ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Szervezeti és működési szabályzat


Szervezeti és működési szabályzat

 
A MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A./ Az Egyesület neve: Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
(Society of the Hungarian Blind and Partially Sighted in Bács-Kiskun County)
Nevének hivatalos rövidítése: Bácsvakok

A./2 Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

A./3 A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: pk. 60.121/2004./6.
A bírósági nyilvántartásba vételi végzés kelte: 2004. X. 29.

A./4 Az Egyesület adóigazgatási száma: 18366439-1-03
Általános forgalmi adó alanyiságának ténye:
Az Egyesület statisztikai számjele:


A./5 Az Egyesület bélyegzője téglalap alakú,
„Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete,
6000 Kecskemét, Katona J. tér 8."
felirattal.

A./6 Az Egyesület honlapcíme: www.bacsvakok.hu
E-mail címe:

A./7 Központi telefonszáma: 76/320-708
Központi fax:

A./8 Az Egyesület jogállása: Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
az alapítás időpontja:2004.


B./ AZ EGYESÜLETI TAGOK

B./1 Az Egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság
b) pártoló tagság.

B./2 Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes.

B./3 Az Egyesületbe tagfelvétel a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat és csatolt igazolás benyújtásával kérelmezhető.

B./4 A tagfelvételhez - a látássérültséget igazoló dokumentumon kívül - szükséges 1 db igazolványkép, valamint a tagkönyv árának és az éves tagdíjnak a befizetése.

B./5 A pártoló tag a felvételét a pártoló tagra vonatkozó formanyomtatvánnyal kérelmezheti. Ha a pártoló tag nem természetes személy, a nyomtatvány mellékleteként becsatolja a nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumokat (pl. cégkivonatot), valamint a vezető nyilatkozatát arról, hogy az Egyesületben a pártoló tag jogait ki gyakorolja.

B./6 Az egyesület a pártoló tagsági viszony fennállásáról sorszámozott, pártoló tagságot igazoló tagkönyvet állít ki.

B./7 A pártoló tag vagyoni hozzájárulásának minimális összege megegyezik a látássérültek részére megállapított éves tagdíjjal. Azonban minden pártoló tag maga döntheti el, hogy ezen túlmenően mennyit kíván erre a célra fordítani.

B./8 A tagdíjat a tárgy évet megelőző év december 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

B./9 Az Egyesület a tagnyilvántartásban kezeli a tag adatait:
a) Nevét, születési nevét,
b) Születési adatait, anyja nevét;
c) Látássérülésének állapotát;
d) Lakcímét.

B./10 A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelheti különösen a tag:
A) Telefonos és elektronikus Elérhetőségét;
B) iskolai végzettségét;
C) Braille írás-olvasási képességét;
D) önálló közlekedési képességét;
E) minden egyéb olyan személyes adatot, amely az Egyesület által nyújtott szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez szükséges.

 

B./11 Az egyesületi tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

B./12 A tagsági jogviszony megszünése esetén az Elnökség a megszünésre okot adó körülmény bekövetkezésének időpontjában, ennek hiányában a tudomás szerzés napján törli a tagot az Egyesület tagnyilvántartásából.


C./ AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

C./1 Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködésre törekszik:
a) az állami, önkormányzati, egyházi szervezetekkel, kiemelten a fogyatékosügyi, a szociális, az egészségügyi, az oktatási-nevelési és a művelődési szervekkel;
b) minden segítőkész, az együttműködést vállaló civil szervezettel, intézettel, intézménnyel, gazdálkodó szervezettel és személlyel.

C./2 Az Egyesület érdekelt abban, hogy a Látássérültekkel foglalkozó civil szervezetek országos érdekképviseleti szövetségbe tömörüljenek és ahhoz maga is csatlakozik.

C./3 Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása során törekszik arra, hogy szolgáltatásait, támogatásait fenntartsa, folyamatosan bővítse. Ennek érdekében tagjainak figyelmét felhívja a más hasonló tevékenységet folytató szervezetek szolgáltatásaira, támogatásaira és elősegíti azok igénybevételét.

C./4 Az Egyesület tagjai életminőségének javítása érdekében igyekszik megnyerni más szervezeteket is arra, hogy a látássérült emberek egyedi igényeinek megfelelő szolgáltatásokat biztosítsanak.


C./5 Az Egyesület a látássérült emberekről alkotott helyes társadalmi szemlélet kialakítása érdekében érzékenyítő, szemléletformáló programokat szervez, kiadványokat szerkeszt, amely révén bemutatja a látássérült emberek számára nyújtható segítség formáit.

C./6 Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat kérelemre, illetve személyes megkeresés alapján lehet igénybe venni. A beérkezett kérelmeket az Egyesület Elnöksége összesíti és rangsorolja aszerint, hogy azok teljesítése mennyiben szolgálja az Egyesület célkitűzéseit. A kérelmezők az Elnökség által kialakított sorrend szerint, a felhasználható vagyon és a rendelkezésre álló dologi eszközök mértékétől függő mennyiségben juthatnak hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz.

C./7 Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevételére jogosult pályázatot kiírni. A pályázati kiírásokat az Egyesület az internetes honlapján és hirdető tábláján köteles nyilvánosságra hozni, de a működési területén megjelenő napi- vagy hetilapban is közzéteheti.

C./8 A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a megpályázott szolgáltatások igénybevételére benyújtott pályázatok elbírálásánál az Elnökség milyen szempontok alapján hoz döntést. A pályázat eredményéről a nyertes pályázókat a meghirdetett módon kell értesíteni.


D./ AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

D./1 Az Egyesület szervei az alapszabályban rögzítettek. Ennek megfelelően:
- Az Egyesület testületi szervei:
a) a Közgyűlés;
b) az Elnökség;
c) a Felügyelőbizottság;
d) a Jelölőbizottság.
- Az egyesület egyedi szervei:
a) a küldöttek;
b) az elektorok.

D./2 Az Egyesület tisztségviselői:
A) az Elnök;
B) az Alelnök;
C) az Elnökségi tag;
D) a Felügyelőbizottság tagjai;
E) a Jelölőbizottság tagjai;
F) a Küldöttek;
G) az Elektorok.

A KÖZGYŰLÉS

D./3 A Közgyűlés rendes, vagy rendkívüli Közgyűlés lehet.
Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli közgyűlés összehívására évente több alkalommal is lehetőség van.

D./4 Az Elnökség rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni:
a) ha az Elnökség azt szükségesnek tartja és erről határozatot hoz;
b) ha a Bíróság azt elrendeli;
c) ha a tagok 1/3 része az ok és a cél megjelölésével azt kívánja;
d) ha a Felügyelőbizottság az összehívást indítványozza.

D./5 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik (amennyiben erre szükség van) az Egyesület pénzügyeinek és a számvitel ellenőrzésére könyvvizsgáló megbízása.
A könyvvizsgáló megbízatása legalább egy éves időtartamra szól,javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja meg.


Az ELNÖKSÉG

D./6 Az Elnökség az Egyesület általános ügydöntő, ügyvezető szerve. Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el.

D./7 Az Elnökség dönthet minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

D./8 Az Elnökség tagjai az Elnök, az Alelnök, az Elnökségi tagok, mint vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A jogszabályokban, az alapszabályban, egyéb szabályzatokban, illetve a Közgyűlés által hozott határozatokban foglalt kötelezettségek vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

D./9 Az Egyesülettel foglalkoztatási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő foglalkoztatási szerződését - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az Elnök esetében az Alelnök, minden más vezető tisztségviselő esetében az Elnök írja alá.

D./10 Az Elnökség jogosult a tárgyévre vonatkozó éves tagdíj mértékére javaslatot tenni, melyet a Közgyűlés az éves költségvetés elfogadásával hagy jóvá.

D./11 Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek, melynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét a Közgyűlés évente előre határozza meg.


Az ELNÖK

D./12 Az Elnök feladata az Egyesület működése során felmerülő mindennapos ügyekben intézkedni, a nem hatáskörébe tartozó ügyekben az előkészítő munkákat elvégezni.

D./13 Az elnök, mint az Egyesület első számú vezetőjének feladata különösen:
a) a jogszabályokban és alapszabályban megállapított feladat- és hatáskörének, közvetlenül, illetve az Iroda útján történő gyakorlása;
b) az alapszabályban előírt tevékenységek jogszabályokban, meghatározott követelményeknek, illetve a Közgyűlés és az Elnökség határozataiban közvetlenül meghatározott követelmények megfelelő ellátása, az Egyesület szakszerű, jogszerű és gazdaságos működtetése;
c) az adatszolgáltatások valódiságának, a számviteli szabályok betartásának és a számviteli nyilvántartásokkal való számszaki és tartalmi egyezőségének megőrzése;
d) az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakítása és működtetése, továbbá az iratkezeléshez szükséges feltételek biztosítása;
e) a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásának Irányítása;
f) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása;
g) az Iroda kialakítása, működő képességének biztosítása;
h) az irodavezető kinevezése, az Egyesületnél foglalkoztatottakkal munkaviszony létesítése és a munkáltatói jogok gyakorlása;
i) az Iroda szabályszerű működésének ellenőrzése;
j) az Egyesület, mint fogadó szervezet nevében a közérdekű önkéntes segítőkkel szerződés kötése, munkájuk irányítása és költségtérítésük megállapítása.


AZ ALELNÖK

D./14 Az alelnök feladatai különösen:
a) az elnök konzultánsaként működik,
b) az elnök akadályoztatása esetén levezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését,
c) tájékoztatja a tagságot az egyesület munkájáról,
d) Utalványozási jogot gyakorol az elnökkel vagy az irodavezetővel együttesen


BELSŐ ELLENŐRZÉS

D./15 Az Egyesület működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Működésére vonatkozó szabályokat az Alapszabály tartalmazza.

D./16 A Felügyelőbizottság köteles az Egyesület működését az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen
A) a Közgyűlésekről készült jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a közgyűlési döntések összhangját az Alapszabályban meghatározott egyesületi célokkal,
B) az éves Felügyelőbizottsági Jelentés vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget.

D./17 A Felügyelőbizottság jogosult:
A) célvizsgálatot folytatni, ha az egyesületi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja;
B) az Egyesület ügyeiről felvilágosítást kérni, az Egyesület üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.

D./18 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.


JELÖLŐBIZOTTSÁG, KÜLDÖTTEK, ELEKTOROK

D./19 Elsődlegesen a Jelölőbizottság feladata, hogy az Egyesületi szervekbe tisztségviselőket javasoljon. A javasolt névsor a Választó Közgyűlésen a tagok által kibővíthető.

D./20 A választások alkalmával felmerült választási kifogásokat a Jelölőbizottság bírálja el.

D./21 Az egyesület érdekeit más érdekvédelmi szövetségekben a küldöttek vagy más szervezetekben az elektorok képviselik.


AZ ÜLÉSEK NYILVÁNOSSÁGA


D./22 Az Egyesület szerveinek ülése nyilvános, azon bárki részt vehet, az Elnök engedélyével felszólalhat. Az ülésre - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként a szerv tagjain kívül további személyek is meghívhatók.
Szavazati joga azonban csak a szerv tagjainak van.

D./23 Meghatározott ügyekben a szerv ElnökE zárt ülést is elrendelhet a tagok többségi szavazata alapján, továbbá az Elnök akkor, ha a napirend nyilvános megtárgyalása üzleti vagy magántitkot sértene. A határozatokat azonban ez esetben is nyilvánosságra kell hozni.

D./24 Az Egyesületi szerv ülésére érkező személyeket - mind a meghívottakat, mind a kísérőket, mind az egyéb érdeklődőket - jelenléti íven regisztrálni kell. A jelenléti ív tartalmazza:
a) a megjelent személy nevét, lakcímét;
b) a megjelent személy státuszát (tag, egyéb meghívott, kísérő, érdeklődő stb.);
c) a tag aláírását vagy kézjegyét;
d) minden jelenléti ív alján a jelenléti ívet vezető látó személy hitelesítő záradékát.

D./25 A testületi szervek üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a tárgyalások lényegét, a meghozott határozatokat sorszámozva és mellékelni kell hozzá a jelenléti ívet.


E./ AZ EGYESÜLETI VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

E./1 Az Egyesület szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei egyensúlyban legyenek.

E./2 Az Elnökség biztosítja az Egyesületnek az Alapszabályban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az Egyesület vagyonának az Alapszabályban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az Elnök útján gondoskodik azok biztosításáról.

E./3 Az Egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

E./4 Gazdasági-vállalkozási bevételnek minősül különösen a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

E./5 Az Egyesület vagyonáról való rendelkezés az elnökséget illeti meg. Az Egyesület vagyona, annak kamatai, valamint a támogatások teljes összegben használhatóak fel az Egyesület céljainak elérése érdekében.

E./6 Az Egyesület gazdálkodása során alapcél szerinti bevétele különösen:
a) a tagdíj
b) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,
c) a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke,
d) az államháztartás alrendszereiből pályázati úton elnyert támogatás;
f) a más személyek által felajánlott adomány.

E./7 Az Egyesület költségei a közhasznú tevékenység, illetve a vállalkozói tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

E./8 Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Egyesület meglevő eszközeit könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartani. A nem pénzeszközökben történő hozzájárulásokat az elnökség döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni.

E./9 Az Egyesület vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek, számvitel, adó stb.) ellátásával az elnökség külső szervezetet megbízhat külön szerződés szerint.

E./10 Az Egyesület elnökét és alelnökét korlátlan utalványozási jog illeti meg. Az Egyesület elnöke az Elnökség tagját írásban felruházhatja utalványozási joggal az esetleges korlátozások rögzítésével, amennyiben megfelel a törvényi előírásoknak.


F./ AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS

F./1 Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése.

F./2 Adománynak minősül minden olyan pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az Egyesület alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat.

F./3 Adománygyűjtő lehet:
a) Bármely természetes személy, aki meghatalmazás alapján az Egyesület javára adománygyűjtésben vesz részt;
b) vagy adományszervező szervezet, aki az Egyesület által meghatalmazott egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság, amely az adományt az Egyesület nevében gyűjti.

F./4 Az adománygyűjtésre jogosító megbízólevelet, vagy adományszervezővel kötött szerződést az Egyesület Elnöke és az Elnökség egy tagja írja alá és azt az Egyesület bélyegzőjével hitelesíti. A kiadott megbízólevelekről és adományszervezővel kötött szerződésekről az Elnökség naprakész nyilvántartást köteles vezetni.

F./5 Az adománygyűjtő a személyazonossága egyidejű igazolása mellett jogosultságát az adománygyűjtőnek adott meghatalmazással, valamint ennek mellékleteként az Egyesület adatait tartalmazó, törvényszéki nyilvántartásból származó, hiteles kivonat, illetve elektronikus kivonat vagy annak másolatával igazolja.

F./6 Az adománygyűjtésre jogosult személy az adományokról nyilvántartást köteles vezetni, amelybe az adományok értékét könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. Az adománygyűjtő az adományokat és a nyilvántartást rendszeres időközönként elszámolás mellett átadja az Egyesület belső szervezeti egységét vezető Irodavezetőnek.

F./7 Adomány juttatása esetén nem minősül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az adományozott által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket.

F./8 Az Egyesület jogosult Pénzbeli, illetve természetbeni adománygyűjtésre gyűjtőláda útján is. Az adománygyűjtés célját szolgáló gyűjtőládának zártnak kell lennie, oly módon, hogy az adomány elhelyezhető legyen benne, ugyanakkor az elhelyezett készpénz, vagy más adomány felnyitás nélkül nem vehető ki.

F./9 A gyűjtőládán fel kell tüntetni az Egyesület nevét, elérhetőségét.

F./10 A gyűjtőláda kihelyezéséről, leplombálásáról, felnyitásáról jegyzőkönyvet kell felvenni és abban rögzíteni a gyűjtőláda típusát, kihelyezésének helyszínét és időpontját, leplombálásának és felnyitásának idejét, a gyűjtőládában lévő pénzadomány forintértékét. A jegyzőkönyvet az Elnökség egy tagja és a kihelyezést, leplombálást és felnyitást végző munkatárs hitelesíti.

F./11 A gyűjtőládában lévő pénzadományt a felnyitást követően az Egyesület bankszámlájára be kell fizetni és a közlemény rovatban fel kell tüntetni a "gyűjtőláda adomány" jelzést, a befizetési bizonylat másolatát a jegyzőkönyvhöz kell fűzni.

F./12 Természetbeni adomány gyűjtésére szolgáló, nehezen mozgatható gyűjtőláda esetén a jegyzőkönyvet a gyűjtő szervezet székhelyén vagy telephelyén is fel lehet venni.

F./13 Az adománygyűjtés interneten és telefonos adománygyűjtő számokon keresztül is megvalósítható. Ebben az esetben is biztosítani szükséges, hogy az Egyesület azonosítható legyen. Az azonosítás során legalább az Egyesület nevét, székhelyét, valamint telefonos elérhetőségét és webcímét kell megjelölni.

F./14 Az Egyesület tartós adományozási szerződést köthet magánszemély vagy jogi személy támogatóval, ha a támogató legalább 4 éven át, megszakítás nélkül rendszeresen azonos vagy növekvő összegben, ellenérték nélkül nyújt pénzbeli támogatást, vagy értékpapírt térítés nélkül átad.


g./ AZ EGYESÜLET NYILVÁNOSSÁGA

G./1 Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja:
a) egyrészt a jogszabályokban meghatározott közzétételi kötelezettség teljesítésével;
b) másrészt az Alapszabályban meghatározott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével,
c) harmadrészt az Egyesület által működtetett www.bacsvakok.hu honlapon történő közzététellel.

G./2 Az Egyesület dokumentumai nyilvánosak, azok az Egyesület székhelyén bárki által megtekinthetők (iratbetekintés jog), a közhasznúsági mellékletről - a másolási költség megfizetését követően - bárki részére másolat adható.

G./3 Az irat betekintési jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése azonban nem eredményezheti mások személyhez fűződő jogainak megsértését.

G./4 Az Elnökség az egyesület hirdetőtábláján vagy honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

G./5 Az Egyesület a saját honlapon közzétett beszámolás és a gazdálkodás körébe tartozó adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

G./6 Az Egyesület folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal - az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül (honlapján, hírlevélben)- ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt.


H./ A HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE

H./1 Az Egyesületi tevékenységgel összefüggő operatív feladatok ellátását, koordinálását az Iroda látja el. Az Iroda az Egyesület székhelyén működik.

H./2 Az iroda funkciói:a munkavállalók részére munkahely, az Egyesületi tagok részére ügyfélszolgálati hely.

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS

H./3 Az Iroda munkarendje:
a) Az Irodában a munkaidő heti 40 óra. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a napi munkaidő és a heti munkanapok és munkaszüneti napok szorzata.
b) A munkaidő Hétfőtől - péntekig 8:00 - 16:00 óra között van. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében ezen időhatárokon belül a munkaidőbeosztás alapján.
c) Az ebédidő 20 perc, amelyet 11:30 óra és 12:30 között lehet igénybe venni.
A napi 6 órát meg nem haladó munkaidőbeosztással foglalkoztatottak részére nem jár ebédidő.

AZ IRODA RENDJE:

H./4 Az Egyesület az Irodában a tagok és más érdeklődők számára ügyfélfogadást tart.
Ennek időpontja: Hétfőtől- péntekig: 9.00- 15.00- óráig

H./5 Az Egyesület elnöke a hatékony munkavégzés érdekében - szükség szerint- az Iroda munkavállalóinak munkaértekezletet hív össze. Az értekezlet feladata az aktuális problémák megbeszélése az esetleges munkahelyi konfliktusok feloldása, a munkavégzéshez kapcsolódó jogszabályok értelmezése.

h./6 A hivatali szervezetet az Irodavezető vezeti, aki:
a) koordinálja az Egyesület operatív működtetésével összefüggő valamennyi feladatot;
b)Felelős a könyvelés előkészítéséért;
c)Az iratok kezeléséért;
d)A pénztár kezeléséért;
e)Felelős a pályázati elszámolásokért;
f) végrehajtja az elnök utasításait.

h./7 Az Egyesület munkatársainak feladatkörét munkaszerződésük és munkaköri leírásuk határozza meg.


A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.


fI./ ZÁRADÉK

i./1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az Egyesület Alapszabályával együttesen alkalmazandó. Ellentmondás esetén az Alapszabály az irányadó.

i./2 Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2021. 08. hónap 24. napján lép hatályba.


Kelt, Kecskemét 2021. augusztus hónap 24. napján.

 

.............................. ..............................
az Egyesület elnöke az Egyesület alelnöke

 

..............................
jegyzőkönyvvezető

doboz alja
oldal alja