ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Az MVGYOSZ és tagegyesületei tagnyilvántartó adatbázisának adatvédelmi szabályzata


Az MVGYOSZ és tagegyesületei tagnyilvántartó adatbázisának adatvédelmi szabályzata

 

NAIH nyilvántartási szám: NAIH - 104372/2016.

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) és tagegyesületei, az alábbiakban közösen határozzák meg az MVGYOSZ tagnyilvántartásához szükséges adatok kezelésének céljait és eszközeit, továbbá a következők szerint állapodnak meg annak használatában.

Tartalomjegyzék:

I. Rész

Adatvédelmi szabályzat

1./ Bevezetés

2./ A Szabályzat hatálya

3./ A Szabályzat célja

4./ A nyilvántartás célja

5./ Különös adatok nyilvántartása

6./ Az adatbázist kezelő program és tárhelye

7./ A tagnyilvántartó adatbázis adatkezelői

8./ Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

9./ Adattovábbítás és nyilvánosságra hozatal az érintett hozzájárulása alapján

10./ Adatok nyilvántartása és törlése

11./ Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó, adatfelelős

12./ Adatbiztonsági intézkedések

13./ Adatfeldolgozó tevékenységek

14./ Adatfeldolgozói garancianyújtás

15./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai

16./ Adatvédelmi incidensek kezelése

16.1./ Az adatvédelmi incidens fogalma

16.2./ Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása

16.3./ Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

17./Az érintett személy jogai

18./Intézkedések az érintett kérelme alapján

19./ Záró rendelkezések

19.1./ A Szabályzat megállapítása és módosítása

19.2./ A szabályzat hatályba lépése

19.3./ A szabályzat megismertetése

19.4./ A szabályzat nyilvánosságra hozatala

19.5./ A szabályzat felülvizsgálata

Mellékletek

1. sz. melléklet: Belépési nyilatkozat

2. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a hangoskönyvtár általi adatkezeléshez

3. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a segédeszközbolt általi adatkezeléshez

4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

II. Rész

Megállapodás a tagnyilvántartó adatbázist kezelő szoftver használatáról, a tagnyilvántartó adatbázis adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról

Mellékletek

5. sz. melléklet: Megbízási szerződés a SalesAutopilot adminisztrátorával

 

 

 

 

 

 

 

I. rész

Adatvédelmi szabályzat

1./ Bevezetés

Az MVGYOSZ és tagegyesületei kinyilvánítják, hogy adatkezelési tevékenységüket - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával - úgy végzik, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) - továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

2./ A Szabályzat hatálya

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok az MVGYOSZ és tagegyesületei általi kezelésére terjed ki.

 

3./ A Szabályzat célja

A Szabályzat célja azon belső intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy az MVGYOSZ és tagegyesületei adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek, az általuk használt tagnyilvántartó adatbázis vonatkozásában.

A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés az MVGYOSZ és tagegyesületei általi igazolására szolgáljon.

 

4./ A nyilvántartás célja

a) Az MVGYOSZ és tagegyesületeinek alapszabályaiba foglalt tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges különleges adatok nyilvántartása.

b) a meghívók, közösségi élet szervezéséhez, a hírlevelek megküldéséhez szükséges adatok nyilvántartása.

c) az érdekvédelmi, az érdekképviseleti feladatok érdekében szükséges adatok nyilvántartása.

5./ Különös adatok nyilvántartása

Az MVGYOSZ és tagegyesületei különleges adatként kizárólag az egyesület tagjának fogyatékosságával kapcsolatos egészségügyi adatát kezeli, ha a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta (az egyesület részére megadta) és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 

6./ Az adatbázist kezelő program és tárhelye

A tagnyilvántartó adatbázist a SalesAutopilot szoftver kezeli, amelynek akadálymentes felülete a https://tagnyilvantarto.mvgyosz.hu webportálon érhető el. A SalesAutopilot szoftver a tagnyilvántartó adatbázisát felhő alapon tárolja, amelyről napi mentést készít.

A SalesAutopilot szoftver GDPR kompatibilis. Az ezt tanúsító dokumentumok elérhetősége: https://www.salesautopilot.hu/tudasbazis/gdpr

A SalesAutopilot szoftver tulajdonosa a SalesAutopilot Kft.

Központi iroda: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Ügyfélszolgálat: (+36) 30 624 3934.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62273/2013

 

7./ A tagnyilvántartó adatbázis adatkezelői

A tagnyilvántartó adatbázis közös adatkezelői az MVGYOSZ és tagegyesületei, amely szervezetek - törvényben és az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozták meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket közösen hozták meg és hajtják végre vagy hajtatják végre az adatfeldolgozóval.

A tagnyilvántartó adatbázis adatkezelése, az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

 

 

 

8./ Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Az egyesületi tag hozzájárulása az adatainak a tagnyilvántartásba történő rögzítéséhez akkor tekinthető érvényesnek, ha az az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatával vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az egyesületi tag hozzájárulásának érvényességét, akaratának önkéntességét, beleegyezésének megadását, határozott és megfelelő tájékoztatását, a belépési nyilatkozat kitöltésével és tanúk előtti aláírásával elismeri és nyugtázza. Az alkalmazandó belépési nyilatkozat szövegét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

9./ Adattovábbítás és nyilvánosságra hozatal az érintett hozzájárulása alapján

A tagnyilvántartó adatbázisából adattovábbítás, ezzel hozzáférhetővé tétele harmadik személy számára, az alábbi esetekben lehetséges, kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon:

a) Statisztika készítése (például: az érdekvédelmi, érdekképviseleti munkához, pályázatok megírásához és elszámolásához);

b) Az MVGYOSZ azon szolgáltatásainak igénybe vételéhez, amelyek tagsági jogviszonyhoz kötöttek, a szolgáltatást igénybe vevő hozzájáruló nyilatkozata alapján (2. és 3. számú melléklet).

A tagnyilvántartó adatbázis adatainak nyilvánosságra hozatala során, az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, csak kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon történhet.

 

10./ Adatok nyilvántartása és törlése

Az adatok nyilvántartása a tagsági jogviszony fennállásáig, illetve annak a tag általi részleges vagy teljes törlésének kéréséig tart.

A tagnyilvántartó adatbázis adatainak törlését úgy kell elvégezni, hogy az adat felismerhetetlenné tétele után a helyreállítása többé ne legyen lehetséges. Az egyesületi tag adatait, vagy annak az általa megjelölt részét, kérésre minden esetben, a lehetséges legrövidebb időn belül törölni kell. Egyebekben a törlésre vonatkozó szabályokat az MVGYOSZ és tagegyesületeinek alapszabályai tartalmazzák.

 

 

11./ Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó, adatfelelős

Jelen szabályzat szerint adatfeldolgozásnak minősül az MVGYOSZ és tagegyesületei megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Jelen szabályzat szerint adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek között és feltételekkel - az MVGYOSZ és tagegyesületei megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Jelen szabályzat szerint adatfelelősnek minősülnek az MVGYOSZ és tagegyesületei azon adatok esetében, amelyekben az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállították, illetve a működésük során ez az adat keletkezett.

 

12./ Adatbiztonsági intézkedések

12.1./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv, érvényre juttatásához szükségesek.

12.2./ Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

12.3./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést az MVGYOSZ és tagegyesületei jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

12.4./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei a tagnyilvántartó adatbázis használata során, az informatikai rendszereit tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

12.5./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

12.6./ A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

12.7./Az MVGYOSZ és tagegyesületei a személyes adatok védelme érdekében gondoskodnak az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

12.8./ A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

12.9./ Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

13./ Adatfeldolgozó tevékenységek

Az MVGYOSZ és tagegyesületei az alábbi tevékenység tekintetében végeznek adatfeldolgozást:

TEÁOR 9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

14./ Adatfeldolgozói garancianyújtás

14.1./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei adatfeldolgozóként garantálják - különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében - hogy a vonatkozó jogszabályok követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

14.2./ Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz való hozzáférésre feljogosított személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. Az alkalmazandó Titoktartási nyilatkozat szövegét jelen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.

14.3./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkeznek, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállalnak.

14.4./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai feltételeivel rendelkeznek.

 

15./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai

15.1./ Titoktartás: Az MVGYOSZ és tagegyesületei, az adatfeldolgozással járó tevékenységük során biztosítják, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek - ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak - az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

15.2./ Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni.

15.3./ Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

 

16./ Adatvédelmi incidensek kezelése

16.1./ Adatvédelmi incidens fogalma

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

Jelentett incidensek lehetnek például: a tagnyilvántartást kezelő szoftver sérülése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott belépési nyilatkozatok); adatok nem biztonságos továbbítása, személyes adatok illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

 

16.2./ Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása

16.2.1./ Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az MVGYOSZ és tagegyesületei vezetőjének feladata.

16.2.2./ Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

16.2.3./ Amennyiben az MVGYOSZ és tagegyesületei ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az MVGYOSZ és tagegyesületei vezetőjét.

16.2.4./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei munkavállalói kötelesek jelenteni az MVGYOSZ és tagegyesületei vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

16.2.5./ Adatvédelmi incidens bejelenthető az MVGYOSZ és tagegyesületei központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

16.2.6./ Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az MVGYOSZ és tagegyesületei vezetője - az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával - haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

16.2.7./ Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

 

 

 

16.3./ Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

16.3.1./ Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) az érintett személyes adatok körét,

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c) az adatvédelmi incidens időpontját,

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

16.3.2./ A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 

17./ Az érintett személy jogai

17.1./ Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

 

17.2./ Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

17.3./ A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

17.4./ A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

17.5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

17.6./ A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

 

17.7./ Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

 

17.8./ A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

17.9./ Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

 

17.10./ Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

(Rendelet 23. cikk)

 

17.11./ Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

 

17.12./ A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

 

17.13./ A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

17.14./ Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

 

18./ Intézkedések az érintett kérelme alapján

18.1./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

18.2./ Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

18.3./ Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

18.4./ Az MVGYOSZ és tagegyesületei, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 40 € összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

18.5./ Ha az MVGYOSZ és tagegyesületeinek, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

19./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.1./ A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására az MVGYOSZ és tagegyesületeinek elnökei jogosultak.

19.2./ A szabályzat hatályba lépése

Ez az adatvédelmi szabályzat az MVGYOSZ és egy tagegyesülete által, a jelen okirat II. részében szabályozott megállapodás aláírásának időpontjában lép hatályba.

19.3./ A szabályzat megismertetése

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni az MVGYOSZ és tagegyesületei valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.

 

19.4./ A szabályzat nyilvánosságra hozatala

E Szabályzat rendelkezéseit az MVGYOSZ és tagegyesületei a honlapjaikon közzé teszik.

 

19.5./ A szabályzat felülvizsgálata

E szabályzat felülvizsgálatának időpontja: 2020. december 31.

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Belépési nyilatkozat

2. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a hangoskönyvtár általi adatkezeléshez

3. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a segédeszközbolt általi adatkezeléshez

4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

 

 

II. Rész

 

MEGÁLLAPODÁS

a tagnyilvántartó adatbázist kezelő szoftver használatáról, a tagnyilvántartó adatbázis adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról

 

A jelen megállapodást aláíró MVGYOSZ és tagegyesületei (a továbbiakban: felek) közös tagnyilvántartó program használatát és a rá vonatkozó adatvédelmi szabályzat megalkotását határozták el.

Felek tudomással bírnak arról, hogy az MVGYOSZ használatában van a SalesAutopilot fiók, amelyben a tagnyilvántartó adatbázis található.

Felek rögzítik, hogy a tagnyilvántartó adatbázisában személyes adat, kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A tagnyilvántartó adatbázis kezelését, a program használatát, a jelen okiratot aláíró felek, az alábbiakban szabályozzák:

SalesAutopilot adminisztrátor: Krem Attila, adatbáziskezelő / fejlesztő, akinek tevékenységét az MVGYOSZ-szel kötött megbízási szerződés tartalmazza és szabályozza (5. számú melléklet). Feladatánál fogva rálát a tagok összességére.

Feladatai: felelős a tagnyilvántartó rendszer működéséért, létrehozza az MVGYOSZ főadminisztrátorának hozzáférését, illetve változás esetén törli azt.

A tagnyilvántartó program főadminisztrátora: az MVGYOSZ elnöke.

Feladatai: MVGYOSZ operátorok és tagegyesületi adminisztrátorok létrehozása/törlése és nyilvántartása.

 

Az MVGYOSZ operátor feladatai: Statisztikák kezelése, MVGYOSZ természetes személy tagjai adatainak kezelése.

 

 

Tagegyesületi adminisztrátorok: a tagegyesületek elnökei.

 

Feladatai: tagegyesületi operátorok hozzáadása / törlése.

 

Az egyesületi adminisztrátorok helyzetüknél fogva kezelhetik a saját egyesületük tagnyilvántartását.

 

Tagegyesületi operátor feladatai: Saját egyesülete tagjai adatainak kezelése, róluk lekérdezések futtatása.

 

Az MVGYOSZ vállalja, hogy szervezett oktatás keretében tanítja a tagnyilvántartó program használatát, kezeléséről oktató filmet és kézi könyvet készít.

A tagnyilvántartó adatbázis adatvédelmi szabályzatát, a tagnyilvántartó adatbázist kezelő szoftver használatát tartalmazó jelen okiratot az MVGYOSZ és tagegyesületeinek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag írják alá.

Az aláírás rendje: Az első aláíró az MVGYOSZ, majd ezt követik a csatlakozó tagegyesületek. Az aláírások keltét és idejét az aláíró felek külön-külön rögzítik.

Mellékletek

5. sz. melléklet: Megbízási szerződés a SalesAutopilot adminisztrátorával

ZÁRADÉK

Az MVGYOSZ és tagegyesületei tagnyilvántartó adatbázisának adatvédelmi szabályzatát az MVGYOSZ elnöksége a 2018. szeptember 25-én tartott ülésén a 41/2018. (IX.25.) sz. Elnökségi Határozatával elfogadta.

 

.

PH

 

...................................

dr. Nagy Sándor

elnök

MVGYOSZ

 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 25.

PH.

.................................

Bora Sándor

alelnök

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Kelt:........................................

PH.

 

.................................

Szokó Zsolt

elnök

Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE)

Kelt:........................................

 

 

 

PH.

 

.................................

Kácsor-Macska Zsuzsanna

elnök

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

PH.

 

.................................

Leitner Viola

elnök

Nyírségi Látássérültek Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

PH.

 

.................................

Bögyös Zoltán

elnök

Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

PH.

 

.................................

Nagy Zsuzsanna

elnök

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

 

PH.

 

.................................

Barnóczi Gábor

elnök

Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

 

PH.

 

.................................

Ballai Anna Mária

elnök

Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

PH.

.................................

dr. Mellár Renáta

elnök

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

Kelt:........................................

 

PH.

 

.................................

Szalai Miklósné

elnök

Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

PH.

 

.................................

Borai Botond

elnök

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

 

PH.

.................................

Majoros Kálmánné

elnök

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

PH.

 

.................................

Pesti Zoltánné

elnök

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

PH.

 

.................................

Nagyné Papp Edit

elnök

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

PH.

 

.................................

Fodor Ágnes

elnök

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Kelt:........................................

 

PH.

 

.................................

Almádi Balázs

elnök

Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

PH.

 

 

.................................

Dányádiné Molnár Cecília

elnök

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

 

 

PH.

.................................

Nemes- Nagy Tünde

elnök

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

 

PH.

.................................

Kovács Lászlóné

elnök

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

PH.

 

.................................

Bősze György

elnök

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

 

 

PH.

.................................

Csehné Huszics Márta

elnök

Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

 

PH.

 

.................................

Molnár Béla

elnök

Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Kelt:........................................

doboz alja
oldal alja