ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Választási szabályzat


Választási szabályzat

 
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT

A választás és a szavazás lebonyolításának rendjéről

 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének Közgyűlése az Alapszabály IV./2./a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Egyesületnél érvényesülő Választási Szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.) Az Egyesület szervei - az irodai operatív egység kivételével - a tagok által választott testület, amelyekben a határozathozatal szavazás útján történik. Minden tag választó és választható az Alapszabályban a tisztségre vonatkozóan rögzített feltételek szerint.

2.) Elnökségnél, bizottságnál szavazat- egyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül, arra azonban mód van, hogy a javaslatot megvitatás után ismételten szavazásra bocsássák.

3.) Az Elnökség, a Felügyelőbizottság tagjainak, az egyesületi Küldöttek és Elektorok megválasztása Választó Közgyűlésen történik.

4.) A Választó Közgyűlés előkészítése:

a) A Közgyűlés állandó jelleggel 5 tagú Jelölőbizottságot választ, mely 60 nappal a Választó Közgyűlést megelőzően kezdi meg munkáját. Egy hónapon belül kialakítja véleményét és javaslatát, és azt 30 nappal a választásokat megelőzően az Elnökség elé terjeszti. Időközi választás esetén az Elnökség felkéri a Jelölőbizottságot arra, hogy a megüresedett tisztségre jelöltet állítson.

b) A Választó Közgyűlést az Elnök hívja össze legalább 15 nappal a választás időpontja előtt. A meghívónak a Választó Közgyűlés időpontján és helyszínén kívül tartalmaznia kell a Jelölőbizottság által a jelöltlistára ajánlott személyek nevét és a tisztségre jelöltségüket. A névsorban közölt 5 elnökségi tagra a Jelölőbizottság, a Felügyelőbizottság 3 tagjára, a Jelölőbizottság 5 tagjára az Elnökség tesz javaslatot.

c) Az előterjesztett lista a tagok javaslatai alapján - legkésőbb a Választó Közgyűlés megkezdése előtt állított jelöltekkel - kibővíthető.

d) A meghívó kiküldése után minden szavazásra jogosult propagandát fejthet ki bármelyik tag jelölése érdekében. A listára ajánlott személyeknek előzetesen - legkésőbb a Választó Közgyűlés megkezdése előtt - írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelölést elfogadják. A listára ajánlottaknak a választógyűlésen néhány percben ismertetniük kell, miért vállalják a jelölésüket, továbbá megválasztás esetén a tisztséget elvállalják.

e) A Választó Közgyűlésen az ajánlottak a jelölőlistára a jelenlévő tagok legalább 1/3 arányú igen szavazatával kerülhetnek fel. Minden egyes jelölt személyről külön-külön kell szavazni a jelöltlistára történő felkerüléshez. Az elfogadott listán szereplő jelöltek:

- titkos szavazással egyszerű igen szavazattöbbséggel választandók meg az 5 főből álló Elnökség tagjai, a 3 főből álló Felügyelőbizottság tagjai;

- nyílt szavazással, egyszerű igen szavazattöbbséggel választandó meg a Jelölőbizottság 5 tagja, a Szövetségi Küldöttek és Elektorok.

f) Az egyesület operatív egysége köteles gondoskodni a szavazás lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeiről.

Titkos szavazás esetén a jelöltek nevét és tisztségre történő jelölését a szavazólapon mind síkírásban, mind Braille írásban fel kell tüntetni. Egy szavazólapon csak egyetlen név szerepelhet. Egy jelölt csak egy tisztségre jelölhető.

Nyílt szavazásnál az Elnök javaslata alapján látó szavazatszámlálót (1-3 fő) kell választani, akinek, akiknek a személyét a Választó Közgyűlés jelenlévő tagjai egyszerű szavazattöbbséggel fogadják el. Nyílt szavazáskor a szavazásra jogosultak az erre a célra kapott szavazólap felmutatásával szavaznak.

Titkos szavazáshoz az Elnök javaslata alapján 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell alakítani, amelynek adott esetben 1 pontírást, 2 síkírást olvasó tagja van, az egyik látó tagja a bizottság elnöke, aki egyúttal elkészíti a jegyzőkönyvet a titkos szavazás eredményéről. A szavazatszámláló bizottság elnöke az Egyesülettel tagsági viszonyban nem állhat és a Választó Közgyűlés a személyeket nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel fogadja el.

g) A szavazás ideje alatt a szavazóhelyiségben a szavazókon, a nyílt szavazáshoz felkért szavazatszámlálókon és a jegyzőkönyvvezetőn, továbbá a titkos szavazás lebonyolításában részt vevő személyeken kívül más nem tartózkodhat.

5.) A Választó Közgyűlés lebonyolításának menete:

a) A Választó Közgyűlésre érkező tagokat jelenléti íven, érkezési sorrendben regisztrálni kell. A jelenléti ív tartalmazza:

- a tag nevét, lakcímét;

- a tag aláírását vagy kézjegyét;

- minden jelenléti ív alján a jelenlévő látó személy hitelesítő záradékát.

b) A Választó Közgyűlést az Egyesület Elnöke nyitja meg. Névsorolvasást rendel el a jelenléti ív alapján, így állapítva meg a jelenlévők tényleges számát és a gyűlés határozatképességét. Bemutatja a jegyzőkönyvvezetőt és a szavazatszámlálókat. Ha valamelyik személlyel szemben kifogás merül fel, akkor a Választó Közgyűlés újat választ helyette. Javaslatot tesz és kér a levezető elnök személyére, aki a szavazók bármelyike lehet vagy a MVGYOSZ felkért vezetője vagy tagja, továbbá ideértve az Egyesület Elnökét is, és megszavaztatja a Választó Közgyűléssel.

6. Az Elnökség tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Egyesület Küldötteinek és Elektorainak megválasztása:

a) A levezető elnök ismerteti a Jelölőbizottság által az Elnökség tagjaira, a Felügyelőbizottság tagjaira tett személyi javaslatot, a tisztségre jelöltek nevét, továbbá a jelöltek írásbeli nyilatkozatának ismertetése a tisztségre jelölés elfogadásáról. Ezt követően a Választó Közgyűlés a jelöltlistára kerülésről egyenkénti szavazással dönt a 4. pont e) pont szerint.

b) A jelöltlista kialakítását követően a szavazók részére zárt borítékot osztanak ki. Mindegyik borítékban annyi cédula található, ahány jelölt szerepel az elfogadott listán. Egy cédulán egy jelölt neve van sík- és pontírásban egyaránt. Mindegyik jelölt neve mellett fel kell tüntetni, hogy melyik tisztségre jelölték (Elnökség tagja, Felügyelőbizottság tagja). A borítékban található egy másik, jól zárható boríték is. A szavazók a kiválasztott jelöltek nevét tartalmazó cédulákat ebbe a választási borítékba helyezik bele. A szavazók a tisztségekre külön-külön szavaznak úgy, hogy először az Elnökség tagjaira, ezt követően a Felügyelőbizottság választása esetén a Felügyelőbizottság tagjaira szavaznak.

c) A választás lebonyolításában részt vevő segítők mozgó urnában gyűjtik be a szavazóktól a szavazóborítékot úgy, hogy a szavazó dobja be az urna nyílásán a szavazatát. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok begyűjtésének megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy a szavazóurna üres, sértetlen és leblombált. Erről jegyzőkönyvileg is nyilatkoznak.

d) A szavazatok urnába történt begyűjtését követően a szavazatszámláló bizottság elvonul a szavazatok összesítésére. A szavazatok összegzését követően a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításait, a jelöltekre leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát. A jegyzőkönyvet a számláló bizottság elnöke és két tagja hitelesíti s annak egy példányát a levezető elnöknek adja át. A szavazatokat egy zárt borítékba elhelyezve a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni a választási kifogás jogerős elbírálásáig, azt követően azonban meg kell semmisíteni.

e) A titkos szavazás eredményét a levezető elnök közli a választógyűléssel. Amennyiben valamely tisztségre nézve szavazategyenlőség történt, második szavazási fordulót kell tartani az érintett jelöltek tekintetében, melyet az előbbi szabályok szerint a jelen választási eljárás alatt kell lefolytatni - kivéve, hogyha az érintett jelöltek közül visszalépés történik -, azzal, hogy új jelölt nem állítható.

f) A titkos szavazás eredményeként az Elnökség tagjává válik az az elnökségi tagságra jelölt személy, aki a legtöbb szavazatot kapta, de legalább 50% plusz 1 szavazatot kapott. A választási ciklus tartama alatt bármely elnökségi tag tisztségének megüresedése esetén az elnökségi tagság betöltésére új választást kell tartani.

A megválasztott Elnökség tagjai megválasztásukat követő első ülésükön maguk közül Elnököt és Alelnököt választanak. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a tisztségre megválasztott személy nevét, tisztségének megnevezését.

g) A titkos szavazás eredményeként az Egyesület Felügyelőbizottságának 3 tagja a szavazatok, több mint 50 %-át elnyerő személy.

A megválasztott Felügyelőbizottság tagjai megválasztásukat követő első ülésükön maguk közül Elnököt választanak. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az elnöki tisztségre megválasztott személy nevét, címét. A jegyzőkönyvet az Elnökség részére át kell adni. A Felügyelőbizottság elnöke nem lehet tagja az Egyesületnek, illetve az Egyesülettel nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

h) Az Egyesület Küldötteinek, Elektorainak megválasztása a jelölőlistára kerülést követően egyenként történő nyílt szavazással történik úgy, hogy a szavazásra jogosultak a szavazólap felmutatásával adják le szavazatukat. A szavazatszámlálók összegzik a szavazatokat és közlik a levezető elnökkel. Küldötté, Elektorrá az a jelölt válik, aki a leadott szavazatok több, mint felét megkapta, azaz 50% + 1 szavazatot.

7.) Választási kifogás és orvoslása:

a) Amennyiben a szavazó a választás lebonyolítása során rendellenességet tapasztalt, a választást követő 8 napon belül panasszal fordulhat a Jelölőbizottsághoz, mint Választási Bizottsághoz, mely köteles a panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről az Elnökséget, valamint a panasztevőt értesíteni.

b) Ha a vizsgálat olyan súlyos szabálytalanságot mutat ki, amely érdemben befolyásolta a választás eredményét, az Elnöknek el kell rendelnie az új Választó Közgyűlés összehívását.

c) Amennyiben a választási kifogást a Választási Bizottság elutasítja, de a döntéssel a választási kifogást előterjesztő nem ért egyet, a választási kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megyei Törvényszéknél keresetet terjeszthet elő. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

8.) A tisztségviselő visszahívására, a bizalmatlansági indítvány elbírálására, az időközi választás lebonyolítására jelen választási szabályzat rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

9.) Jelen Választási Szabályzat az Egyesület 2014.május 30. napjától hatályos Alapszabályának mellékleteként, a 2014. május 30. napján tartott Közgyűlés által történt elfogadása napjától hatályos.

 

 

Kelt.: Kecskemét, 2014. május hó 30. napján.

 

 

...............

Egyesület Elnöke

ph

doboz alja
oldal alja