak arra, hogy a szereplők látássérültek.

A gálakoncertre is sokan voltak kíváncsiak. Vasvári Csaba, a Vörösmarty Színház igazgatója a kitűnő szervezést dicsérte elsősorban. Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkára örömét fejezte ki, hogy a VAGYOK ilyen népszerű, hiszen az egész országból érdeklődtek iránta. Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere bemutatta a város azon iskoláit, amelyekben fogyatékossággal élő gyermekeket nevelnek. Kirst László, a Székesfehérvári Első Lions Club elnöke arról a tudatos munkáról beszélt, amely a kulturális és művészeti találkozó előkészítését és lebonyolítását övezi már évek óta.

Dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke a VAGYOK védnökeként is üdvözölte a rendezvényt. Elnökünk megköszönte a lehetőséget, hogy a látássérültek képet adhattak tehetségükről, sokszínű érdeklődésükről, s megmutathatták, hogy mit tudnak.

- Az ilyen rendezvények erőt és önbizalmat adnak a vak és gyengénlátó embereknek a mindennapi nehézségek elviseléséhez - hangsúlyozta.

A gálakoncerten többen is szerepeltek a látássérült résztvevők közül. Bardócz Éva Rákosi Sándor: Sirató című versét mondta el. Bereczkné Bihari Erzsébet Vass István: Rapszódia egy őszi kertben című költeményével örvendeztette meg a közönséget. Pál Piroska a Honfoglalás című filmből énekelt két jól ismert slágert. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskolai Intézményegységének kórusa népszerű dalokat adott elő. Jánoki Márió Beethoven, Schubert, Mendelssohn és Haydn műveket zongorázott. Varga Szilvia és Intlom Edina hip-hop táncot jártak, az este pedig az United Együttes koncertjével fejeződött be.

Minden résztvevőt természetesen nem hívhattak meg a szervezők a gálakoncertre, de akik a találkozó programjain jelen voltak, mindannyian nyertek azzal, hogy eljöttek. Nyertek azért, mert sok élményt és tapasztalatot gyűjthettek. Barátságokat is köthettek, hiszen betekinthettek egymás munkáiba, produkcióiba. S nyertek azért is, mert egy rangos rendezvényen mutatkozhattak be egymás és a nagyközönség előtt.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

50 esztendős a Komárom-Esztergom megyei egyesület

Jótékonysági bál Tatabányán

 

Elgondolkodtató levelet mellékelt a meghívó mellé Helyzetkép címmel a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete. A meghívás jótékonysági bálra szólt, a levél pedig a látássérült sorstársak és az egyesület mindennapjait mutatta be.

Ennek a szívhez szóló invitálásnak nem is lehetett ellenállni, s olyan sokan eljöttek Tatabányára április 16-án a Béla király körtéri Közösségi Házba, hogy a vendégek két termet is megtöltöttek.

A rendezvényen részt vett dr. Hidas János, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke is.

A megjelenteket Nagyné Papp Edit egyesületi elnök üdvözölte. Mint ünnepi beszédében elmondta, a bált az egyesületük fennállásának 50. évfordulója tiszteletére rendezik meg. Felelevenítette azt az időszakot is, amikor 1959-ben az Országos Szövetség kezdeményezése alapján megkezdődött a látássérült emberek érdekvédelmi közösségbe való összefogása. 1960-ban Vakok és Csökkentlátók Szervezete néven hivatalosan is megalakult megyei szervezetük, amelynek első elnöke Hamburger József volt, aki maga is vakon élte az életét. 22 éven át, a haláláig ellátta feladatát. Az első titkár Luk János volt, munkájukat Magyari Ferencné Marika segítette hosszú éveken át, egészen a nyugdíjazásáig. A szervezet második elnöke Várvölgyi János szintén 22 esztendőn át dolgozott a sorstársakért és ma is aktív tagja az egyesületnek.

Luk János titkár halála után Frecska József következett a titkári, majd az elnöki pozícióban.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében végbement szervezeti átalakulás következtében 2005-ben alakult meg a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete.

Nagyné Papp Edit elnök szólt az egyesület feladatairól is, majd köszönetet mondott Zsidek Ferenc önkormányzati képviselőnek, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésnek, Tatabánya Város Polgármesteri Hivatala képviselő testületének azokért a támogatásokért, amelyek az egyesület működését és e rendezvény megtartását nagyban elősegítették.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke köszöntőjében utalt az elmúlt időszaknak a Szövetséget is érintő gazdasági nehézségeire, és szólt a látássérültek érdekvédelméért végzett kitartó munkáról is, amelyből a tagegyesületek is kivették a részüket. Gratulált a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének, hogy sikeres pályázatuk eredményeként több mint 4 millió 700 ezer forintot fordíthatnak a látássérült emberek érdekében végzendő feladataik ellátására.

Az ünnepi műsor az IS-IS Színpad Népház gyermekszínjátszó csoportjának előadásával kezdődött. Ezután Csesztregi Bernadett fuvolázott. Herczeg Ferenc Jánosné, a Komárom-Esztergom megyei egyesület tagja énekelt. Várvölgyi János zongorán kísérte Adamecz László fütty-előadását. Bacsa Ferenc hivatásos előadóművész énekes-gitáros produkciója, majd Vörös Gyula hegedűszólója következett, őt Ocskai Gabriella kísérte zongorán. Végül a Kék-Duna táncegyüttes lépett fel.

A jótékonysági bál nyitó táncát Nagyné Papp Edit elnök és dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője járta és őket sok-sok táncos lábú sorstárs követte. A talpalávalót Németh Zsigmond szolgáltatta, egy zenekart is pótolva, hiszen profi módon sok slágert és ismert dalt adott elő a sorstársak örömére.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Klubnapok Miskolcon

 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének Elnöksége úgy döntött, hogy minden hónap utolsó péntekén délután 15 és 20 óra között klubnapot tart az egyesület székházában. (Miskolc, Jókai utca 18.)

A rendezvényekre szeretettel hívnak és várnak, korosztálybeli megkötés nélkül minden sorstársat, aki nyitott a kötetlen beszélgetésre,információ- és tapasztalatcserére, a kulturált szórakozásra.

Az első kísérleti klubnapra március 26-án került sor, amely jól sikerült, elérte a célját.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Szemüvegek ajándékba

 

Tavaly a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Ofotért több ezer szemüveget juttatott ingyenesen a rossz anyagi körülmények között élőknek, fogyatékosoknak és idős embereknek.

K. M.

 

 

 

A Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával

"Irány a hangok után"

 

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete, a Magyar Rádióamatőr Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szövetsége és a Városi Rádió Klub Sportegyesület Nyíregyháza, a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával, június 30. és július 2. között rádiós tájékozódási "futóversenyt" rendez, "Irány a hangok után" mottóval Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn, a Múzeumfalu területén.

A versenyen az időeredmények döntenek, de a "futás" szimbolikus, mindenkinek a képességeihez mérten kell teljesíteni, személyi segítőt kap a pályán.

Néhány évvel ezelőtt a vakok és gyengénlátók részére rendezett találkozón szerveztünk egy rádiós tájékozódási futó bemutatót az érdeklődők részére. A bemutató nagy sikerére tekintettel, a rendezők és a résztvevők kérésére, az elmúlt évben a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, a Magyar Rádióamatőr Szövetség Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetsége és a Kecskeméti Aranyhomok Rádió Klub szervezésében megpróbáltunk versenyt rendezni, de az a szervezési gondok miatt elmaradt.

Most szeretnénk a rádióamatőrködést, és többek között a rádiós tájékozódási futást a vakok és gyengénlátók között is népszerűsíteni. Úgy gondoljuk, hogy ez is hozzásegítheti a vakokat és gyengénlátókat ahhoz, hogy egészségesebben éljenek, többet legyenek a friss levegőn, többet mozogjanak, és még össze is mérhessék ügyességüket.

A verseny lebonyolítását az alábbiak szerint képzeljük el:

A versenyt sík, nyílt terepen, /pl. futballpályán/ rendezzük URH-on. Azért ezen a hullámsávon, mert itt kézenfekvőbb a vak résztvevők részére az, hogy a legerősebb hang irányába kell menniük.

A versenyterepen 3-4 rádióadót kell speciális rádió vevőkészülékkel a lehető leggyorsabban megkeresniük a résztvevőknek. Az adók felváltva 30-30 másodpercig működnek. Így csak egy, másfél percet kell a keresendő adó irányába haladni.

A biztonságos versenyzéshez minden versenyző mellé kísérőt biztosítunk, aki a versenyzőt csak abban segíti, hogy ne ütközzön más versenyzőkkel és a pályán esetleg előforduló tereptárgyakkal. A rádióadókat a vevőkészülékek segítségével legalább 2 m-re kell megközelíteni, ezt a segítő jelzi a versenyzőnek. A rádióadók keresési sorrendje tetszőleges. A versenyzők indítási sorrendjét sorsolással határozzuk meg.

Aki a legrövidebb idő alatt találja meg az adókat, az nyeri a versenyt. Az eredményszámításnál a megtalált adók száma az elsődleges. Az adók megtalálására adott időt maximáljuk! Minden versenyző az 1-es számú adó jeleire indul.

A pályán egy időben maximum 5 versenyző lehet, a balesetek és az összeütközések elkerülése végett. A soron következő versenyzőt addig nem indítjuk, amíg a pályán 5 versenyző van. A versenyt két külön kategóriában tervezzük megrendezni. Az egyikben a látásmaradvánnyal bírók (gyengénlátók) indulnak, a másikban a vakok versenyeznek.

Ennek a versenyformának még nincs hagyománya, senkinek nincs ilyen versenyzési és rendezési tapasztalata. Azt kérjük a rádióamatőröktől, rádiókluboktól, és mindenkitől, akinek van tapasztalata, vagy rádiós tájékozódási futó ismerete, hogy segítsék a vakok és gyengénlátók helyi szervezeteit a felkészülésben.

A vakok és gyengénlátók és a rendezők nevében köszönjük a segítséget!

Venczel Miklós, HA0LZ

 

 

 

Segítséget és jótanácsokat vártak

Először kopogtattak be az ajtón

 

A miskolci Serflek Józsefné nemrégen kopogtatott be először Edina nevű leányával a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének székházába. Miután a hivatalos formaságokat elintézték és a szükséges tájékoztatást megkapták, arra kértem az édesanyát, avasson be élettörténetének egy kis részletébe.

- Azzal kezdem, hogy három gyermekünk van: 1973-ban született Mónika, 1975-ben József és 1984-ben Edina. Sajnos Edina koraszülöttként, alig több mint egy kilogrammos súllyal jött a világra, az egyik lába öt centiméterrel rövidebb volt, s az egyik szemére már akkor megvakult, de a másik sem volt tökéletes. Attól féltünk, hogy nem is marad életben, de hála Istennek, teltek-múltak az évek és iskoláskorú lett. Abaújkéren egy bentlakásos kisegítő iskolában végezte el a nyolc osztályt.

- Azután mihez kezdett?

- Jelentkezett szakmunkásképzőbe, ahol dísznövénytermesztő végzettséget szerzett, majd elhelyezkedett, de a szeme miatt nem sokáig dolgozhatott. 2006-ban szürkehályog miatt meg kellett műteni a szemét. A következő évben még egy rövid időre sikerült állást találnia egy kft.-nél. Ott csavarokat és egyéb apróbb tárgyakat kellett válogatni. Munkába és haza vittük-hoztuk Edinát, ami számunkra eléggé megterhelő volt. Jelenleg munkanélküli. Csak egy kis fénypontot lát. Az utóbbi időben többen is javasolták, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületével, ahol tudnak segíteni,tanácsot adni. Ezért jöttünk ide. Úgy gondolom, jó helyre.

- A másik két gyerek sorsa miként alakult?

- Mónikának van élettársa és egy jó munkahelye. Józsi fiam még nőtlen, velünk lakik. Miskolcon dolgozik a vízműnél. A férjem rokkantsági nyugdíjas, akárcsak én. Mindketten többféle betegségben szenvedünk. Nagyon sokba kerülnek a gyógyszerek. Az én nyugdíjam 43 ezer forint. Ezzel mindent megmondtam.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Búcsú Farkas Jánostól

 

A Vakok Világának hasábjain is szeretnénk megemlékezni kedves sorstársunkról, Farkas János bácsiról.

Hevesen született 1929. szeptember 23-án, iskoláit is ott végezte és szerető családja körében is ott élt mindvégig.

1978. január elsején lépett be akkori szervezetünk, illetve mostani egyesületünk, vagyis a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete tagjainak sorába. Azonnal aktívan részt vett a szervezeti életben, Heves városában, mint területi képviselő, kihordta a tagbélyegeket és szervezte a programokat, látogatta az ágyhoz kötött beteg sorstársakat. Kezdettől hasznos tagja volt a kultúrcsoportunknak. Az általa tolmácsolt sok szép verset és nótát örökké megőrizzük emlékezetünkben. Bár az utóbbi időben egészsége megromlott, hívó szavunknak nem tudott ellentmondani, örök jókedvet hozott rendezvényeinkre. Februárban hiányoltuk a jelenlétét és családjától tudtuk meg, hogy kórházba került. Ott is megtartotta jó szokását: virággal és verssel köszöntötte fel a kezelő doktornőjét nőnap alkalmából. Bíztunk abban, hogy hamarosan visszatér közénk és újra átölelhet bennünket. Ez már sajnos nem történhet meg. 2010 március 17-én csendben eltávozott szerettei köréből.

Temetésén március 22-én, a szülővárosában mi is részt vettünk és felidéztük a közösen eltöltött szép idők emlékét.

Mindazoknak, akik ismerték és szerették, hiányozni fog János bácsi!

Majoros Kálmánné

egyesületi elnök

 

 

 

CD-nyeremény

 

Ki volt az az olasz zeneszerző és virtuóz csellista, aki nagyban hozzájárult a vonósnégyes zenei műfajának fejlődéséhez? A két gordonkával játszó vonósötös és a zongoraötös "feltalálójának" számít. Harminc szimfóniája kellemes, behízelgő, gyakran meglepően ötletes művek, amelyek csodálatos líraisággal és arányosságukkal érdemlik ki az elismerést. Élt 1743-tól 1805-ig.

A válaszokat június 15-ig kérjük szépen.

A márciusi lapszámunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Arrigo Boito.

Így gondolta ezt: Gergye Imre (Bátaszék) olvasónk is, akinek a nyereményéhez tisztelettel gratulálunk!

 

 

 

A szegényeket ingyen gyógyította, orvosságot vett nekik

Egy boldoggá avatott szemorvos

 

A szegény emberek szemgyógyítójaként is ismert dr. Batthyány-Strattman Lászlót hét évvel ezelőtt II. János Pál pápa Rómában boldoggá avatta, mert sokat tett az embertársaiért. Élete folyamán sok ezer szemműtétet hajtott végre, visszaadva a szegény emberek látását, leoperálva szemükről a hályogot.

Batthyány-Strattman László 1870-ben született Dunakilitiben. Gimnáziumi tanulmányait a kalocsai, majd az ungvári gimnáziumban folytatta. Orvosi diplomáját 1900-ban Bécsben szerezte.

1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnővel. Házasságukból 13 gyerek született. Általános orvosi diplomájához először sebészi, majd szemészeti szakképesítést szerzett. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapított. Az I. világháború alatt 120 ágyasra bővítette kórházát, hogy a sebesült katonákon is segíteni tudjon.

1915-ben meghalt nagybátyja, akinek vagyonát, körmendi kastélyát és még hercegi címét is örökölte. Ezt követően a család Körmendre költözött, ahol megalapította második kórházát, ahol a szembetegeket gyógyította mint szemspecialista. Felesége és lányai is kezelték a megműtött betegeket. A szegények orvosának azért nevezték, mert a hozzáforduló jómódúakat Pestre küldte, mondván: ők meg tudják fizetni a pesti professzorokat. A szegényeket ingyen gyógyította, sőt még a felírt orvosságokat is ő fizette helyettük. Az orvos és családja mélyen vallásosak voltak. Minden reggel szentmisével, szentáldozással kezdték a napot.

Kerékgyártó Mihály

 

 

 

Meghívó

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, az Ezer arc, ezer talentum klub párbeszéden alapuló programján, július és augusztus kivételével, minden hónap második keddjén, 17-20 óra között.

A soron következő program: június 8. Helyszín: Vakok Állami Intézete, XIV. Hermina út 21.

17:00 - dr. Sárkány Mihály etnográfus, egyetemi tanár, néprajzkutató (MTA): A természeti népek világa; afrikai terepmunkák tapasztalatával.

18:40 - dr. Hideg Éva jövőkutató, a Corvinus Egyetem docense: Milyen irányban változik az emberi társadalom? Ennek okai és következménye.

Házigazda: Reményik László

 

 

 

Újabb Lions klub Székesfehérváron

Segítenek a rászorulókon

 

Oly sok a szenvedés/ A jóindulat kevés/ Az ostobaságokkal/ Szemben védtelen./Annyi a szenvedés,/ És a segítség oly kevés,/ Ha valahol létezel/ Mondd, miért tűröd el?

(Részlet Tolcsvay László-Bródy János szerzeményéből, a Lions Himnuszból)

Mindig meglepődünk, ha jócselekedetről, szolidaritásról hallunk mai, elvadult világunkban. Mert sajnos társadalmunkra nem annyira az önzetlen segítőkészség a jellemző, mint inkább a közömbösség, a durvaság, az agresszió. Éppen ezért különösen figyelemre méltóak a Lions klubok, amelyek jószolgálati tevékenységet végeznek. Jelszavuk: We serve! (Szolgálunk.) És ennek szellemében látják el feladataikat hazánkban is immár húsz esztendeje közhasznú szervezetként, politikamentesen. A Lions klubtagok között vannak pedagógusok, orvosok, vállalatvezetők és más szakmabeliek egyaránt.

A Lions mozgalom Amerikából ered, még a XX. század elejéről. A Lions Clubok Nemzetközi Szövetsége mára a világ legnagyobb civil szervezetévé fejlődött. A világ 193 országában több mint 46 ezer klubja van, s ezekben 1,2 millióan tevékenykednek.

A mozgalomnak kezdettől az egyik fő célja volt a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése. Ez a tevékenység mára kibővült a más fogyatékossággal élők, az anyagilag rászorultak, a betegek, az idős emberek, s a katasztrófák elszenvedőinek felkarolásával.

A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének 50. klubja a Fehérvár Lions Club nevet viseli, és március 25-én ünnepélyes körülmények között alakult meg Székesfehérváron.

(A királyok városában működik már egy másik Lions klub is, amely éppen 10 esztendős. Ők, vagyis a Székesfehérvári Első Lions Club tagjai rendezik meg a Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális és Művészeti Találkozóját, a VAGYOK-ot, amely március 26-tól április 19-ig tartott, s amelyről lapunk más helyén szólunk.)

Az 50. klub megalakulása alkalmából Székesfehérváron, a Hotel Novotelben sajtótájékoztatóra került sor. Dr. Farkas Zoltán kormányzó, dr. Csohány Jánosné, az új klub elnöke és dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének az elnöke örömüknek adtak kifejezést, hogy a nehéz helyzetben élő emberek ma sem maradnak egyedül, mert akadnak, akik vállalják, hogy szabadidejüket, képességüket és anyagi forrásaikat áldozzák mások megsegítésére. A Lions klubok élen járnak a jótékony célú adománygyűjtésben.

Dr. Farkas Zoltán kormányzó arról is szólt, hogy márciusban Szegeden rendezték meg az Első Országos Lions Napokat, ezzel is ráirányítva a figyelmet a tevékenységükre. Mint elmondta, a Lions mozgalom fontosnak tartja azt is, hogy a fiatalokat az egészséges életvitelre, a helyes állampolgári magatartásra ösztönözze. Ehhez elsősorban a tanárokat kívánják felkészíteni, hogy ők mondják el neveltjeiknek, mit jelent például a helyes értékítélet, az önfegyelem, a felelősségvállalás és együttműködés képessége. Választ kapnak a fiatalok a kábítószer- és alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdéseikre is. A tanárok bevonásának legfontosabb célja: a diákokban kialakítani azt az igényt, hogy akarjanak mások javára tenni. A fiatalok minden évben részt vehetnek a Békeposzter- és a Fotópályázaton és bekapcsolódhatnak a Lions Cseremunka programba, amely a nyári szünidőben külföldi gyakornoki munkára nyújt lehetőséget. A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének ifjúsági tagozata a Leo nevet viseli. Tagjai 14 és 28 év közötti közép- és főiskolások, egyetemisták és pályakezdők, akik szabadidejük egy részét szívesen áldozzák jószolgálati tevékenységre. Tevékenységük része a személyes törődés, az adománygyűjtő akciók szervezése és a barátságok kötése. És sokat tesznek a deviancia megelőzéséért is.

Kérdésünkre, hogy a Lions klubok szerteágazó feladatkörében milyen szerepet kap ma a látássérültek támogatása, a kormányzó úr azt felelte, természetesen továbbra is elsődleges, kiemelt szerepet. Gondolnak rájuk az adománygyűjtéskor, s az ifjúsági csereüdültetések szervezésekor is. A másik kérdésünkre, hogy miként működnek majd együtt a másik székesfehérvári Lions klubbal, azt a választ kaptuk, hogy ők minden téren szeretnék összehangolni társszervezetükkel a munkát. Egyébként a városban sok a rászoruló ember és közösség, jut feladat mindkettőjüknek éppen elég.

Dr. Csohány Jánosné, a Fehérvár Lions Klub elnöke festőművész, természetgyógyász és addiktológus egyben. Baráti társaságban hallott először a Lions mozgalomról Major Zoltántól, a klub egyik aktivistájától, s természetes volt számára, hogy férjével és 24 esztendős fiával együtt csatlakozzon hozzájuk. A barátaikat sem kellett nagyon győzködni, jöttek ők is szívesen.

Dr. Szőke László, az MVGYOSZ elnöke örvendetesnek találta, hogy minden baj és nehézség ellenére a társadalmi szolidaritás tovább él az emberekben. Erre szolgáltatnak jó példát a Lions klubok. Elnökünk felelevenítette mind a Lions Clubok Nemzetközi Szövetsége, mind a vakok szövetsége megalakulásának körülményeit. E szervezetek egy év különbséggel, 1917-ben, illetve 1918-ban jöttek létre, s kezdetben több hasonló feladatot is elláttak. Elnökünk szólt arról is, hogy az eltelt évtizedek miként alakították a Szövetség tevékenységét, amely ma már decentralizált, hiszen önálló jogi személyiségű tagegyesületei vannak. Az MVGYOSZ örömmel üdvözli a Fehérvár Lions Club megalakulását, mert ebben is a további jó együttműködés zálogát látja.

A Fehérvár Lions Club ünnepélyes alakuló ülésén részt vettek dr. Csapó Csilla, Székesfehérvár alpolgármestere és az ország számos pontjáról meghívott Lions tisztségviselők is.

A magyar és az amerikai himnuszok elhangzása után Németh István II. alkormányzó, a Szeged Első Lions Club egyik alapító tagjának segítségével 38 új klubtag tett esküt a Lions Etikai Kódexre. Mindannyian feltűzték az összetartozásukat kifejező jelvényt és miként elmondták, jól tudják, hogy az esküvel sok munkát vállaltak magukra. De azt is tudják, minél többet tesznek, annál több lesz a hála, a köszönet, amely gyakran csak egy simogatás egy vak embertől vagy egy mosoly egy gyermektől. De mindegyik szükséges ahhoz, hogy nehézségekkel teli hétköznapjaink elviselhetőek legyenek.

Garamvölgyi Annamária

 

 

 

Az SNI választási lehetőséget kínál

Eszközök a csomagban

 

Az elmúlt év végén írta ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a TIOP 1.1.1/07/01 jelű pályázatát, amelyben iskolák szerezhetnek be különböző informatikai eszközöket diákjaik számára. A pályázat kitér a sajátos nevelési igényű (SNI), így a látássérült diákok eszközeire is. A pályázat szövege azonban nem tette egyértelművé, hogy a 13. sz. műszaki specifikációban megjelölt SNI-s eszközcsomag elemei csak egyben vagy külön-külön is beszerezhetőek.

Éppen ezért Szuhaj Mihály, az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány elnöke és dr. Szőke László, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke az NFÜ állásfoglalását kérte a kérdéses eszközcsomaggal kapcsolatban.

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás főigazgató jogosnak tartotta az észrevételt és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága nevében, a Pályázati felhívás módosítása tárgyú levelében többek között így írt:

"Az SNI eszközcsomagok ugyan több eszközt is felsorolnak kategóriánként, de ezek együttes felhasználása nem szükségszerű. Az SNI eszközcsomagok inkább választási lehetőséget kínálnak arra, hogy az egyes intézmények az általuk legfontosabbnak ítélt eszközt szerezhessék be az SNI diákok után kalkulálható támogatásból.

Az Útmutató C1. pontja első bekezdése ugyan általánosságban jelöli meg, hogy a csomagok eszközei csak csomagban szerezhetőek be, de ez az SNI eszközökre nem vonatkozik.

Sajnos a pályázat pénzügyi kerete nem teszi lehetővé, hogy minden SNI diák számára az összes szükséges eszköz beszerzését támogassuk.

Összefoglalva tehát, az egy SNI diák után kalkulálható támogatás (380.000 Ft) felhasználható az adott SNI kategóriában meghatározott eszközök beszerzésére. Az eszközök a csomagban feltüntetett eszközök közül választhatóak, nem kötelező a teljes csomag beszerzése."

 

 

 

A látássérültek érdekeit szolgálja

A VGYKE új projektjéről

 

A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) és az "Egészséges Szervezet, Egészséges Munkahely" Alapítvány március 11-re szóló meghívója egy új projekt indulásáról tájékoztatta a közvéleményt.

Az "Új látásmód" - érzékenység, innováció és közös tanulás elnevezésű program megnyitó rendezvényén számos társ- és partner szervezet mellett sok, a felnőttképzésben tevékenykedő és rehabilitációs szakember is részt vett Budapesten, a Hotel Ébenben.

A projekt célkitűzéséről Németh Orsolya szakmai vezetőt kérdeztük.

- Az "Új látásmód" projektünk a VGYKE két korábbi HEFOP programjának tapasztalataira épül. Az általunk ismert, civil partnereinknél megvalósult, kifejezetten vak és gyengénlátó személyek bevonásával zajlott EU-finanszírozású átképzési és foglalkoztatási projektek sikeresek voltak. Azonban félő, hogy a programok során felhalmozott tapasztalataink hosszú távon elvesznek, nem válnak széles körben ismertté. Így a jövőben nem, vagy csak kis mértékben hasznosulnak. Ugyanakkor fokozott társadalmi elvárás, hogy az egy-egy főre jutó több millió forintból létrehozott eredmény látható és kézzel fogható legyen. Ezért tartjuk fontosnak a sok kis eredményt összegyűjteni és együttesen bemutatni a szakmának és a nagyközönségnek.

- Végül is kiknek szól az "Új látásmód" projekt?

- Projektünk fő célja a látássérült emberek képzési és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Azonban a mostani programban nem csak a látássérültek fognak részt venni. Olyan tevékenységeket szeretnénk megvalósítani, amelyek közvetve érintik és hosszútávon támogatják a látássérülteket. Így pl. szeretnénk megszólítani és érzékenyíteni a vak és a gyengénlátó emberek irányában a felnőttképzés, a munkavállalás területeinek kulcsembereit. Szemléletük megváltozása pozitív irányban hathat a látássérültek képzésére, munkába állítására. Amikor saját maguk megtapasztalják, hogy mi mindenre képesek a látássérültek, akkor csökkennek az előítéletek, nem feltételezik pl. azt, hogy a vak embert etetni, öltöztetni stb. kell, hanem képes önállóan élni, dolgozni, sőt gyermekeket nevelni is.

- Milyen részekből tevődik össze az "Új látásmód" projekt?

- Sok eleme van. Ennek megfelelően a résztvevők toborzásában többféle módszert alkalmazunk majd. A mentorképzést széles körben fogjuk meghirdetni, és számos területről várjuk a jelentkezőket. A trénerképzést viszont szigorúan szakmai körökre tervezzük. A bevonandó 6-8 résztvevőnek komoly elvárásoknak kell megfelelnie, így pl. megfelelő végzettség, tréneri, szupervíziós, ill. az esélyegyenlőségről, a fogyatékos emberekről szerzett tapasztalat, önismereti jártasság stb. lesz szükséges a részvételhez. A felnőtt képző intézményeknek szóló fórumokhoz a helyi fogyatékosügyi szervezeteken keresztül keresünk majd együttműködő partnereket. Természetesen a fogyatékosügyi szervezetekben is széles körben meghirdetjük programjainkat. A munkáltatóknak is szeretnénk hirdetéseket feladni, de úgy gondoljuk, hogy elsősorban a személyes kapcsolataink segítenek a leginkább a szervezésben. A program különböző elemei egymást átfedve fognak megvalósulni 2010 februárja és 2011 júniusa között, az Európai Unió pályázatán nyert pénzből, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, mintegy 32 millió forint értékben.

- És hol tájékozódhatnak az érdeklődők részletesebben is a projektről?

- Awww.vgyke.com/ujlatasmod honlapunkon, hírlevelünkben és közgyűléseinken.

- A VGYKE mikor lesz elégedett a projekt megvalósításával?

- Ha rendezvényeinkkel és szakmai programjainkkal legalább 550 személyt és partnert megszólítunk, és ha a projekt hosszú távon is a látássérült emberek javát fogja szolgálni. Igazán akkor érezzük majd sikeresnek a projektet, ha tartós együttműködéseket fog eredményezni, melyeknek köszönhetően új programokat tudunk szervezni. Így pl. a képzőintézményekkel, a munkáltatókkal. Nem gondoljuk, hogy ez a program most mindent megold és "megváltja a világot", de szeretnénk ezen keresztül is informálni, tabukat ledönteni. Ugyanakkor javaslatokat várunk a megoldásokra a megszólított csoportoktól. Jó lenne még azt is elérni, hogy a látássérültek maguk is értsék, hogy ez a projekt is értük van, az ő hosszú távú érdekeiket szolgálja.

Bartha Zsuzsanna

 

 

 

Humor

 

- Ahogy elnézlek benneteket, téged és a feleségedet nemigen lehetne szétválasztani.

- Hát nem is. A múltkor is négy rohamrendőr meg egy kutya kellett hozzá!

*

- Miért van bekötve a szeme, Csámpa néni?

- Mert a szomszéd Julis a kötőtűvel megsértette.

- Véletlenül?

- Nem, a kulcslyukon keresztül.

*

- Haver, mit nevetsz állandóan?

- Képzeld, haver, bankrablás közben egy csomó tárgyat hagytam a helyszínen az anyósom ujjlenyomataival.

- És?

- Tíz évre lesittelték.

*

- Vádlott! Rablása közben egyszer sem jutottak eszébe a szegény, becsületben megőszült szülei?

- Eszembe jutottak, bíró úr, de semmi olyat nem találtam, ami nekik való lett volna.

*

- Tanár néni, kérem! Én otthon a kettős nevelés áldozata vagyok.

- Hogyhogy?

- Édesanyám azt szeretné, hogy ha felnövök, legyek valaki; édesapám meg azt, hogy ha felnövök, dolgozzak valamit.

*

- Jean, öntsön ki egy vödör vizet az ablakon!

- Miért, uram?

- Mert vízesést akarok látni.

*

- Jean, átmegyek a bácsikámhoz.

- De uram, szakad az eső odakint!

- Éppen azért! A bácsikám azt mondta, akkor menjek, amikor jól esik.

*

- Jean, menjen ki az utcára és kérje el valamelyik rendőr bilincsét!

- Miért, uram?

- Olvasni fogok és lebilincselő élményre vágyom.

*

- Nagyságos asszonyom! Mint régi háztartási alkalmazottja, fizetésemelést szeretnék kérni.

- Szó sem lehet róla!

- Pedig a nagyságos asszony férje is azt mondja, jobban főzök és jobban vasalok, mint a nagyságos asszony.

- Ez az összes indoka?

- Nem! Jobb szerető is vagyok, mint a nagyságos asszony.

- Ezt is a férjem mondja?

- Nem, ezt a nagyságos asszonyék sofőrje mondja.

- Szóval mennyi fizetésemelést adjak magának?

*

- Pistike, a kutyáról írott dolgozatod szóról szóra megegyezik Gézának a múlt héten írott dolgozatával. Szerinted mi az oka ennek?

- Az, tanár néni kérem, hogy a Géza is és én is ugyanarról a kutyáról írtunk.

Cseri Sándor

 

 

 

Ez itt a kérdés meg a válasz is

 

A márciusi lapszámunkban megjelent kérdések helyes megfejtései: 358. A, 359. A, 360. B, 362. A, 363. A, 364. A, 365. B, 366. A, 367. B, 368. A, 369. B, 370. A.

Így gondolta ezt Kovács Jánosné (Budapest) olvasónk is. Nyereményéhez szeretettel gratulálunk!

383. Miért lett egy bizonyos bútor neve rekamié?

A. Mert Madame Récamiér francia asszony csináltatott magának ilyet a kárpitosával

B. Mert az ókori neve is ez volt ennek a bútornak

384. Miben van több kalória: egy kiló zsíros sertéshúsban vagy egy kiló cukorban?

A. Egy kiló zsíros sertéshúsban

B. Egy kiló cukorban

385. Ki volt "az ördög hegedűse"?

A. id. Johann Strauss

B. Nicolo Paganini

386. Melyik a hosszabb: egy tengeri mérföld vagy egy angol mérföld?

A. A tengeri mérföld

B. Az angol mérföld

387. Pompeji, Nápoly, Herculanum városok közül melyik nem pusztult el a Vezúv Kr. u. 79-ben történt kitörése következtében?

A. Nápoly

B. Herculanum

388. Melyik zeneszerző operájában szerepel a habanéra nevű, kubai eredetű spanyol tánc?

A. Mozart

B. Bizet

389. Melyik két árucikk volt a lipcsei vásárok legjelentősebb cikke évszázadokon keresztül?

A. Gabona és fegyver

B. Szőrme és könyv

390. Hogy hívják Prága fellegvárát, a régi királyi várat?

A. Malá Hodná

B. Hradzsin

391. Tényleg mos-e a mosómedve?

A. Igen, mert szereti a tisztaságot

B. Nem, csak az eledelét vízbe mártogatja

392. Hogy nevezik a radioaktív kisugárzást mérő legismertebb műszert?

A. Sztetoszkóp

B. Geiger-Müller-féle számlálócső

393. Mi volt a címe Wagner első nagyoperájának?

A. Rienzi

B. A nürnbergi mesterdalnokok

394. Milyen állást töltött be Kecskeméten Katona József drámaíró?

A. Főügyész volt

B. Alispán volt

395. Mi a fekete nyomdafesték színezőanyaga?

A. A feketévé érett bodzavirág

B. A korom

Beküldési határidő: június 15.

Cseri Sándor

 

 

 

Tavaszköszöntő hangverseny a Horizont kultúrcsoportban

Látók és látássérültek zenélése

 

"A zene szárnyán egyek lehetünk" címmel tartotta tavaszköszöntő hangversenyét a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont kultúrcsoportja március 27-én Szövetségünk székházának Hermina termében. E rendezvényen közreműködtek látó és látássérült előadók egyaránt. Bereczkné Bihari Erzsébet, a kultúrcsoport vezetője, emlékeztette az egybegyűlteket arra, hogy január 30-án az Ifjú tehetségek a pódiumon címmel rendezett hangversenyen számos látássérült fiatal bebizonyította a tehetségét. Most ők ismét jeleskedhetnek azokkal a látó előadókkal együtt, akik elfogadták a meghívást erre a találkozóra.

A váci DULÁTE (Duna-menti Látássérültek Egyesülete) dalkörének műsorával kezdődött a délután programja. Kezdőszámként Bahorecz Ilona vezényletével népdalzsoltárokat adtak elő. Szólót énekeltek: Vakker Istvánné Edit, Nagy Andrásné Marika és Honti Kocsis György, aki verseket is mondott. Zongorán kísért dr. Péter Árpád, aki szólószámként eljátszotta Sinding norvég zeneszerző Tavaszi zsongás című remek zongoradarabját is. A DULÁTE szerepelt a záró részben is, amikor hálaadó és istendicsérő énekeket hallhattunk tőle.

Az egyes zenei számok között Borsodi Zsuzsa és Bereznainé Nagy Ilona versmondással köszöntötte a tavaszt.

Krizbai Teca, a Maglódról érkezett ifjú tehetség, műsorában egy dalt énekelt úgy, hogy a zongorakíséretet is saját maga adta elő. Majd bemutatta két saját szerzeményű, remek, kis zongoraművét is.

Jánoki Márió budapesti fiatal tagtársunk klasszikus szerzők műveiből játszott zongorán. Tehetségét ez alkalommal is csillogtatta.

Ezután következett a látó előadók fellépése. Köztük volt Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház Bartók-Pásztory-díjas magánénekese; Hegedűs Valér zongoraművész, a Kultúra Lovagja és fia, Hegedűs Szabolcs zenetanár. Velük a január 30-i zenei versenyen is találkoztunk. Most Hegedűs Szabolccsal eljött az általa vezényelt Béres Ferenc Kamarakórus is.

Ötvös Csilla előbb operaáriákat és operettrészleteket énekelt. A kamarakórus először Huszka Jenőnek A szegény magyar nép kezdetű, gyönyörű dalát szólaltatta meg. Ez a dal az 1848-1849-es szabadságharc leverését követő szomorú időszak hangulatát idézi. Ezután a kórus a Kalotaszegi Madonna című daljátékból énekelt egy fohászt Ötvös Csilla szólójával. A fohász címe: Adj, Uram Isten, derűsebb jövőt!

Ismét örömmel hallgattuk Kovács Judit fiatal tagtársunk kiváló fuvolajátékát is. Megszólaltatott egy Járdányi Pál kompozíciót is, amellyel a zene-szerző születésének 100. évfordulójára emlékezett. Játékát Draskóczi László: Régi magyar táncok című művének egy részletével fejezte be. Zongorán kísérte Dudik Irén tanárnő.

E szépséges délutáni muzsikálás a Magyar Kulturális Alap pályázatából valósulhatott meg.

Lak István

 

 

 

Felhívás

 

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány - mely egy segítő szándékú ember felajánlása folytán jött létre -, azt tűzte ki célul, hogy anyagi támogatást nyújt látássérült személyek részére lakás megvásárlása, építése, illetve a már meglévő ingatlan felújítása esetén. A támogatást, az arra leginkább rászorulók, egy pályázati eljárást követően kaphatják meg. Amennyiben céljainkkal egyetért - és arra lehetősége van -, támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával, esetleg más módon. Ezzel Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy segíthessünk azoknak, akiknek erre nagy szükségük van.

Az alapítvány adószáma: 18173297-1-42. Alapítványunk munkájáról, működéséről részletesebben tájékozódhat a www.vaklakas.hu internetes oldalon.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

kuratóriumi elnök

 

 

 

Hazánk kilátásai és a növekedés lehetőségei

A felnövekvő generációkért

 

Lapunk főszerkesztője is meghívást kapott a Corinthia Grand Hotel Royalba április 12-én a Hungarian Business Leaders Forum üzleti tanácskozására. Az üzleti ebéd és fórum vendége Bajnai Gordon miniszterelnök volt, témája: Magyarország kilátásai és a gazdasági növekedés lehetőségei.

A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) a felelős vállalat-irányítás iránt elkötelezett hazai és nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő nonprofit szervezet 1992-ben jött létre Károly walesi herceg személyes kezdeményezése mellett. A HBLF filozófiája egyaránt szolgálja a vállalkozások, az egyén és a társadalom érdekeit, így elősegíti Magyarország társadalmi, gazdasági és környezeti fenntartható fejlődését a felnövekvő generációk számára.

(G. A.)

 

 

 

Harminchárommilliárd sorsáról dönthetünk

Civil szervezeteknek és egyházaknak

 

Vajon sikerül-e idén becsatornázni további "nagyságrendeket" nonprofit célokra az adózók 1%-os felajánlásaiból, vagy a civilek megint elesnek közel 7 milliárd forinttól? 90 nonprofit szervezet képviselője edzett az idei 1%-os kampány hajrájára a Civilkomp Alapítvány szervezésében, a SAZ Dialog Agentur Kft. támogatásával megrendezett civilkurzuson.

A tavasz az adóbevallás ideje. A közismerten "nemszeretem" része mellett tartogat "szép feladatot" is. Adakozhatunk, és nem kevesebbről, mint 2x16,5 milliárd sorsáról dönthetünk ilyenkor, ami nagyban meghatározza a társadalmi célokért dolgozó civilszervezetek életét is. Tavaly a 2x1%-ra összesen - a lehetséges 33 milliárdból - 17,2 Mrd Ft összegű felajánlás érkezett, ebből 10,1 milliárd a civilszervezetek javára.

Az elmúlt években kialakult rend szerint a civilek "jól felfogott érdeke", hogy kampányolnak az 1%-os adóforintok megszerzéséért, amihez a hatékony kommunikációs technikákat meg kell ismerniük.

Az adománygyűjtés nem koldulás - hívta fel a figyelmet Miha Tamás, a SAZ Dialog Agentur Kft. vezetője. A hatékony nonprofit szervezetek a profitorientált vállalatokhoz hasonlóan a marketing eszközök alkalmazásával nőhetnek nagyra. A több évre szóló integrált kommunikációs stratégiában fontos, de csak részesemény az 1%-os kampány, a siker titka az adományok folyamatos gyűjtésében rejlik - hangsúlyozta az előadó.

Az adminisztratív és jogi feltételek változásáról, az állami támogatásokról számoltak be a minisztérium, az adóhivatal, a civil alapprogram képviselői. Kiderült, hogy óriási tartalékok rejlenek még a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásában, az adózók alig fele nyilatkozik a kérdésben.

Márpedig eszközök széles tárháza áll a nonprofit szféra rendelkezésére ahhoz, hogy kikaparják a nekik sült gesztenyét. Nem feltétlenül csak a fizetett hirdetések útján léphetnek a nyilvánosság elé - derült ki a szakmai konferencián.

A Civilkomp Alapítvány és szakmai partnerei tervezik, hogy vidéki körútra viszik az 1 nap az 1%-ért kampányfelkészítő szemináriumot, hogy minél több szervezet ismerje meg azokat a fortélyokat, amiktől elhallatszik hangjuk az adózókhoz.

Sok kicsi sokra megy! Május 20-ig lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk adónk 2x1%-ról a civilszervezetek és az egyházak javára. Tegyük. Adni jó!

Vajda Márta, a Civilkomp Alapítvány

elnöke és

Dömötör Károly, a SAZ PR-ese

*

Mint megtudtuk, az MVGYOSZ-től dr. Micserics József, az Országos Hivatal vezetője mellett Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető és csoportjának munkatársai: Angyal Gábor és Erhart Péter vettek részt az Egy nap az 1 százalékért című kampányfelkészítő rendezvényen. Ami még érdekes, hogy Zsuzsa nyerte az Etarget Zrt. 50 ezer forint értékű 1 százalékos online kampányfelületét, dr. Micserics József pedig a "Marketing nélkül nem megy" szakkönyvvel lett gazdagabb.

(A szerk.)

 

 

 

Ön most mit lépne világossal?

 

Márciusi lapszámunkban a következő játszmaállást közöltük:

Világos: Kg1, Bd7, Fd3, c6, d5, f2, h2.

Sötét: Kf8, Bb4, Ff4, e7, f7, g6, h7.

Azt kérdeztük, hogy Ön most mit lépne világossal? A helyes válasz: d6.

A parti így fejeződött be: 1. d6, Fxd6. 2. Bxd6 és sötét feladta, mert a bástya ütésére a c-gyalogból vezér lesz.

A következő játszmaállás 23 lépés után alakult ki:

Világos: Kb1, Vf2, Bd1, Bh1, Fe3, Hh5, a2, b3, c2, e4, f4, g5, h4.

Sötét: Ke8, Va5, Bc8, Bh8, Fc6, Fe7, b4, b5, c5, e6, f7, g7, h6.

Ön most mit lépne világossal?

Újabb partit volt szerencsém játszani szerkesztőségünk képviseletében Molnár Antal István úrral, battonyai olvasónkkal. A világos bábokat vezető Molnár úr "orángután" nyitásával ugyancsak meglepett, mivel én ennek a megnyitási formának a létezéséről sem tudtam e parti lejátszásáig. Mindenesetre ez a játszma is bizonyította, hogy a sportban olykor a gyengébb is nyerhet. Íme, a játszma:

Molnár Antal István - Cseri Sándor

1. b4, Hf6. 2. Fb2, e5. 3. Fxe5, Fxb4. 4. a3, Fe7. 5. Hf3, 0-0. 6. e3, d5. 7. c4, c6. 8. Hc3, Fg4. 9. h3, Fh5. 10. Fe2, Hd7. 11. Fg3, Bc8. 12. 0-0, dxc4. 13. Fxc4, b5. 14. Fe2, Hc5. 15. d4, Hce4. 16. Hxe4, Hxe4. 17. Fe5, Hc3. 18. Vc2, Hxe2. 19. Vxe2, f6. 20. Fg3, Ff7. 21. Bac1, Fc4. 22. Ve1, Fxf1. 23. Vxf1, Fd6. 24. Fxd6, Vxd6. 25. Vd3, a5. 26. Hd2, a6. 27. He4, Vd5. 28. Hc3, Vb3. 29. Világos feladta, reménytelennek ítélve meg a helyzetét.

Cseri Sándor

 

doboz alja
oldal alja